EN designing
volume_up
{substantivo}

designing (também: suggesting, projecting)
Designing and issuing the coins is the competence of the individual euro countries.
Navrhování a vydávání mincí je v působnosti jednotlivých zemí eurozóny.
Here are some of the best practices to use when designing your website:
Následují některé osvědčené postupy vhodné k použití při navrhování webu:
In designing this we followed a few basic principles.
Při navrhování jsme se řídili několika základními principy.
designing (também: drafting, projecting)

Exemplos de uso para "designing" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Uvádíme několik věcí, na které byste měli při návrhu vstupní stránky pamatovat:
EnglishContinuing with old programmes and designing new programmes has to be given in-depth scrutiny.
Pokračování starých programů a příprava nových musí podléhat pečlivé kontrole.
EnglishNow, visual thinking was a tremendous asset in my work designing cattle-handling facilities.
Vizuální myšlení bylo pro mou práci designérky systémů pro chov dobytka nepostradatelné.
EnglishThat will only be possible by designing a new architecture and mechanisms for the financial system.
To umožní jedině navržení nové architektury a mechanismů pro finanční systém.
EnglishThis particular printer we're designing now is actually one where we print right on the patient.
Na konkrétně této pracujeme právě teď, s ní tiskneme přímo na pacientovi.
EnglishTo close, we cannot confine ourselves to designing future market tools for after 2013.
Závěrem chci říci, že nemůžeme zůstat u toho, že vytvoříme nástroje pro budoucí trh pro období po roce 2013.
EnglishWe stand ready to fully cooperate with Parliament in designing and implementing our further strategy.
Jsme plně připraveni spolupracovat s Parlamentem na přípravě a provádění naší další strategie.
EnglishHere, instead, we are, above all, designing a centralised institution, to some extent copied from the model of the ECB.
Místo toho zde navrhujeme centralizovaný orgán, do jisté míry podobný modelu ECB.
EnglishThe additions will support the appropriate consideration of sensitive groups in designing the abatement measures.
Dodatky podpoří příslušné zohlednění citlivých skupin v koncipování opatření na zmírnění.
EnglishChildren were designing solutions for a diverse range of problems.
Děti vymyslely řešení pro širokou škálu problémů.
EnglishSo we are in the process, as we speak, of actually designing the next Rover that we are going to be sending to Mars.
Právě teď, zatímco tady mluvíme, pracujeme na vývoji dalšího roveru, který vyšleme na Mars.
EnglishThey are residing in the person who is designing that form.
Patří tomu člověku, který navrhnul ty formuláře.
EnglishAnd we spent that time designing interactive prototypes for computer software and testing them with little girls.
A strávili jsme tento čas navrhováním prototypů pro počítačový software a testováním s malými děvčátky.
EnglishWhen we are designing all our development policies, we must define wellbeing within the framework of sustainable development.
Dobré životní podmínky v rámci udržitelného rozvoje musíme vymezit při koncipování veškerých našich rozvojových politik.
EnglishIn addition to designing and building safer vehicles, Member States should also invest in the safety of road infrastructure.
Vedle návrhů a stavby bezpečnějších vozidel by členské státy měly také investovat do bezpečnosti silniční infrastruktury.
EnglishWe're designing for this machine dialect.
EnglishAnd this is what we're designing for.
EnglishOn the one hand, the Commission was at all times working very actively with euro-area Member States in designing an adequate mechanism.
Komise na jednu stranu po celou dobu na vytváření odpovídajícího mechanismu velmi aktivně spolupracovala s členskými státy eurozóny.
EnglishParliament will take on an ever-growing role in designing and driving such policy, in particular once the Lisbon Treaty enters into force.
Parlament bude při vytváření a vedení této politiky hrát stále významnější úlohu, především po tom, co nabude platnost Lisabonská smlouva.
EnglishCohesion policy needs to be increasingly participative and civil society needs to play a greater role in designing and managing the projects.
Politika soudržnosti se musí být stále více zapojovat a občanská společnost musí hrát při vytváření a řízení projektů stále větší roli.