Como se fala "creation" em tcheco

EN

"creation" em tcheco

EN

creation {substantivo}

volume_up
creation (também: formation)
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Důrazně podporuji vytvoření takovýchto sil při nejbližší možné příležitosti.
Finally, true solidarity requires the creation of an Energy Community.
A konečně skutečná solidarita vyžaduje vytvoření energetického společenství.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
Tato cesta vede k vytvoření evropských dluhopisů a daně z finančních transakcí.
creation (também: composing)
They will contribute to sustainable development and job creation.
Budou přispívat k udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních míst.
Only sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs
Jedině udržitelný růst může zajistit vytváření udržitelných pracovních míst.
It also has enormous benefits in the fields of job creation and economic growth.
Má také obrovské výhody v oblasti vytváření pracovních míst a hospodářského růstu.
creation (também: building)
Although the creation of a new state is primarily the concern of the people of Southern Sudan, independence will trigger some fundamental changes.
Ačkoliv budování nového státu je starostí především obyvatel jižního Súdánu, nezávislost nastartuje určité základní změny.
Regarding the second pillar, we should eliminate any remaining barriers such as obstacles to the creation of a single payments area.
V rámci druhého pilíře bychom měli odstranit přetrvávající bariéry, například překážky při budování jednotného platebního prostoru.
In May 2007 the Polish Parliament passed an act on the creation and operation of supermarkets that meets the demands expressed in the Declaration.
V květnu 2007 polský parlament přijal zákon o budování a provozu supermarketů, který je v souladu s požadavky uvedeného prohlášení.
creation (também: art, production, work)
This is the creation of the Creator, and anybody who destroys the creation of the Creator should not be respected.
Je to dílo Stvořitelovo a kdokoliv ničí dílo Stvořitelovo, si nezaslouží respekt.
It is a political creation, born of every measure taken to deregulate and liberalise the international movement of capital.
Je to politické dílo zrozené každým opatřením, které deregulovalo a liberalizovalo mezinárodní pohyb kapitálu.
The source of energy that comes to us is from the one God, the Creator; we are his creation and, hence, I greet you as brothers on this planet, my brothers in spirit and in mankind.
Energie, která k nám přichází, je od jediného Boha Stvořitele, my jsme jeho dílo, a proto vás zdravím jako bratry na této planetě, jako své bratry v duchu a v lidstvu.
creation (também: creature)
This is a creation story, I think, equally as wonderful.
Je to příběh stvoření, řekl bych, stejně úžasný.
Protože stvoření má svého stvořitele.
You spoke of pax, of peace for the human family and creation.
Mluvil jste o míru, pax, o míru pro lidskou rodinu a stvoření.
creation (também: formation, production)
The creation of new jobs must be seen as the most important goal.
Tvorba nových pracovních míst pak musí být považována za nejdůležitější cíl.
Active support is required for job creation.
Aktivní podporu potřebuje tvorba pracovních míst.
There is no chance of restructuring the economy if we do not make job creation our priority.
Nestane-li se pro nás tvorba nových pracovních příležitostí prioritou, není nejmenší naděje na restrukturalizaci hospodářství.
creation (também: advent, beginning, birth, genesis)
I therefore support the creation of a simple inexpensive single patent for the entire EU.
Proto podporuji vznik zjednodušeného nenákladného jednotného patentu pro celou EU.
Even if you belong to a minority, this does not legitimise the creation of a community right.
I když jste příslušníkem menšiny, nelegitimizuje to vznik kolektivního práva.
. - The creation of a European Equal Pay Day is something I support.
. - Podporuji vznik Evropského dne rovné mzdy.
It is a creation of the industrialised nations and not least of the European Union.
Je to politický výtvor průmyslových států a v neposlední řadě Evropské unie.
This is a European creation; it is a contribution.
To je evropský výtvor; je to přínos.
The second condition is that this creation be at least as favourable as the phasing-out process for the regions concerned.
Druhou podmínkou je, že tento výtvor musí být pro dotčené regiony alespoň tak výhodný jako proces postupného ukončování.
creation
creation (também: forming, creating)
Beauty is an adaptive effect, which we extend and intensify in the creation and enjoyment of works of art and entertainment.
Krása je přizpůsobivý efekt, který rozšiřujeme a zintenzivňujeme při tvoření a kochání se uměleckými díly a zábavou.

Exemplos de uso para "creation" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said.
Tato Unie je orwellovským výtvorem, kde slova znamenají opak toho, co je řečeno.
EnglishI should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
Jako příklad bych ráda uvedla sestavení seznamu osob podezřelých z terorismu.
EnglishIt certainly has major effects on economic growth and job creation in Europe.
Má bezpochyby zásadní vliv na hospodářský růst a tvorbu pracovních míst v Evropě.
EnglishThis requires the creation of the right technical, practical and economic conditions.
K tomu je třeba vytvořit odpovídající technické, praktické a ekonomické podmínky.
EnglishIt also envisages the creation of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps.
Předpokládá též zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci.
EnglishPrior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
Ještě před jeho vznikem mnozí z nás chtěli, aby soud působil preventivně.
EnglishDevelopment aid must be linked to the creation of conditions for developing trade.
Rozvojová pomoc musí být spojena s vytvářením podmínek pro rozvoj obchodu.
EnglishSchengen is a further step towards the creation of a superstate, Fortress Europe.
Schengen je dalším krokem na cestě k nadstátu, k pevnosti jménem Evropa.
EnglishMoreover, the public creation of money would be compatible with a free market economy.
Ziskovost veřejného sektoru by byla slučitelná i se svobodným tržním hospodářstvím.
EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Musíme povzbuzovat, podněcovat, chránit a odměňovat vynálezy a inovace.
EnglishThe creation of this new external service is an opportunity that should not be missed.
Zřízení této nové vnější služby je příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít.
EnglishThe report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
Zpráva navrhuje slibnou myšlenku vytvořit evropskou diplomatickou akademii.
EnglishI see broad support for the creation of environmental balance sheets in the European Union.
Všiml jsem si široké podpory zavedení environmentálních bilancí v Evropské unii.
EnglishWe need concrete, decisive steps in the areas of education and job creation.
Potřebujeme konkrétní rozhodná opatření v oblastech vzdělávání a tvorby pracovních míst.
EnglishThe European Council agrees on a number of measures to secure growth and job creation.
Evropská rada schválila řadu opatření ke zvýšení růstu a tvorbě nových pracovních míst.
EnglishMr President, there are enormous savings to be had by the creation of a common European grid.
Pane předsedající, vybudováním společné evropské sítě dojde k obrovským úsporám.
EnglishSo I asked myself: Okay, is this a model for creation, this adaptation that we do?
Takže jsem se zeptal sám sebe: Dobře, jsou tyto změny, které činíme klíčové pro kreativitu?
EnglishIt's a culture where people participate in the creation and the re-creation of their culture.
Je to kultura, ve které se lidé podílejí na tvorbě a na obnovování své kultury.
EnglishBottlenecks still remain that are preventing the creation of a genuinely integrated market.
Stále totiž přetrvávají potíže, které znemožňují vytvářet skutečně integrovaný trh.
EnglishDespite all its problems, Europe is characterised by great creation.
Přes všechny její problémy je Evropa charakteristická svou významnou tvorbou.