Como se fala "alongside" em tcheco

EN

"alongside" em tcheco

CS

EN alongside
volume_up
{advérbio}

alongside
Iranian jihadis are fighting alongside terrorists in Iraq, killing British soldiers.
Íránští džihádisté bojují po boku teroristů v Iráku a zabíjejí britské vojáky.
We must also work alongside local non-governmental organisations.
Musíme také pracovat bok po boku s místními nevládními organizacemi.
I make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
Neomlouvám se za to, že jsem loajálně pracoval po boku těchto hlav států nebo předsedů vlád.

Sinônimos (inglês) para "alongside":

alongside
English

Exemplos de uso para "alongside" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAlongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.
Společně s měnovou unií potřebujeme hospodářskou, rozpočtovou a fiskální unii.
EnglishAll this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
To všechno doprovází krize, která nevykazuje žádné známky toho, že by měla skončit.
EnglishA month or two ago, it was impossible to have the US President alongside us.
Před měsícem či dvěma nebylo možné mít po svém boku amerického prezidenta.
EnglishIt places education alongside trade as key to the development of the continent.
Vzdělávaní spolu s obchodem se v ní považují za klíčové faktory rozvoje tohoto kontinentu.
EnglishAlongside energy efficiency, energy-saving measures are of key importance.
Kromě energetické účinnosti jsou klíčová také opatření pro úsporu energie.
EnglishI think it is the first time that scientists have worked alongside Members of this House.
Myslím si, že je to poprvé, kdy vědci spolupracovali s poslanci Parlamentu.
EnglishHis abduction alongside the detention of the rest of the prisoners in the area is unacceptable.
Jeho únos stejně jako věznění ostatních zajatců v této oblasti je nepřijatelné.
EnglishShortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Zástupci vašich oblíbených souborů budou zobrazeni spolu s vašimi programy.
EnglishAlongside this trend, the organic increase in the number of inhabitants may become negative.
S ohledem na tento trend by se organický nárůst počtu obyvatel mohl změnit na úbytek.
EnglishConsequently, citizens will not be able to watch these events alongside other programmes.
V důsledku toho nebudou moci občané tyto události, stejně jako i další pořady, sledovat.
EnglishAs Europeans we must fight alongside them for their right to a better life.
Coby Evropané musíme o jejich právo na lepší život bojovat s nimi.
EnglishThe European Parliament stands alongside you in upholding these principles.
Evropský parlament stojí u obhajování těchto zásad po vašem boku.
EnglishNow, however, importers are to bear a greater share of responsibility alongside manufacturers.
Nyní mají však dovozci nést společně s výrobci větší díl odpovědnosti.
EnglishSo, if these principles guide your presidency, we shall be alongside you all the way.
Takže pokud bude vaše předsednictví vycházet z těchto principů, budeme po vašem boku po celou dobu.
EnglishThis statement will also be published in the Official Journal, alongside the legislative proposal.
Toto prohlášení bude rovněž spolu s legislativním návrhem zveřejněno v Úředním věstníku.
EnglishI would like to ask the Commission to make faster progress, alongside its existing action plans.
Rád bych požádal Komisi, aby v plnění svých stávajících akčních plánů postupovala rychleji.
EnglishAlongside the question of adequate funding, that is another key issue.
Je to další klíčová otázka, spolu s odpovídajícím financováním.
EnglishThe euro is now a major world currency for payments and reserves alongside the US dollar.
Dnes je euro podobně jako americký dolar jednou z hlavních světových měn pro platby a tvorbu rezerv.
EnglishSo, in 1958, alongside the EEC, they established Euratom — the European Atomic Energy Community.
V roce 1958 tedy založili spolu s EHS i Euratom - Evropské společenství pro atomovou energii.
EnglishThe rights established alongside the creation and operation of the Union also extend to the workplace.
Práva stanovená souběžně s vytvořením a fungováním Unie rovněž přesahují na pracoviště.