Como se fala "eskalacja" em inglês

PL

"eskalacja" em inglês

PL eskalacja
volume_up
{feminino}

eskalacja
Powtórzę raz jeszcze: w przypadku Iranu w grę wchodzą negocjacje, a nie eskalacja konfliktu i wojna.
Let me repeat: negotiation with Iran, not escalation and war.
Drogę na szczyt w Kopenhadze blokuje eskalacja imperialistycznych konfliktów wewnętrznych.
The road to the Copenhagen Summit is blocked by the escalation in imperialist infighting.
Skrajna eskalacja sporu pomiędzy rządem a opozycją doprowadziła do ofiar śmiertelnych.
The extreme escalation of the disputes between the government and opposition has resulted in the loss of human life.

Sinônimos (polonês) para "eskalacja":

eskalacja

Exemplos de uso para "eskalacja" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPowinniśmy zapobiegać pojawiającym się problemom, zanim nastąpi ich eskalacja i zamienią się w kryzys.
We should prevent and tackle emerging problems before they escalate into a crisis.
PolishNaprawdę trwa eskalacja przemocy w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.
(FR) Mr President, the violence is truly escalating in Côte d'Ivoire.
PolishJest to państwo, w którym w dalszym ciągu następuje eskalacja naruszeń praw człowieka i międzynarodowych praw humanitarnych.
This is a country that is continuing to escalate the violation of human rights and international humanitarian laws.
PolishNic w tym dziwnego - demonstracje to normalne zjawisko w stolicach europejskich, a także to, że czasem skutkują one eskalacją przemocy.
There is nothing unusual about that: demonstrations are a normal occurrence in Europe's capitals, and they sometimes spiral into violence.
PolishKryzys może mieć także inne reperkusje na szczeblu regionalnym, a jego eskalacja na szerszą skalę może naruszyć stabilność na obszarze całej Azji.
The crisis is likely to have other repercussions at regional level, and wider developments affecting stability throughout Asia.
PolishKiedy następuje eskalacja zbrojnych działań wojennych do tego stopnia, że instytucje międzynarodowe nie są już bezpieczne, sytuacja staje się niezwykle poważna.
When armed hostilities escalate such that international institutions are no longer secure, the situation is extremely serious.
PolishTo znane zdjęcie odkupiło rok 1968, To znane zdjęcie odkupiło rok 1968, to był niespokojny rok... bunt studentów w Paryżu, eskalacja wojny w Wietnamie.
A famous picture; many people have said that it's the picture that saved 1968, which was a turbulent year -- the student riots in Paris, the height of the Vietnam War.
PolishNiezależnie od tego, czy ludzie noszą czerwoną, czarną, żółtą czy zieloną koszulę, muszą powstrzymać przemoc i nie pozwolić, by następowała dalsza eskalacja działań.
Regardless of whether people are wearing red, black, yellow or green shirts, they must stop the violence and not allow the situation to escalate any further.
PolishPodczas ostatnich kilku miesięcy w południowej i środkowej Somalii nastąpiła eskalacja napaści na pracowników organizacji humanitarnych, działaczy pokojowych i obrońców praw człowieka.
In the last few months, an escalating wave of attacks on humanitarian workers, peace activists and human rights defenders has been sweeping southern and central Somalia.