Como se fala "droga" em inglês

PL

"droga" em inglês

volume_up
droga {adj. f.}

PL droga
volume_up
{feminino}

droga (também: sposób, tor, zwyczaj, kierunek)
volume_up
way {subst.}
I obacz, jeźli droga odporności jest we mnie, a prowadź mię drogą wieczną.
And see if there be any wicked way in me, And lead me in the way everlasting.
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie.
For Jehovah knoweth the way of the righteous; But the way of the wicked shall perish.
To właśnie droga naprzód ku rozwojowi i ku zmniejszeniu ubóstwa.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
droga (também: aleja, bulwar, ulica)
volume_up
avenue {subst.}
Then there is a second avenue for reflection.
Być może jest to jedna z dróg, którą warto wziąć pod uwagę, ale musimy pamiętać o istnieniu tego ryzyka.
That is perhaps one avenue to be explored, but we must bear in mind the existence of that risk.
That is the first avenue.
droga (também: odstęp, odległość, dystans, dal)
volume_up
distance {subst.}
Po prostu zrzuca je, najkrótszą drogą do leśnego podłoża, gdzie zostają przetworzone w glebę.
It just drops them, the shortest distance possible, to the forest floor, where they're actually upcycled into next year's topsoil.
Na drodze kompromisu ustalono dystans powyżej 250 kilometrów.
By way of a compromise, the distance was set at over 250 km.
Zachodnia Europa jest bogata w węgiel, który musi przebyć tylko krótką drogę do elektrowni.
Western Europe is rich in coal, which needs only travel a short distance to a power station.
droga (também: ścieżka, dróżka, alejka)
volume_up
pathway {subst.}
Uważa się, że eliminacja agalzydazy beta przez nerki jest mniej znaczącą drogą jej usuwania.
Renal elimination of agalsidase beta is considered to be a minor pathway for clearance.
Uważa się, że wydalanie rasburykazy przez nerki jest drugorzędną drogą usuwania rasburykazy.
Renal elimination of rasburicase is considered to be a minor pathway for rasburicase clearance.
Nie badano, ale nie oczekuje się interakcji ze względu na nerkową drogę eliminacji rybawiryny.
Not studied, but no interaction expected based on the renal elimination pathway of ribavirin.
droga (também: szosa)
volume_up
road {subst.}
Nie ma odwrotu, jedyną drogą do przyszłości jest droga do Unii Europejskiej.
There is no turning back; the only road to the future is the road to the European Union.
Droga Białorusi do Europy musi być drogą dialogu i kompromisów.
(ET) Ladies and gentlemen, Belarus's road to Europe must be one of dialogue and compromises.
Dlatego traktat lizboński jest drogą, lecz to droga, którą wciąż musimy podążać.
That is why Lisbon is a road, but it is a road that we still have to travel.
droga
volume_up
passway {subst.}

Exemplos de uso para "droga" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDlatego, podawanie tego produktu leczniczego drogą doustną, jest niewłaściwe.
The use of this medicinal product by the oral route is therefore inappropriate.
PolishZ pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
This is definitely the case and this is the route which we must take in future.
PolishWspomniał pan, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone była zła w przeszłości.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
PolishCelem jest uzyskanie obopólności, a odpowiednia droga do tego celu wiedzie przez WTO.
The objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.
PolishSprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (
Statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (
PolishKroczymy niebezpieczną drogą, co powinno cieszyć naszego kolegę, pana posła Farage'a.
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
PolishZagadnienie to jest regulowane na szczeblu krajowym albo drogą umów międzynarodowych.
This matter is regulated at national level or through international agreements.
PolishPowinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby podążać obraną przez pana drogą.
We should do everything possible to continue on the path that you have taken.
PolishChcemy nadal podążać drogą pragmatycznej, inteligentnej i skutecznej regulacji.
We want to continue on the path of a pragmatic, intelligent and effective regulation.
PolishCytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
PolishDane te wskazują, że eliminacja mykafunginy odbywa się głównie drogą pozanerkową.
These data indicate that elimination of micafungin is primarily non-renal.
PolishW związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
PolishNie wierzę, by wzmocniona współpraca była właściwą drogą w dziedzinie patentów.
I do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
Polishchroni przed przenoszeniem drogą łożyskową szczepów wirusa o niskiej wirulencji.
transmission of highly virulent strains from the sow to the foetuses. cin
PolishGłówną drogą eliminacji leku jest jego wydalanie z żółcią w formie nie zmienionej.
Biliary excretion of the unchanged drug was the major route of elimination.
PolishRozyglitazon silnie wiąże się z białkami i nie jest usuwany drogą hemodializy.
Rosiglitazone is highly protein bound and is not cleared by haemodialysis.
PolishMoże podążyć drogą życiową podobną do drogi swoich rodziców albo wybrać zupełnie inną.
They can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
PolishMuszą one pozostać domeną krajową, dlatego też UE nie powinna podążać tą drogą.
These must remain national matters and therefore, the EU should not go down this route.
PolishDroga ta prowadzi do ustanowienia euroobligacji oraz podatku od transakcji finansowych.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
PolishDroga do rozwoju jest wciąż daleka i nie możemy zagrażać delikatnej równowadze.
The path to development is still long, and we must not endanger these fragile balances.