Como se fala "outlawed" em tcheco

EN

"outlawed" em tcheco

volume_up
outlaw {subst.}

EN outlawed
volume_up
{adjetivo}

1. jurídico

outlawed

Exemplos de uso para "outlawed" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe Slovaks have outlawed a similar radical organisation in our country.
Na Slovensku jsme podobně radikální organizaci postavili mimo zákon.
EnglishIn many African countries, sadly, homosexuality is indeed outlawed.
V mnoha afrických zemích je bohužel homosexualita postavena mimo zákon.
EnglishIn an ideal world, youth unemployment would be outlawed.
V ideálním světě by nezaměstnanost mladých lidí byla nezákonná.
EnglishThe phrase 'just a housewife' needs to be outlawed.
Výraz "jen žena v domácnosti" je třeba postavit mimo zákon.
EnglishAnd it turns out that the time, the duration of when they were outlawed and prohibited, is decreasing over time.
A ukázalo se, že délka doby, po kterou byly postaveny mimo zákon a zakázány, se s postupem času snižuje.
EnglishIt was outlawed in Chicago for a while.
EnglishThe European project will only have credibility if Europe is perceived as a place where every kind of discrimination is outlawed.
Evropský projekt bude důvěryhodný jen tehdy, pokud bude Evropa vnímána jako místo, kde je každá forma diskriminace nezákonná.
EnglishWe must ensure in future that work which does not pay a living wage is outlawed by society and is no longer tolerated.
V budoucnu musíme zajistit, aby práce, která nestačí na splacení životního minima, byla společností prohlášena za nezákonnou a nebyla tolerována.
EnglishThe death penalty is outlawed in the Member States of the Council of Europe and hence, in all 27 EU Member States, but it is still routine practice in many countries in the world.
Trest smrti je postaven mimo zákon v členských státech Rady Evropy, a proto také ve všech členských státech EU, ale i nadále je běžnou praxí v mnoha zemích světa.
English. - (DE) Madam President, we know that trafficking in women for the purpose of sexual exploitation has to be outlawed and combated throughout the world.
jménem skupiny Verts/ALE. - (DE) Paní předsedající, víme, že obchodování se ženami za účelem nucené prostituce musí být postaveno mimo zákon a potíráno po celém světě.
EnglishWe call for the installation of a transitional government to prepare for the presidential and legislative elections, the junta being definitively outlawed by the international community.
Vyzýváme k ustavení přechodné vlády, která by připravila prezidentské a parlamentní volby, přičemž by junta byla mezinárodním společenstvím definitivně postavena mimo zákon.