Como se fala "cruelty" em tcheco

EN

"cruelty" em tcheco

EN

cruelty {substantivo}

volume_up
They claim that this cruelty to animals also benefits the pigs, which are supposedly healthier thanks to cloning.
Tvrdí, že tato krutost páchaná na zvířatech je přínosem i pro chov zvířat, které jsou díky klonování zdravější.
Slavery, of course, was the preferred labor-saving device, and cruelty was a popular form of entertainment.
Otroctví, jak známo, bylo preferovaným prostředkem úspory pracovních sil, a krutost byla oblíbenou formou zábavy.
I reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
Odmítám krutost vůči zvířatům, jsem však přesvědčen, že tento problém byl záměrně překroucen, aby u poslanců Evropského parlamentu vyvolal emotivní odezvu.
cruelty (também: atrocity)

Sinônimos (inglês) para "cruelty":

cruelty

Exemplos de uso para "cruelty" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
písemně. - Ochrana zvířat před krutostí je velmi důležitou zodpovědností.
EnglishIn recent months the Commission has obtained reports on cases of cruelty to animals.
V uplynulých měsících Komise obdržela zprávy o případech krutého zacházení se zvířaty.
EnglishI am not sure we can feel protected against our own capacity for cruelty.
Nejsem si jistá, zda se můžeme cítit chráněni před naší vlastní schopností být krutí.
EnglishCases of animal cruelty only recently came to light in the Czech Republic, for example.
Příklady krutého zacházení se zvířaty vyšly například nedávno najevo v České republice.
EnglishThis is all the more alarming because the violence is accompanied by particular cruelty.
Ještě hrozivější je, že násilí, k němuž v Kongu dochází, je doprovázeno obzvláštní krutostí.
EnglishIt is hard to understand what the reason for such cruelty might be and what purpose it could serve.
Je těžké pochopit důvod takovéto krutosti, i to, jakému účelu má sloužit.
EnglishSo no gavage, no force feeding, no factory-like conditions, no cruelty.
Žádné sondy, žádné krmení pod tlakem, žádné tovární krutosti.
EnglishThis genocide had the character of genocidum atrox, savage murder, perpetrated with extreme cruelty.
Tato genocida měla charakter genocidum atrox, brutálního vraždění, páchaného s mimořádnou krutostí.
EnglishThere is a lot of cruelty to animals during transport.
Zvířata jsou během přepravy vystavena mnoha příkořím.
EnglishIt would therefore be hypocritical for the EU to ban seal products from Canada on the basis of animal cruelty.
Proto by bylo pokrytecké, kdyby EU zakazovala výrobky z tuleňů z Kanady na základě krutosti ke zvířatům.
EnglishIt is animal cruelty and we are opposed to it.
Je to kruté zacházení se zvířaty a my s ním nesouhlasíme.
EnglishHowever, some of the proposals put forward in order to prevent cruelty, I believe, will actually cause more cruelty.
Domnívám se však, že některé návrhy, jejichž cílem je zabránit krutostem, jich naopak způsobí ještě více.
EnglishFirstly, it is a tragedy that the events themselves have taken place, due to their cruelty and the loss of human life.
Za prvé je tragedií, že k těmto událostem došlo, kvůli jejich násilnosti a obětem na lidských životech.
EnglishA positive vote will be a vote for ending cruelty.
Kladný hlas bude hlasem pro ukončení brutality.
EnglishIn his book he describes the crushing reality accompanying the cruelty of Stalinism, which is something we must remember!
Ve své knize popisuje zdrcující skutečnosti spjaté s krutostí stalinismu, které musí být pro nás mementem!
EnglishCertainly, we cannot remain indifferent to the suffering of these people who are subjected to a treatment of exceptional cruelty.
Rozhodně nemůžeme zůstat lhostejní k utrpení lidí, kteří jsou vystaveni nesmírně krutému zacházení.
EnglishDepicts cruelty to people or animals.
Zobrazuje násilí na lidech nebo zvířatech.
EnglishI believe that this agreement will protect seals from cruelty and, at the same time, protect the culture of the Inuit communities.
Jsem přesvědčena, že tato dohoda ochrání tuleně před krutostí a současně bude chránit i kulturu komunit Inuitů.
EnglishTherefore, it is also necessary to bear in mind that this kind of penalty is also a just response to crimes of the greatest cruelty.
Je proto nezbytné mít na paměti, že tento druh trestu je také opodstatněnou odpovědí na nejotřesnější trestné činy.
EnglishOne of the reasons violence went down is that people got sick of the carnage and cruelty in their time.
Jedna z příčin poklesu násilí je, že lidem začala být odporná ta krveprolití a krutosti v jejich době. ~~~ Je to proces, který, jak se zdá, pokračuje.