Como se fala "friend" em tcheco

EN

"friend" em tcheco

volume_up
friend {subst.}

EN friend
volume_up
{substantivo}

friend (também: boyfriend, fellow, mate, amigo)
In the fall of 2010, a friend from Guatemala sent Octavio a link to the TEDTalk.
Na podzim roku 2010 poslal Octaviovi přítel z Guatemaly odkaz na moji přednášku na TEDu.
That is why we are expressing this criticism, as one friend to another.
Právě proto vyslovujeme tuto kritiku jako přítel příteli.
His place is taken today by my friend and colleague, Philip Bushill-Matthews.
Jeho místo dnes zaujal můj přítel a kolega, Philip Bushill-Matthews.
friend (também: boyfriend, brother, buddy, dude)
Here's a picture of me and my friend, Chris, on the coast of the Pacific Ocean.
Na tomto obrázku jsem já a můj kamarád Chris u pobřeží Tichého oceánu.
So Grace and her friend are on a tour of a chemical factory, and they take a break for coffee.
Takže Grace a její kamarád jsou na prohlídce v chemické továrně a dají si přestávku na kávu.
And as you see, in the middle, there is our old friend, the hacker.
Jak vidíte, uprostřed toho všeho se nachází náš starý kamarád, hacker.
friend
And her friend drinks the coffee, and is fine.
A její kamarádka vypije kávu a nic se jí nestane.
My friend, on the other hand, she was a good terrorist because she was very good at following orders.
Moje kamarádka se, naproti tomu, byla dobrým teroristou, protože byla dobrá v plnění rozkazů.
And Grace's friend asks for some sugar in her coffee.
A Gracina kamarádka požádá o cukr do kávy.
friend (também: cobber)
friend (também: girlfriend, mate, wifey)
A journalist friend had been talking about this fish for a long time.
Přítelkyně novinářka o té rybě už dlouho mluvila.
She's my friend, Dr. Shirin Ebadi, the first Muslim woman to receive the Nobel Peace Prize.
Je to má přítelkyně, Dr. Shirin Ebadi, první muslimka, která dostala Nobelovu cenu za mír.
The report by my good friend Mrs Morgan largely contains the right answers to deal with these problems.
Zpráva mé dobré přítelkyně paní Morganové z větší části obsahuje správné odpovědi, pokud jde o řešení těchto problémů.
friend (também: adherent, backer, follower, henchman)
friend
On the other hand, we have our friend the domestic chicken.
Na druhé straně je naše známá -- slepice domácí.
In this respect, I believe that our friends from Eastern Europe need especially to appreciate that we are committed to seeking the truth and will not rest until it is known.
V této souvislosti se domnívám, že naši přátelé z východní Evropy musí zvláště ocenit, že jsme odhodlaní hledat pravdu a nepřestaneme, dokud nebude známá.
friend
My friend Red Maxwell has spent the last 10 years fighting against juvenile diabetes.
Můj známý Red Maxwell strávil posledních 10 let bojem s dětskou cukrovkou.
If you have a friend or family member who is a computer expert, you can invite that person to connect from his or her computer to your computer via Remote Assistance.
Pokud je váš známý nebo někdo z rodiny počítačový odborník, můžete jej vyzvat, aby se připojil ze svého počítače k vašemu prostřednictvím programu Vzdálená pomoc.
What we came up with was an idea to exploit an old fact, or a known fact, about social networks, which goes like this: Do you know that your friends have more friends than you do?
Napadalo nás využít starou známou skutečnost, známý fakt o společenských sítích, který říká: Víte, že vaši přátelé mají více přátel než vy?

Sinônimos (inglês) para "friend":

friend

Exemplos de uso para "friend" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(FR) Mr President, I myself was not a friend of either Mr Ben Ali or Mr Mubarak.
(FR) Pane předsedající, nebyl jen přítelem pana bin Alího ani pana Mubaraka.
EnglishAnd don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
A najděte někoho jiného než dalšího technologa, najděte někoho, kdo je jiný než vy.
EnglishAs an example, today I wanted to e‑mail a photo of my roses to a friend of mine.
Dnes jsem například chtěla e-mailem kamarádce odeslat fotografii mých růží.
EnglishI am also a strong friend of Portugal, so I am very happy to support José Manuel.
Mám rovněž velmi rád Portugalsko, a proto José Manuela s velkým potěšením podporuji.
EnglishNeither this Pact nor the monetary policy has been a true friend to the real economy.
Ani on, ani měnová politika nebyly skutečně vstřícné vůči reálnému hospodářství.
EnglishI would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission.
Chtěl bych také popřát svému příteli panu Rehnovi mnoho budoucích úspěchů v Komisi.
EnglishYou don't have to worry about your friend's number being attached to your account.
Nemusíte se obávat, že bude číslo vašeho přítele připojeno k vašemu účtu.
EnglishJoost Lagendijk is a good friend of Turkey and a first-class chairman of the JPC.
Joost Lagendijk je dobrým přítelem Turecka a prvotřídním předsedou JPC.
EnglishThe second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Za druhé chci představit mého spoluautora, drahého přítele a kolegu učitele.
EnglishFacebook: Every time you add a friend or poke somebody, you help to digitize a book.
Facebook: Pokaždé když si někoho přidáte nebo šťouchnete, pomůžete digitalizovat knihu.
EnglishIt is a friend of the European Union and we share a Strategic Partnership Agreement.
Je přítelem Evropské unie a máme spolu dohodu o strategickém partnerství.
EnglishIt should be a partner and a friend and we should build closer transatlantic relations.
Měla by být jejím partnerem a přítelem a měli bychom posilovat transatlantické vztahy.
EnglishI am so proud to say that, to me, she was a friend and a political ally.
Jsem velmi hrdá na to, že mohu říct, že pro mě byla přítelkyní a politickou spojenkyní.
EnglishAdd a "report spam" feature to user profiles and friend invitations.
K uživatelským profilům a nabídkám přátelství přidejte funkci Nahlásit spam.
EnglishLet us prevent the destruction of a noble, heroic people group that is a friend of Europe.
Zabraňme zničení vznešené, hrdinné skupiny lidí, která je přítelem Evropy.
EnglishThere's also an option to note that your friend has been hacked.
Také se zobrazí možnost poznamenat si, že účet vašeho přítele byl napaden hackerem.
EnglishBefore giving the floor to the Commission, I would like to respond to my friend Mr Leinen.
Než dám slovo Komisi, rád bych odpověděl svému příteli, panu Leinenovi.
EnglishAnd Mr Kamall urged that we do our utmost and be a friend to those who want to work.
A pan Kamall vyzýval, abychom se všemožně přičinili a byli přáteli s těmi, kdo chtějí pracovat.
EnglishNow, I have to apologize to our magician friend Lennart Green.
Na tomto místě se musím omluvit svému přiteli kouzelníkovi Lennartu Greenovi.
EnglishAnd this was the inspiration for a project that I worked on with my friend Takashi Kawashima.
A to bylo inspirací pro projekt, na kterém jsem pracoval s kamarádem Takashi Kawashimou.