Como se fala "bogaty" em inglês

PL

"bogaty" em inglês

volume_up
bogaty {adj. m.}

PL bogaty
volume_up
{adjetivo masculino}

1. geral

bogaty (também: głęboki, znaczny, zamożny, żyzny)
volume_up
rich {adj.}
Bogaty nad ubogimi panuje; ale ten, co pożycza, sługą bywa tego, który mu pożycza.
The rich ruleth over the poor; And the borrower is servant to the lender.
Jakże bogaty jest, myślałem, zasób słów którymi samych siebie rozgrzeszamy.
How rich I would think, is the lexicon of our self-absolving.
A przecież jest to kontynent bogaty w zasoby naturalne, z których korzysta cały świat.
Africa is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.
bogaty (também: obfity, bujny, bogate, bogata)
Ja uważam, że jest on zbyt wartościowy i zbyt bogaty, żeby cały czas odkładać go na wysypiskach, albo puszczać z dymem.
Well I certainly believe that it's far too valuable and far too abundant to keep putting back in the ground or certainly send up in smoke.
Biorąc pod uwagę ten złożony system bogatego prawodawstwa na kilku szczeblach, trudne będzie udzielenie szybkiej i jednogłośnej odpowiedzi w przypadku zagrożenia epidemią.
Given this complex system of abundant legislation at several levels, it will be difficult to respond quickly and unanimously if there is an epidemic risk.
bogaty (também: zamożny, dostatni, zasobny, majętny)
Ten rozwinięty i bogaty kraj o europejskim duchu oddalony jest od Słowacji o ponad 27 tysięcy kilometrów.
This advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
bogaty (também: majętny)
bogaty (também: wystawny, wykwintny, obfity, zamożny)
Wybrzeże Kości Słoniowej jest najbogatszą gospodarką w Afryce Zachodniej.
Côte d'Ivoire is the most prosperous economy in West Africa.
Wiemy także, że młodzi ludzie na tych terenach najgorzej znoszą izolację od bogatej UE.
We also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.
Życzę wszystkim Słowakom powodzenia z euro jako symbolem zintegrowanej i bogatej Europy.
I wish all Slovaks good luck with the euro as the symbol of an integrated and prosperous Europe.
bogaty (também: zamożny, możny, bogate, bogata)
Jest to duży, bogaty kraj o ogromnych nierównościach społecznych.
It is a large, wealthy country with huge social inequalities.
Ten bogaty obecnie kraj jest jedenastą pod względem wielkości gospodarką na świecie.
It is now a wealthy country, the 11th largest economy in the world.
Sytuacja przedstawia się tak w każdym uprzemysłowionym, bogatym kraju świata.
And this is matched in every industrialized, wealthy country in the world.
bogaty (também: zamożny)
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
bogaty (também: zamożny)
bogaty (também: obfity, obszerny, wystarczający, hojny)
volume_up
ample {adj.}

2. "w smaku"

bogaty (também: treściwy, pełny)
volume_up
full-bodied {adj.} (wine)

3. "w coś"

bogaty
volume_up
well-endowed {adj.} (with sth)

4. "język"

bogaty (também: kwiecisty)
volume_up
aureate {adj.} (language)

Exemplos de uso para "bogaty" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTak z ludu pospolitego, jako z ludzi zacnych, tak bogaty jako ubogi
My mouth shall speak wisdom; And the meditation of my heart shall be of understanding.
PolishNierychły do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje głupstwo.
He that is slow to anger is of great understanding; But he that is hasty of spirit exalteth folly.
PolishO właścicielu mówili "wabenzi" – był tak bogaty, że mógł jeździć Mercedesem-Benzem.
They called their landlord a Wabenzi, meaning that he is a person who has enough money to drive a Mercedes-Benz.
PolishPorządek obrad najbliższego szczytu Rady Europejskiej będzie bardzo bogaty.
This European Council will have a busy agenda.
PolishFred pracował przez 8 lat w kraju A dla firmy, która miała bogaty pakiet dodatkowych świadczeń emerytalnych.
Fred worked for 8 years in country A for a company which had a generous supplementary pension package.
PolishProgram naszych działań na rok 2009 jest bardzo bogaty: zaplanowano około dziewięciu sektorowych konferencji ministerialnych.
The programme of our activities for 2009 is very substantial: about nine sectoral ministerial conferences are scheduled.
PolishPrzetoż posłał Pan Natana do Dawida; który przyszedłszy do niego, rzekł mu: Dwaj mężowie byli w jednem mieście, jeden bogaty a drugi ubogi.
Polish"I ta inna osoba to jest ktoś tam -- " "Tak", odpowiedziałem Wówczas zapytali, "No a ten przerażający bogaty facet w tym filmie?"
I said, "Oh, yeah, yeah -- absolutely." ~~~ "And that other person, that's someone -- " I said, "Yes."
PolishCo do tematów -- jest ich bogaty wybór, ale powinniście wybierać mądrze, bo temat silnie wiąże się z tym jak użytkownicy na niego zareagują.
Now, with the topic: There's a whole range of topics you can choose, but you should choose wisely, because your topic strongly correlates with how users will react to your talk.
PolishTshombe i Kalonji, których łączyły bliskie związki z branżą wydobywczą, chcieli oderwać od reszty kraju bogaty w surowce naturalne rejon południowo-wschodni.
Tshombe and Kalonji, closely connected with mining interests, sought to split their south-eastern region, with considerable natural resources, from the rest of the country.