Como se fala "Dane te" em inglês

PL

"Dane te" em inglês

Veja exemplos com "Dane te" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para Dane te em Inglês

dane substantivo
te pronome
English
ty pronome

Exemplos de uso para "Dane te" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishWszystkie te dane pochodzą z ostatniego sprawozdania Komisji z grudnia 2006 r.
Those figures all come from the Commission's last report dating from December 2006.
PolishTe ograniczone dane zostały poparte wynikami badań dotyczących leczenia empirycznego.
These limited data are supported by the outcome of the empirical therapy study.
PolishDane te są obecnie zbierane na zasadzie dobrowolności przez 18 państw członkowskich.
At present, these data are collected on a voluntary basis by 18 Member States.
PolishTe dane liczbowe pokazują, że Europa ma poważny problem, który wymaga działania.
These figures show that Europe has a serious problem that requires action.
PolishDane te wskazują, że eliminacja mykafunginy odbywa się głównie drogą pozanerkową.
These data indicate that elimination of micafungin is primarily non-renal.
PolishI po prawej stronie, pokazujemy te same dane, ale z dzienną zapadalnością.
And on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
PolishNatomiast prawo europejskie wymaga, aby te dane były konieczne, a nie tylko przydatne.
However, the European law requires these data to be necessary, not just useful.
PolishDane te są obecnie zbierane na zasadzie dobrowolności przez 18 państw członkowskich.
These data are currently collected on a voluntary basis by 18 Member States.
PolishU dzieci starszych dane te są bardzo ograniczone (patrz punkt 4. 4 i punkt 5. 1).
Experience in older children is very limited (see sections 4.4 and 5.1).
PolishDane te są obecnie zbierane na zasadzie dobrowolności przez 18 państw członkowskich.
This data is currently collected on a voluntary basis by 18 Member States.
PolishTe dane liczbowe pokazują, że trwały wzrost może iść ramię w ramię z redukcją emisji.
These figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
PolishTe przybliżone dane zakładają opróżnianie pęcherza moczowego w odstępach dwugodzinnych.
These dose estimates assume a urinary bladder voiding interval of two hours.
PolishCo ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.
Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
PolishInnymi słowy, dane te całkowicie różnią się od tych, które przed chwilą Pan przytoczył.
In other words, the figures differ completely from those you cited just now.
PolishWszystkie te dane dowodzą, że należy teraz wprowadzić wiążące środki.
All these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
PolishDane te są niewystarczające, aby zalecić stosowanie szczepionki Cervarix podczas ciąży.
These data are insufficient to recommend use of Cervarix during pregnancy.
PolishDane te jedynie częściowo odzwierciedlają kłopoty ofiar tych oszustw.
These figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
PolishObecnie 18 państw członkowskich gromadzi te dane na zasadzie dobrowolności.
At the moment, 18 Member States collect this data on a voluntary basis.
PolishTe dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
That is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
PolishDane te wskazują, że nelfinawir prawdopodobnie nie ma działania rakotwórczego u ludzi.
The weight of evidence indicates that nelfinavir is unlikely to be a carcinogen in humans.

Aprenda outras palavras

Polish
  • Dane te

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.