Como se fala "dar" em inglês

PL

"dar" em inglês

EN

"DA" em polonês

volume_up
DA {subst.}

PL dar
volume_up
{masculino}

dar (também: upominek, talent, podarunek, prezent)
volume_up
gift {subst.}
Dostałem dar w postaci cudu, który polegał na tym, że nie zginąłem tamtego dnia.
I was given the gift of a miracle, of not dying that day.
Dar człowieczy plac mu czyni, i przed wielmożnych przywodzi go.
A man's gift maketh room for him, And bringeth him before great men.
Wydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.
And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.
dar (também: nagroda, szczodrość)
volume_up
bounty {subst.}
Wszechmocny Boże, dziękujemy za twe dary.
Almighty God, we thank thee for thy bounty.
Nadto sprawił król ucztę wielką na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, to jest ucztę Estery, i dał odpoczynek krainom, i rozdawał dary, tak jako przystoi królowi.
Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feast; and he made a release to the provinces, and gave gifts, according to the bounty of the king.
dar (também: udział, aport, wkład, składka)
To bardzo duży darmowy wkład w amerykańską gospodarkę.
It's a number -- very large -- a contribution to the economy of the United States for free.
dar (também: donacja, datek, darowizna, cegiełka)
volume_up
donation {subst.}
Jest to czyjś dar, który stanowi ostateczny akt solidarności.
Organ donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Musimy przeciwdziałać takiej zinstytucjonalizowanej dyskryminacji i zapewnić sprawiedliwy, darmowy i równy dostęp do dawstwa narządów dla wszystkich.
We must fight such institutionalised discrimination and ensure fair, free and equitable access to organ donation for all.
dar (também: talent)
volume_up
faculty {subst.} [form.]
dar (também: talent, klasa)
volume_up
flair {subst.}
Niemniej jednak nie należy zapominać o stabilizatorach społecznych, ponieważ nasi amerykańscy przyjaciele mają prawdziwy dar do podawania, obwieszczania niesamowitych danych liczbowych.
Nonetheless, do not forget the social stabilisers, because our American friends have a real flair for communicating, for announcing amazing figures.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
DARwIn also has a lot of other talents.

Exemplos de uso para "dar" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishUnion Haddiema Maghqudin (UHM) Dar Reggie Miller Saint Thomas Street, Floriana FRN 1123
Union Haddiema Maghqudin (UHM) Dar Reggie Miller Saint Thomas Street, Floriana FRN 1123
PolishZaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce.
Surely extortion maketh the wise man foolish; and a bribe destroyeth the understanding.
PolishI ofiarował pierwszego dnia dar swój Naason, syn Aminadabów z pokolenia Judy.
And he that offered his oblation the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah:
PolishA gdy oddał dar, odprawił lud, który był dar przyniósł;
And when he had made an end of offering the tribute, he sent away the people that bare the tribute.
PolishJako kamień drogi, tak bywa dar wdzięczny temu, który go bierze; do czegokolwiek zmierzy, zdarzy mu się.
A bribe is [as] a precious stone in the eyes of him that hath it; Whithersoever it turneth, it prospereth.
PolishObaj ministrowie wysłali w Kinszasie, Kigali i Dar es Salaam sygnały polityczne wzywające do powściągliwości.
The political message of restraint was delivered by both ministers, in Kinshasa, Kigali and Dar es Salaam.
PolishDla prezydenta Putina jest to dar niebios, błogosławieństwo.
Polishto dar od Boga za dobrą robotę. ~~~ Proste.
I flew home, I'm on the flight with my little black book and I took, you know, pages and pages of notes about it.
PolishJego zaraźliwy entuzjazm i dar przekonywania promowały ideę integracji także po zakończeniu jego kadencji.
His energetic enthusiasm and powers of persuasion furthered the cause of integration even beyond the period of his presidency.
PolishAlbowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie tak byli jako i ja; aleć każdy ma swój własny dar od Boga, jeden tak a drugi owak.
Yet I would that all men were even as I myself.
PolishA drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów.
to another faith, in the same Spirit; and to another gifts of healings, in the one Spirit;
PolishTo jest dla nich wielki dar.
And this has come as a great boon to them.
Polish(Śmiech) To dar Howarda dla Ameryki.
PolishTS: Natura - to dar od Boga.
PolishInternet to wielki dar.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, Mr Vice-President of the Commission, ladies and gentlemen, the Internet is a great boon.
PolishOna ma dar widzenia.
Polishoto dar Bernoulliego.
PolishPotrzeba nam ponadpartyjnej, pozarządowej europejskiej fundacji podobnej do organizacji Narodowy Dar dla Demokracji utworzonej przez Kongres USA.
What we need is a cross-party non-governmental European foundation similar to the National Endowment for Democracy established by the US Congress.
PolishTedy wziąwszy Achaz srebro i złoto, które się znalazło w domu Pańskim i w skarbach domu królewskiego, posłał dar królowi Assyryjskiemu.
And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of Jehovah, and in the treasures of the king's house, and sent it for a present to the king of Assyria.