Como se fala "ogłaszać" em inglês

PL

"ogłaszać" em inglês

PL ogłaszać
volume_up
[ogłaszam|ogłaszałbym] {verbo imperfectivo}

Teraz, na początku marca, jest zbyt wcześnie, by ogłaszać ostateczny termin.
As I speak to you now - it is early March - it is really too early for me to announce that end date.
Zobowiązania powinno się podejmować, ogłaszać i realizować jedynie w kwestiach osiągalnych.
Undertakings should only be made, announced and entered into on aspects that are achievable.
W każdym razie głusi dziennikarze mogą mieć pewne trudności, gdy będzie pan ogłaszał wyniki.
In any case, deaf journalists may have some difficulty if you announce the results.
Tak się ogłaszali dziesięć lat temu w sieci.
This is how they were advertising themselves a decade ago on the Net.
Jeżeli nabór na niektóre stanowiska ogłaszany jest kilkakrotnie, a kolejny raz sięga się po starą mapę kolonialną świata, to czeka nas bardzo poważna rozmowa o ESDZ.
If some positions are advertised several times and the old colonial map of the world is taken out once again, we will have to have very serious discussions about the service.
ogłaszać

Exemplos de uso para "ogłaszać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZobowiązania powinno się podejmować, ogłaszać i realizować jedynie w kwestiach osiągalnych.
Undertakings should only be made, announced and entered into on aspects that are achievable.
PolishKiedy rozpocząłem ten projekt, ludzie patrzyli na mnie i pytali: "Dlaczego chcesz ogłaszać każdemu gdzie jesteś i co robisz?
When I first started this project, people were looking at me and saying, "Why would you want to tell everybody what you're doing, where you're at?
PolishSłużba działań zewnętrznych powinna również być w stanie reagować na te nadzwyczajne okoliczności, w niektórych przypadkach nie może ogłaszać przerwy weekendowej.
The External Action Service should also be able to respond to these emergencies; in some cases, it cannot close at the weekend.
PolishNie będzie więcej słychać o drapiestwie w ziemi twojej, o zburzeniu i spustoszeniu na granicach twoich; ale ogłaszać będziesz zbawienie na murach twoich, a chwałę w bramach twoich.
Violence shall no more be heard in thy land, desolation nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.
PolishOczekuję, że ministrowie przestaną ogłaszać narodowe zwycięstwa nad swoimi partnerami zaraz po powrocie z Brukseli i przestaną obwiniać Europę za wszelkie niepowodzenia.
I expect ministers to stop proclaiming national victory against their partners when they have only just got back from Brussels and to stop blaming Europe for everything that goes wrong.