Como se fala "po" em inglês

PL

"po" em inglês

volume_up
po {adv.}
volume_up
po {prep.}
volume_up
po- {pref.}
EN

PL po
volume_up
{advérbio}

po (também: tylko, po prostu, wprost, zwyczajnie)
volume_up
simply {adv.}
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
Po prostu z nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt.
Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
po (também: za sztukę, szt., na osobę)
volume_up
apiece {adv.}
Weźmiesz po pięć syklów na każdą głowę; według sykla świątnicy brać będziesz; dwadzieścia pieniędzy waży sykiel.
thou shalt take five shekels apiece by the poll; after the shekel of the sanctuary shalt thou take them (the shekel is twenty gerahs):

Exemplos de uso para "po" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPo pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
PolishTeraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
Now that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
PolishBiodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.
The bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.
PolishPo sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
Ensuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
PolishPo pierwsze, akweny połowowe należą do poszczególnych krajów, nie do Brukseli.
Firstly, the fishing waters belong to the individual countries, not to Brussels.
PolishPo pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
Firstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
PolishPo drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
PolishBłądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
PolishKtórzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
PolishJeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
PolishAle co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
PolishPo pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
PolishNie oceniano klinicznie skuteczności leczenia po zmianie odstępów między dawkami.
The effectiveness of dosing interval adjustment has not been clinically evaluated.
PolishCzynność wątroby pacjenta powinna być monitorowana przed leczeniem i po leczeniu.
The patient 's liver function should be monitored before and during the treatment.
PolishPo podaniu do organizmu DaTSCAN transportowany jest w obrębie ciała przez krew.
When DaTSCAN is injected into you, it is carried around the body in the blood.
PolishKobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.
You should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.
PolishZaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
It is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
PolishEnbrel 62 % i 59 %, placebo 23 % i 11 % po odpowiednio 3 i 6 miesiącach; ACR 50:
Enbrel 62 % and 59 %, placebo 23 % and 11 % at 3 and 6 months respectively; ACR 50:
PolishPo podaniu doustnym adefowir dipiwoksylu ulega szybkiej przemianie do adefowiru.
Following oral administration, adefovir dipivoxil is rapidly converted to adefovir.
PolishPo drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
Secondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.