PL odrzucić
volume_up
{verbo}

1. geral

Ta zasada to, nie możesz odrzucić rzeczywistości innej osoby, możesz tylko na niej budować.
And the rule was, you couldn't deny the other person's reality, you could only build on it.
Znajdziesz tam szczegółowe uzasadnienie odrzucenia Twojego żądania usunięcia.
This will provide details about why your specific removal was denied.
W swoim tekście tak naprawdę odrzuca on najbardziej podstawowe prawa człowieka:
His text in fact denies the most fundamental human rights:
odrzucić (também: odrzucać, odpychać)
Ponadto, Izba musi zdecydowanie odrzucić brutalizację języka.
In addition, this House must clearly reject the brutalisation of language.
Prezydencja była natychmiast w stanie to odrzucić, jako nieprawidłowe.
The Presidency was able to reject this immediately as incorrect.
Byłoby zatem lepiej odrzucić wniosek Komisji, za czym się opowiadaliśmy.
It would therefore have been better to reject the Commission's proposal, as we argued.
odrzucić (também: odrzucać)
volume_up
to fight off {v.} (challenge, criticism, takeover b)
Po odrzuceniu osłony i wypuszczeniu wsporników uruchamiamy radar, żeby określić wysokość nad powierzchnią planety.
LC: After the heat shield has been jettisoned and the legs are deployed, the next step is to have the radar system begin to detect how far Phoenix really is from the ground.
Ich wnioski o wcześniejsze zwolnienie, co nie jest możliwe na podstawie rosyjskiego prawa, zostały z wątpliwych powodów odrzucone, pomimo dobrego sprawowania.
For spurious reasons, their applications for early release, which is possible under Russian law, were overruled, despite good behaviour.
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że poprzedni prezydent Litwy, Valdas Adamkus, zawetował tę ustawę, ale parlament litewski odrzucił jego weto.
Please let me draw your attention to the fact that this law was vetoed by the former President of Lithuania, Valdas Adamkus, but he was overruled by the Lithuanian Parliament.
Panie Vizjak! Mówi pan, że był pan otwarty i elastyczny, a jednak całkowicie odrzucił pan poprawki Parlamentu dotyczące obowiązkowych bezpłatnych usług dla niewidomych.
Mr Vizjak, you say you were open and flexible and yet you completely rebuffed Parliament's amendments on compulsory free services for blind people.
Przemoc wobec kobiet, czy to fizyczna, psychologiczna czy seksualna, jest wyrazem zła, który Europa musi odrzucić.
Violence against women, whether physical, psychological or sexual is an expression of incivility which Europe must repudiate.
Choć Iran odrzuca takie oskarżenia, ale wysuwano je również w mediach saudyjskich.
This is repudiated by Iran, but such accusations have, in fact, also been made in the Saudi media.
Odrzuciliśmy tę opinię, moim zdaniem skutecznie.
We repudiated that, and successfully in my opinion.
Jednak okazuje się, że całą ogólnie przyjętą wiedzę należy odrzucić.
And what you might get -- and anything that actually refers to things that we are used to, you throw away.
to turn down job offer
odrzucić (também: odrzucać, zbyć)
odrzucić (também: odrzucać)
Jest sprawą zasadniczej wagi, abyśmy odrzucili administracyjny gorset, który uniemożliwia skuteczne funkcjonowanie tych programów.
It is critical that we throw off the administrative straightjacket that holds back the effective functioning of these programmes.

2. jurídico

odrzucić
odrzucić (também: uchylić, uchylać, odrzucać)

Exemplos de uso para "odrzucić" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDlatego musimy stanowczo odrzucić artykuł 47, gdyż nie możemy nic więcej zrobić.
That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
PolishTaka polityka to zniewaga dla człowieczeństwa i dlatego trzeba ją stanowczo odrzucić.
This policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
PolishDlatego zastanawiam się, czy nie moglibyśmy odrzucić w głosowaniu tej części kompromisu.
Therefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
PolishWobec czego musimy kategorycznie odrzucić przywóz chlorowanych kurczaków.
Consequently, we must say a categorical 'no' to chlorinated chicken imports.
PolishUważam, że należałoby odrzucić omawianą rezolucję w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Indie.
I think this resolution on the EU-India Free Trade Agreement should be rejected.
PolishNależy odrzucić zawiesinę, jeśli zawiera duże cząstki lub aglomeraty.
The product should be discarded if it contains large particles or agglomerates.
PolishPonadto bezpośrednio po użyciu należy odrzucić niewykorzystane pozostałości produktu.
In addition, discard any unused portion of product immediately after use.
PolishPo pierwsze, otwarta metoda koordynacji nie działa i należy ją odrzucić.
Firstly, the open coordination method is not working and must be abandoned.
PolishI zamiast odrzucić - ludzie by pomyśleli, że to krumping, że to ruch krumpowy.
And instead of throwing it out, people would think that's a krump move, that's a krump move.
PolishZ powyższych względów uważam, że należy odrzucić obecną formę finansowania ESDZ.
For these reasons, I feel that, in its present form, the funding for the EEAS must be rejected.
PolishOdrzucić fiolkę, jeżeli nie nastąpi wciągnięcie rozcieńczalnika do fiolki pod wpływem próżni.
The vial must be discarded, if the vacuum does not pull the solvent into the vial.
PolishOdrzucić fiolkę, jeżeli nie nastąpi wciągnięcie rozpuszczalnika do fiolki pod wpływem próżni.
The vial must be discarded, if the vacuum does not pull the solvent into the vial.
PolishJeśli zaobserwuje się osad, odtworzoną zawiesinę należy odrzucić.
If precipitates are observed, the reconstituted suspension should be discarded.
PolishNależy odrzucić zawarte w sprawozdaniu poseł Bauer wezwanie do stworzenia nowych przepisów.
The call for new laws as formulated in the Bauer report should be rejected.
PolishW takim kontekście żądanie większych środków finansowych należy odrzucić.
The demand for a stronger financial footing must therefore be rejected, given this context.
PolishUwzględnienie Bośni i Hercegowiny oraz Albanii trzeba jednak odrzucić.
The inclusion of Bosnia and Herzegovina and Albania, however, is something to be rejected.
PolishDlatego sprawozdanie pana posła Catanii należy zdecydowanie odrzucić.
Therefore, the Catania report is to be rejected in the strongest terms.
PolishNie wolno ich zmuszać do jego przyjęcia; należy je odrzucić.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
PolishTe działania prowadzone tylnymi drzwiami należy odrzucić w możliwie najbardziej zdecydowany sposób.
This reinforcement by the back door should be rejected in the strongest possible terms.
PolishKażdą myśl o ponownym sprowadzeniu polityki spójności na poziom krajowy należy stanowczo odrzucić.
Any thought of a renationalising cohesion policy ought to be rejected.