Como se fala "odnotować" em inglês

PL

"odnotować" em inglês

PL odnotować
volume_up
{verbo perfectivo}

odnotować (também: komentować)
Your comment is noted.
Warto odnotować uwagę pana komisarza, że zasięg choroby niebieskiego języka się zmniejsza: z 48 tysięcy przypadków w 2008 roku do 120 w 2010 roku.
Mr President, it is worth recording the Commissioner's comment that the instance of bluetongue is on the decline: from 48 000 cases in 2008 to 120 in 2010.
odnotować
odnotować (também: odnotowywać)
volume_up
to set down {v.} (record)
odnotować (também: zauważyć, zanotować, notować, księgować)
Pragnę również odnotować, że Irlandzka Partia Pracy nie popiera wprowadzenia CCCTB.
I wish to note also that the Irish Labour Party does not support a CCCTB.
Oczywiście musimy odnotować tę decyzję.
We must, of course, take note of the decision.
Chciałabym odnotować jedną kwestię: znaczenie roli mężczyzn w walce o równość kobiet i mężczyzn.
I would just like to note one aspect: the importance of men's role in the fight for equality between men and women.
Lekarz prowadzący musi odnotować wykonanie tych badań w Karcie Specjalnych Ostrzeżeń.
Your doctor must record the conduct of these tests on your alert card.
Parlament Europejski i ja także, nie możemy nie odnotować tej hańby.
The European Parliament and I myself cannot fail to record that disgrace.
Będziemy mieli sposobność to odnotować podczas debat Rady w przyszłym tygodniu.
We will have the opportunity to place it on record during the Councils' debates next week.
odnotować
Sądzę, że należy również odnotować, iż moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie przyznanie Tamilom pewnej autonomii w obrębie tego państwa unitarnego.
I think it is also appropriate to place on record that I also think it is probably a good idea, within that unitary state, to grant the Tamils a degree of autonomy.

Exemplos de uso para "odnotować" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishWykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
This may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
PolishSądzę, że należało odnotować ważne postępy, jakie poczyniliśmy w sensie strukturalnym.
I think it is right to recognise that we have made important progress on the structure.
PolishNależy to odnotować z satysfakcją i pozytywnie stwierdzić, że sytuacja się zmienia.
The situation is changing, and this should be noted with satisfaction and stated positively.
PolishWarto odnotować, że niniejsza rezolucja cieszyła się sporym wsparciem na forum komisji.
It is worth recording that there was substantial support for this resolution in committee.
PolishWykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
The conduct of these tests should be recorded on the Patient Alert Card.
PolishNależy też odnotować znaczący wzrost liczby petycji składanych drogą elektroniczną.
Mention should also be made of the significant rise in the number of petitions submitted electronically.
PolishZaleca się, aby przeprowadzenie tych badań odnotować w Karcie Specjalnych Ostrzeżeń pacjenta.
It is recommended that the conduct of these tests should be recorded in the patient's alert card.
PolishNiemniej jednak należy odnotować zatwierdzenie poddanego pod głosowanie wniosku, w formie następującej:
The approval of proposals we tabled should, however, be noted, such as:
PolishTrzeba jednak odnotować brak koordynacji pomiędzy donatorami na szczeblu międzynarodowym.
However, the lack of coordination at international level between the donor countries needs to be recognised.
PolishNależy odnotować, że Serbia w dalszym ciągu reaguje właściwie na wnioski MTKJ dotyczące udzielenia pomocy.
It should be noted that Serbia continues to respond adequately to ICTY requests for assistance.
PolishJednakże jak dotąd nie udało nam się jeszcze odnotować żadnych sygnałów, które świadczyłyby o podążaniu w tym kierunku.
However, we have not yet identified any signs of movements in this direction.
PolishRównież w tym zakresie należy odnotować pewne sukcesy, jak np. wdrożenie ustawy o językach.
There is some success to report in this respect as well, for example, in the implementation of the Act on languages.
PolishNależy jednak odnotować, że zużycie energii w gospodarstwach domowych stanowi 40% całkowitego zużycia energii.
It must be noted that the consumption of households accounts for 40% of overall energy consumption.
PolishPragnę odnotować jedną z rzeczy, które możemy zrobić razem, a mianowicie możemy tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy.
Let me point to one of the things we can do together, and that is to create the knowledge economy.
PolishMożesz w takim wypadku odnotować spadek liczby wyświetleń.
You might then notice a decrease in impressions.
PolishNa opakowaniu kartonowym w przeznaczonym do tego miejscu należy odnotować datę rozpoczęcia przechowywania w lodówce.
The date on which refrigerator storage was started should be marked on the carton in the space provided.
PolishChciałbym w związku z tym zwrócić uwagę na trzy aspekty pragmatyczne, gdzie możemy odnotować wspólny postęp.
In relation to this, I would like to draw attention to three pragmatic aspects where we can see common progress.
PolishWarto odnotować przypadek Azorów, ponieważ istnieje tam największa w Unii Europejskiej wyłączna strefa ekonomiczna.
The case of the Azores is worth noting, as it has the largest Exclusive Economic Zone in the European Union.
PolishWarto odnotować, że w 2008 roku nastąpił znaczny spadek nieprawidłowości w porównaniu z rokiem poprzedzającym.
It is worth noting that in 2008 there was a significant fall in irregularities in comparison with the previous year.
PolishNależy odnotować, że dla małych przedsiębiorstw fundusze strukturalne są podstawowym narzędziem stymulowania gospodarki.
It should be noted that for small businesses the Structural Funds are a crucial tool for economic stimulus.