Como se fala "myśleć" em inglês

PL

"myśleć" em inglês

PL

myśleć [myślę|myślałbym] {verbo imperfectivo}

volume_up
Potrzebujemy partii, które będą myśleć i działać w kontekście europejskim.
We need to see parties that think and act in a European context instead.
Nie należy myśleć o sceptycyzmie czy nauce jako rzeczownikach.
With science, don't think of skepticism as a thing or even science as a thing.
Musimy myśleć o narodzie madagaskarskim, który potrzebuje naszego wsparcia.
We must think about the Madagascan people, who need our support.
Dlatego, że przy obecnym sposobie myślenia skala tego problemu wydaje się zbyt duża, by myśleć o rozwiązaniach.
It's because, using current thinking, the scale of the problem just seems too huge to contemplate solving.
Mówiąc językiem moich studentów, "Głębokie myślenie się liczy kiedy zastanawiasz się co zrobić z rzeczami, które się liczą."
In the language of my students, "Deep thought matters when you're contemplating what to do about things that matter."
Dlatego należy zachować pragmatyczny stan umysłu i o wszelkim dalszym rozszerzeniu należy myśleć w świetle tego, czego wymaga Unia Europejska jako podmiot światowy.
That is why a pragmatic state of mind must be preserved, and any further expansion must be contemplated in the light of what the European Union as a world actor requires.
Myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić.
I think we ought to reflect on that.
Dziękuję pani, pani komisarz, myślę, że oklaski w Izbie odzwierciedlają zadowolenie Parlamentu.
Thank you, Commissioner, I think the applause in the Chamber reflect Parliament's satisfaction.
Jednakże wszystkie wypowiedzi państwa są formalne i odzwierciedlają myślenie życzeniowe, któremu nie towarzyszą działania.
However, all your statements remain formal and reflect wishful thinking that will not be followed by action.
Istnieją spekulacje, że część ich zainteresowania sztuką miała na celu walkę z Sowieckim komunizmem i promocję tego, co pojmowano jako pro-amerykańską myśl i estetyką.
And it's speculated that some of their interest in the arts was designed to counter Soviet communism and promote what it considered to be pro-American thoughts and aesthetics.
Myślę, że tak czy inaczej wszyscy spotkamy się podczas kampanii wyborczej.
I guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Tak więc myślę, że jest idealna dla tej Unii Europejskiej.
So I guess she is perfect for this European Union.
Chyba po prostu opowiem wam o rodzajach rzeczy o których myślę przy tym.
I guess I'm just going to casually tell you the types of things that I think about with this.
I jak myślicie, jak daleko będziecie musieli przewijać, żeby znaleźć perełkę?
And how far down into it you figure we'll have to scroll to get to the golden ticket?
Nie wtedy, gdy siedzą naprzeciw lustra, i próbują się rozgryźć czy myślą o samych sobie.
They're not sitting in front of the mirror trying to figure themselves out, or thinking about themselves.
Starałem się zrozumieć co oni myśleli.
And I tried to figure out what were they thinking.

Exemplos de uso para "myśleć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJeśli spojrzycie z tej kamery z góry, zaczniecie myśleć znowu o tych liczbach.
If you take the camera above, you start thinking about these numbers again.
PolishMusimy myśleć o tym poważnie, panie przewodniczący, ponieważ dalej tak być nie może.
We have to be serious, Mr President, because we cannot continue in this way.
PolishMam pytanie: co muszą sobie myśleć Irlandczycy przed nadchodzącym referendum?
I have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
PolishCzy można zbudować maszynę, która będzie myśleć jak człowiek, która będzie świadoma?
Can you build a machine that thinks like a human being, that is conscious?
PolishNie mamy zwyczaju myśleć, z jak powszechnym problemem mamy do czynienia.
We are clearly not accustomed to thinking about how widespread the problem is.
PolishMusimy wykroczyć poza myślenie krajowe i zacząć myśleć po europejsku.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
PolishI nadszedł czas abyśmy zaczęli myśleć w sposób kreatywny, jak można je ze sobą połączyć.
And it's really time we start thinking more creatively about how they can be fused.
PolishZamiast myśleć o tym, co budować zaczynamy budować, aby móc myśleć.
Instead of starting with technology, the team started with people and culture.
PolishTo naprawdę pilna sprawa i musimy zacząć myśleć perspektywicznie.
There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box.
PolishW momencie, gdy statek przestaje spełniać swoją rolę, musimy przestać myśleć o nim jak o statku.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
PolishZaczęłam wtedy myśleć, czy aby przy okazji tej recesji nie było jeszcze gorzej.
And I realized that two things were different this time around.
PolishW reakcji na leki antydepresyjne zaczęłam myśleć o samobójstwie.
A reaction to the medication the clinic gave me for my depression left me suicidal.
PolishPowtórzę - nagle zaczynamy widzieć i myśleć o obu stronach równania.
Again, what it tells us is suddenly we start thinking about both sides of the equation.
PolishObywatele Gruzji przestali myśleć o własnym państwie i kraju jako o państwie postsowieckim.
Georgian citizens have stopped thinking of their state and country as a post-Soviet state.
PolishMoim zdaniem powinniśmy myśleć kategoriami nieco dłuższej perspektywy.
I believe that maybe we should be thinking in a somewhat longer term.
PolishTo generalne stwierdzenie daje nam podstawę do tego, aby myśleć pozytywnie o całym sprawozdaniu.
This general conclusion gives us grounds to view the report as a whole with approval.
PolishJak przy wielkim sprzątaniu: trzeba podnosić rzeczy po jednej; nie da się myśleć o całości.
And over a few hours, I eventually achieved what was actually a pretty reasonable dodo skull.
PolishMusimy zacząć myśleć o ropie i innych węglowodorach jako elementach tych paneli słonecznych.
And we've got to start thinking of oil and other hydrocarbons as part of these solar panels.
PolishJesteś już w wieku kiedy trzeba poważnie zacząć myśleć o pracy?
You have finally reached the age to start seriously thinking about work!
PolishWtedy musisz się obudzić, przestać myśleć automatycznie.
That's the moment when you have to wake up from the automatic way of thinking.