Como se fala "dla pasażerów" em inglês

PL

"dla pasażerów" em inglês

Veja exemplos com "dla pasażerów" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para dla pasażerów em Inglês

dla preposição
dla
dla conjunção
pasażer substantivo

Exemplos de uso para "dla pasażerów" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishOdszkodowania dla pasażerów są również powiązane z dostępnością usług.
Passengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
PolishOdszkodowania dla pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych (głosowanie)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (vote)
PolishOdszkodowania dla pasażerów w przypadku upadłości spółki lotniczej (debata)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (debate)
PolishOraz drugie - głosowanie nad ewentualnymi projektami rezolucji w sprawie odszkodowań dla pasażerów.
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
PolishTo otwarcie rynku może przyczynić się do poprawy usług świadczonych dla pasażerów.
This opening up of the market may contribute to the improvement of services provided to passengers.
PolishMuszę też prosić o kontynuację prac nad systemem informacji dla pasażerów oraz prawami pasażerów.
I must also ask you to continue working for passenger information and passenger rights.
PolishEwentualne zaprzestanie działalności oznacza utratę miejsc pracy, a także udogodnień dla pasażerów.
If they go out of business, jobs are lost and the facility for passengers is also lost.
PolishReakcja przedsiębiorstw była spóźniona i niespójna, co spowodowało duże problemy dla pasażerów.
The companies' response was late and disjointed, which created major problems for passengers.
PolishTylko w ten sposób będzie można zapewnić większą przejrzystość i informacje dla pasażerów.
Only in this way will it be possible to guarantee greater transparency and information for passengers.
PolishZa korzystną uważam też poprawę informacji dla pasażerów;
I also consider the improved information for passengers to be positive;
PolishGłosowałem za rezolucją w sprawie odszkodowań dla pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych.
I voted in favour of the resolution on passenger compensation in the event of airline bankruptcy.
PolishTymczasem pośród tych wyzwań pojawiają się dobre wiadomości dla przedsiębiorstw oraz dla pasażerów!
However, in the midst of these challenges comes some good news for business and passengers alike!
PolishOznacza to straty zarówno dla pracowników, jak i dla pasażerów.
This means that both the workers and the passengers lose out.
PolishDla wygody pasażerów, wszystkie nasze autokary wyposażone zostały w nowoczesne toalety.
For your convenience, all of our are coaches are fitted with modern flushing toilets with hand washing facilities.
PolishTe nowe przepisy przyniosą również prawdziwe ułatwienia dla pasażerów kupujących on-line bilety na transport.
The new rules will also bring real improvements for passengers buying transport tickets online.
PolishPrzed kilkoma laty byłem sprawozdawcą w zakresie dostępności podróży lotniczych dla niepełnosprawnych pasażerów.
A couple of years ago I was the rapporteur for access for disabled passengers to aeroplanes.
PolishPodobnie zresztą, jak przy zmianie prawa do rekompensaty finansowej dla pasażerów za opóźnienia pociągów.
It is similar to the change concerning passengers' rights to financial compensation for delayed trains.
PolishChodzi o bezpieczne lotnictwo dla europejskich pasażerów.
This is about aviation safety for European passengers.
PolishMożemy być jedynie bezwzględnie pewni, że te środki oznaczać będą wzrost kosztów dla pasażerów samolotów.
What we can be absolutely sure of is that these measures will mean increased costs to the air traveller.
PolishLinie lotnicze są istotnym elementem naszego systemu transportowego, nie tylko dla pasażerów, ale również dla towarów.
Airlines are a vital part of our transport system, not only for passengers, but also for goods.

Aprenda outras palavras

Polish
  • dla pasażerów

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.