Como se fala "compliment" em tcheco

EN

"compliment" em tcheco

EN

compliment {substantivo}

volume_up
I am therefore happy to share the credit for Mr Bulfon's compliment with all of you.
Proto se s vámi s potěšením podělím o kompliment pana Bulfona.
Finally, I was condemned by my colleague, Glyn Ford, which I actually take as a compliment.
Na závěr, můj kolega, Glyn Ford, mě odsoudil a já to ve skutečnosti beru jako kompliment.
(Laughter) Which is one of the best compliments ever.
(Smích) Což byl asi nejlepší kompliment vůbec.
compliment (também: flattery)
compliment (também: approbation, praise, kudo)
Compliments are due to Commissioner Verheugen on his approach, therefore.
Z toho důvodu patří panu komisaři Verheugenovi za jeho přístup pochvala.
compliment (também: homage, honour, tribute, obeisance)
compliment (também: bow, curtsey, curtsy, tribute)
My compliments also to our shadow rapporteur, Mr Groote.
Moje poklona patří také našemu stínovému zpravodaji panu Grootemu.
But not so with Márquez who once praised his translator's versions as being better than his own, which is an astonishing compliment.
To není Márquezův případ, jeho překlady jsou považovány za ještě lepší než Márquezovy originály, což je ohromná poklona.

Sinônimos (inglês) para "compliment":

compliment

Exemplos de uso para "compliment" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(DE) Mr President, Mr Rodríguez Zapatero, I must compliment you on your eloquence.
(DE) Pane předsedo, pane Rodríguezi Zapatero, musím vzdát hold vaší výmluvnosti.
EnglishMadam President, firstly I would like to compliment Mrs Estrela on her initiative.
Paní předsedající, nejprve bych chtěl poblahopřát paní Estrelové k její iniciativě.
English(CS) I too would like to compliment the French Presidency for its excellent work.
(CS) Dovolte, abych i já popřál francouzskému předsednictví k velmi dobře odvedené práci.
EnglishObviously, that is a huge issue and I compliment the Commissioner on looking into it.
To je samozřejmě velký problém a já děkuji panu komisaři, že se jím zabývá.
EnglishMr President, I compliment Mr Capoulas Santos on his very complex work.
Pane předsedající, blahopřeji panu Capoulasi Santosovi k jeho velmi složité práci.
EnglishFinally, I would like to compliment the committed employees of the Court of Auditors.
Závěrem bych rád projevil uznání zaměstnancům Účetního dvora za jejich pracovní úsilí.
EnglishI would also like to compliment Mr Toubon himself on the preparation of his report.
Také bych chtěla poblahopřát přímo panu Toubonovi za její přípravu.
EnglishMay I first of all compliment the Commission on having adopted a technology-neutral approach.
Ráda bych nejprve pochválila Komisi za to, že zvolila technologicky neutrální přístup.
EnglishIt is therefore a compliment that the paper has actually been written and adopted.
Proto je poklonou, že byla zpráva skutečně sepsána a přijata.
EnglishI must, therefore, compliment the three rapporteurs, Mr Jarzembowski, Mr Savary and Mr Sterckx.
Musím proto složit poklonu všem třem zpravodajům, pánům Jarzembowskému, Savarymu a Sterckxovi.
English(DE) Madam President, first of all I would like to compliment the rapporteur, Mr Saryusz-Wolski.
(DE) Paní předsedající, nejprve bych chtěla složit poklonu panu zpravodaji Saryuszovi-Wolskému.
EnglishFirst of all, I would like to compliment the Commissioner in particular for her efforts on this issue.
V první řadě bych ráda poblahopřála paní komisařce zejména k jejímu úsilí v této oblasti.
EnglishMr President, I would like to compliment you on the way you handled catch-the-eye today.
Pane předsedající, chtěl bych vám poblahopřát ke způsobu, jakým jste dnes zvládl postup "zvednutím ruky".
EnglishI would like to compliment the Swedish Presidency and, above all, Commissioner Rehn on their work.
Chtěl bych vyslovit uznání švédskému předsednictví a především komisaři Rehnovi za jejich práci.
EnglishFirst of all, it's a kind of a compliment we all like to get.
Především je to druh komplimentu, který všichni rádi dostaneme.
EnglishIt is a compliment to her work that there are no amendments tabled to this important report.
Skutečnost, že k této důležité zprávě nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, je poklonou její práci.
EnglishLadies and gentlemen, I would also like to compliment the rapporteur who has done a competent job.
Dámy a pánové, i já bych rád poblahopřál paní zpravodajce, která konala svou práci mimořádně schopně.
English. - (IT) I wish to compliment my LIBE Committee colleagues on the compromise struck with the Council.
písemně. - (IT) Ráda bych poblahopřála svým kolegům ve výboru LIBE ke kompromisu dojednanému s Radou.
EnglishI was very aware that the Earl of Dartmouth paid a - fairly rare - compliment to the Commission.
Byl jsem si velmi dobře vědom toho, že vyjádření pana Earla of Dartmouth bylo poklonou Komisi - a to se stává málokdy.
EnglishI also compliment my own committee, the Committee on Agriculture and Rural Development, on its unanimous decision.
Rovněž blahopřeji svému výboru, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, k jeho jednomyslnému rozhodnutí.