Como se fala "subsidiary" em tcheco

EN

"subsidiary" em tcheco

EN

subsidiary {substantivo}

volume_up
Lithuania is home to a subsidiary of Białystok University, the only department of a Polish university outside Poland.
V Litvě sídlí pobočka bialystocké univerzity, jediná katedra polské univerzity mimo Polsko.

Sinônimos (inglês) para "subsidiary":

subsidiary

Exemplos de uso para "subsidiary" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI also have a subsidiary question: will this approval be valid in all EU countries?
Mám rovněž jednu doplňující otázku: Bude tento souhlas platný ve všech zemích EU?
EnglishHe was an asylum seeker, so he would have had subsidiary protection and international protection.
Byl to žadatel o azyl, takže měl nárok na podpůrnou ochranu a mezinárodní ochranu.
EnglishBut these responsibilities should be seen as having a subsidiary character.
Tato odpovědnost by však měla mít pouze podpůrný charakter.
EnglishIt adopts its work programme, it sets up its subsidiary agencies and lays down their term of reference.
Rada schvaluje svůj pracovní program, zakládá pomocné agentury a vymezuje jejich působnost.
EnglishThe right of asylum and subsidiary protection is not a tool for general migration into the 27 Member States.
Právo na azyl a právo na podpůrnou ochranu není nástrojem pro všeobecnou migraci do 27 členských států.
EnglishI am very happy also that the scope of the proposal includes both refugees and beneficiaries of subsidiary protection.
Jsem také velmi rád, že působnost tohoto návrhu zahrnuje jak uprchlíky, tak osoby požívající podpůrné ochrany.
EnglishAt the same time I feel we must be concerned when a subsidiary makes a profit and a parent company makes a loss.
Současně mám za to, že se musíme zabývat případy, kdy dceřiná společnost dosáhne zisku a mateřská společnost je ve ztrátě.
EnglishHowever, I have two subsidiary questions which the Commissioner could either answer in his follow-up remarks or by letter.
Mám však také dvě doplňující otázky, na které může komisař odpovídat buď ve svých následných poznámkách, nebo dopisem.
EnglishThis is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business.
To je v právních předpisech definováno jako hlavní provozovna podniku, jakož i různé vedlejší provozovny.
EnglishA subsidiary is an independent legal entity that is in some way regularly managed by the (foreign) parent company.
Dceřiné společnosti jsou samostatnými právními subjekty, které však pravidelně určitým způsobem řídí mateřská (zahraniční) společnost.
EnglishThey can also enter new markets by opening a branch or a subsidiary in another EU country or through mergers.
Společnosti mohou na nové trhy vstoupit rovněž otevřením pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě EU nebo prostřednictvím spojení podniků.
EnglishThe second phase has been working on a common asylum procedure and a uniform status for those granted asylum or subsidiary protection.
Ve druhé fázi se pracovalo na společném azylovém postupu a jednotném statusu osob, kterým byl přiznán azyl nebo dodatečná ochrana.
EnglishIn Sweden, too, there is a problem with another General Motors subsidiary, Saab, where the problems are structural and considerably worse.
I ve Švédsku mají problém s další dceřinou společností General Motors, firmou Saab, jejíž problémy jsou strukturální a podstatně horší.
EnglishWe know that Ireland has already received EUR 130 billion, EUR 35 billion of which has gone to the subsidiary of a German business - Hyporealestate.
Víme, že Irsko již obdrželo 130 miliard EUR, z nichž 35 miliard EUR šlo dceřiné společnosti jedné německé firmy - Hyporealestate.
EnglishExtension of the area of application to include refugees and beneficiaries of subsidiary protection can only serve to burden the public purse even more.
Rozšíření oblasti působnosti na uprchlíky a osoby požívající podpůrné ochrany může jedině ještě více zatížit veřejný rozpočet.
EnglishThe fact that GM will retain 35% of the shares is a clear indication that it is counting on the economic comeback of its former European subsidiary.
Skutečnost, že si GM ponechá 35 % akcií, jasně svědčí o tom, že předpokládá úspěšný hospodářský návrat své někdejší evropské dceřiné společnosti.
EnglishTherefore, we should at least stop pressing for the subsidiary budgets, because the result is that we ourselves no longer have any idea what is happening.
Proto bychom přinejmenším měli zastavit tlak na vytváření vedlejších rozpočtů, protože výsledkem je, že pak sami nemáme ponětí, co se děje.
EnglishHowever, it remains unclear how the subsidiary priorities will be defined, and also how the preponderance of each discipline within them will be determined.
Zůstává však nejasné, jak budou definovány podpůrné priority a rovněž jak bude určena váha každého z oborů, jichž se budou partnerství dotýkat.
EnglishThey could do so by setting up a subsidiary in the Member State to which they want to move and then merging the existing company into this subsidiary.
Mohou tak učinit založením dceřiné společnosti v členském státě, do kterého chtějí přejít, a potom sloučit existující společnost s dceřinou společností.
EnglishOne European car maker, Adam Opel GmbH in Germany, a 100% subsidiary of General Motors, is currently in very worrying financial waters.
Jeden evropský výrobce automobilů, Adam Opel GmbH v Německu, 100% dceřiná společnost firmy General Motors, se v současnosti nachází ve velmi znepokojivé finanční situaci.