PL ograniczyć
volume_up
{verbo}

ograniczyć (também: obniżyć, zredukować, obniżać, redukować)
Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
Musimy ograniczyć wszystkie niepotrzebne emisje i transport.
We must reduce all unnecessary emissions and reduce transport.
Państwa członkowskie muszą stopniowo ograniczyć swój poziom emisji dwutlenku węgla.
Member States must gradually reduce their carbon dioxide emissions.
ograniczyć (também: ograniczać)
volume_up
to hold down {v.} (number, rate, expenditure, cost)
ograniczyć (também: ograniczać, limitować, zubażać, zubożyć)
Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
We need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
Therefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.

Sinônimos (polonês) para "ograniczyć":

ograniczyć

Exemplos de uso para "ograniczyć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZ myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym należy ograniczyć ich stosowanie.
It is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
PolishOd początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.
We have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.
PolishNiedawno Unii Europejskiej udało się ograniczyć całkowite emisje CO2 o 9 %.
The European Union has recently succeeded in reducing overall CO2 emissions by 9%.
PolishMówi pan, że trzeba ograniczyć biurokrację dla małych i średnich przedsiębiorstw.
You say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
PolishLeczenie mitratapidem u danego psa należy ograniczyć do jednego cyklu leczenia.
Mitratapide therapy should be restricted to one treatment course for an individual dog.
PolishMusimy ograniczyć niektóre z barier w obrębie zawodów oraz między zawodami.
We have to cut down some of the barriers within and between the professions.
PolishWymioty można ograniczyć poprzez podawanie tabletek z małą porcją jedzenia.
Vomiting may be reduced by giving the tablets with a small quantity of food.
PolishJest to dla nas jedyny sposób, aby ograniczyć wpływ zmian klimatycznych w przyszłości.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
PolishRefleksja ta nie może się ograniczyć do pouczania czy krytykowania Irlandii.
Such reflection should not be limited to lecturing and censuring Ireland.
PolishStopniowe dostosowywanie dawki może ograniczyć opisywane działanie (patrz punkt 4. 2).
Gradual dose titration may help diminish these effects (see section 4.2).
PolishLekarz prowadzący przepisał lek Kaletra, aby ograniczyć rozwój zakażenia HIV.
Your doctor has prescribed Kaletra to help control your HIV infection.
PolishDziałania te powinny także ograniczyć gospodarkę nieformalną i pracę niedeklarowaną.
Furthermore, the initiative should restrict the 'informal economy' and undeclared labour.
PolishCzy chodzi o to, że moglibyśmy ograniczyć usługi zdrowotne w państwach członkowskich?
Is it a concern that we might run down health services in Member States?
PolishWszyscy wiemy, że transport jest jednym z obszarów, w których trzeba ograniczyć emisje CO2.
We all know that transport is one area where CO2 emissions need to be reduced.
PolishAby do minimum ograniczyć ewentualne szkody, trzeba się do tych zmian dostosować.
We therefore need to adapt if we are to prevent or minimise damage.
PolishCzy będą one gotowe ograniczyć interesy narodowe na rzecz wspólnego, europejskiego dobra?
Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?
PolishZ tego powodu musimy ograniczyć się do tego, co możemy zrobić i tego dotyczy moja druga uwaga.
For that reason, we need to stick to what we can do, which is my second comment.
PolishDzięki kontroli poziomu glukozy we krwi można ograniczyć objawy i powikłania cukrzycy.
By controlling the blood glucose, the symptoms and complications of diabetes are reduced.
PolishMusimy podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć poziom emisji i zahamować zmiany klimatu.
Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
PolishWyraźnie wolimy szybką migrację, aby ograniczyć do minimum związane z nią koszty dodatkowe.
Clearly we favour rapid migration to keep extra costs during migration to a minimum.