Como se fala "oszacowanie" em inglês

PL

"oszacowanie" em inglês

PL oszacowanie
volume_up
{neutro}

oszacowanie (também: ocena, wycena)
volume_up
appraisal {subst.}
oszacowanie (também: ocena)
oszacowanie (também: ocena, uznanie, podwyżka)
oszacowanie (também: ocena, opodatkowanie, diagnoza, wymierzenie)
Proszę również o oszacowanie możliwości wykonania europejskiej wyszukiwarki internetowej, umożliwiającej klientom porównywanie usług proponowanych przez witryny różnych banków.
I also ask for an assessment to be made of the feasibility of a European Internet search engine, enabling customers to compare the services offered by different bank sites.
oszacowanie (também: ocena, kalkulacja, szacunek, wycena)
volume_up
estimate {subst.}
This was the estimate of the new survey.
nieznana: nie jest możliwe oszacowanie częstości na podstawie dostępnych danych.
not known: the frequency cannot be estimated from the available data.
W metaanalizie ogólnych danych dotyczących przeżywalności oszacowanie punktowe ryzyka względnego dało wynik 1, 08 na korzyść grup kontrolnych (95 % CI:
Meta-analysis of overall survival data produced a hazard ratio point estimate of 1.08 in favour of controls (95 % CI:

Exemplos de uso para "oszacowanie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Polishnieznana: nie jest możliwe oszacowanie częstości na podstawie dostępnych danych.
not known: the frequency cannot be estimated from the available data.
PolishW zasadzie przyszła pora na ponowne oszacowanie dostaw energii dla Europy.
The time has come fundamentally to reassess Europe's energy supplies.
PolishOszacowanie stosowania preparatu niezgodnego ze wskazaniami u pacjentów z AZS poniżej 2 roku życia.
Measuring off label use of patients with AD and less than the age of 2
PolishPierwsza rzecz to oszacowanie.
PolishDlatego też u tych pacjentów konieczne jest gruntowne oszacowanie stosunku korzyści do ryzyka dla produku FIRMAGON (patrz punkt 4. 5 i 4. 8).
Therefore in such patients, the benefit/ risk ratio of FIRMAGON must be thoroughly appraised (see sections 4.5 and 4.8).
PolishOszacowanie dawek promieniowania pochłoniętego przez dorosłego pacjenta po dożylnym wstrzyknięciu preparatu QUADRAMET przedstawiono w Tabeli 2.
The estimated absorbed radiation doses to an average adult patient from an intravenous injection of QUADRAMET are shown in Table 2.
PolishW metaanalizie ogólnych danych dotyczących przeżywalności oszacowanie punktowe ryzyka względnego dało wynik 1, 08 na korzyść grup kontrolnych (95 % CI:
A carcinogenicity study with homologous erythropoietin in mice did not reveal any signs of proliferative or tumourigenic potential.
PolishPo skonfigurowaniu śledzenia konwersji możesz obserwować istotne dane statystyczne, które umożliwią oszacowanie skuteczności kampanii reklamowej:.
Once you've set up Conversion Tracking, you can keep an eye on some important statistics to help you measure whether your ad campaign is successful:
PolishProwadzenie takich dialogów nie jest prostą sprawą - jak to uwidocznił niedawny dialog z Chinami - w związku z tym znaczenie ma oszacowanie efektów tych wysiłków.
These dialogues are not simple - as shown by the recent dialogue with China - hence the importance of weighing up the impact of these efforts.
PolishW trakcie dwóch lat badania CDMS wystąpiło u 45 % pacjentów z grupy placebo w porównaniu do 28 % w grupie otrzymującej Betaferon (oszacowanie Kaplana- Meiera).
Within the study period of two years, CDMS occurred in 45 % of the placebo group compared to 28 % of the Betaferon group (Kaplan-Meier estimates).
PolishPodstawą wstępnego projektu budżetu będzie solidne oszacowanie potrzeb związanych z realizacją naszych wspólnych priorytetów oraz podjęciem wyzwań, jakie przed nami stoją.
The preliminary draft budget will be based on sound estimates of the needs for achieving our shared priorities and taking up the challenges ahead of us.
PolishW trakcie dwuletniego okresu badania CDMS wystąpiła u 45 % pacjentów z grupy placebo w porównaniu do 28 % w grupie otrzymującej produkt leczniczy Extavia (oszacowanie Kaplana- Meiera).
Within the study period of two years, CDMS occurred in 45 % of the placebo group compared to 28 % of the Extavia group (Kaplan-Meier estimates).
PolishCo więcej, istnieje zwiększone ryzyko podstawowe wystąpienia chłoniaka u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów z długotrwałą, wysoce aktywną, chorobą zapalną, co komplikuje oszacowanie ryzyka.
Furthermore, there is an increased background lymphoma risk in rheumatoid arthritis patients with longstanding, highly active, inflammatory disease, which complicates the risk estimation.