Como se fala "allocating" em tcheco

EN

"allocating" em tcheco

EN

allocating {substantivo}

volume_up
What are the criteria and mechanisms for allocating these resources?
Jaká jsou kritéria a mechanismy přidělování těchto prostředků?
The ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků (
Can you imagine allocating programme funding in the same way as with the Eurostars programme?
Dovedete si představit přidělování finančních prostředků programu stejným způsobem jako u programu Eurostars?

Exemplos de uso para "allocating" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
Podporuji vyčlenění větší části rozpočtu na společnou energetickou politiku.
EnglishThe European Commission proposed allocating a mere EUR 90 million to this programme.
Evropská komise navrhla vyčlenit na tento program pouhých 90 milionů EUR.
EnglishFourthly, transparent criteria have been introduced for allocating funds.
Za čtvrté, byla zavedena transparentní kritéria pro přerozdělování financí.
EnglishThere are also tasks to which we have not really been allocating due budgetary funds for years.
Jsou tu i úkoly, na něž jsme roky nic nevyčleňovali kvůli rozpočtovým prostředkům.
EnglishPreventing irregularities also helps in assessing the benefits we achieve from allocating funds.
Rovněž nám to usnadní posuzování přínosů z přidělených finančních prostředků.
Englishallocating money for research and legislating on product labelling.
přidělení finančních prostředků pro výzkum a vytváření právních předpisů o značení výrobků.
EnglishI propose allocating this amount to the Europe for Citizens programme.
Navrhuji vyčlenit tuto částku na program Evropa pro občany. To by znamenalo, že pozměňovací návrh č.
EnglishNow we are allocating an additional EUR 2.4 billion in the 2010 budget for the economic recovery plan.
Nyní v rozpočtu na rok 2010 vyčleňujeme další 2,4 miliardy EUR na plán hospodářské obnovy.
EnglishIf we are to speak of resources, there is talk of allocating some resources on the level of the European Union.
Pokud jde o zdroje, hovoříme o přidělení nějakých zdrojů na úrovni Evropské unie.
EnglishWe also need a mechanism for allocating the overall number of immigrants between all Member States.
Potřebujeme také mechanismus pro rozmístění celkového počtu přistěhovalců do všech členských států.
EnglishThe Council has proposed allocating 300 000 000 emission allowances to finance the demonstration projects.
Rada navrhla přidělení na financování demonstračních projektů 300 000 000 emisních povolenek.
EnglishIf that had been the more efficient way of allocating resources, we would have lost the Cold War.
Pokud by to byl nejúčinnější způsob rozdělování finančních zdrojů, byli bychom prohráli studenou válku.
EnglishFinally, the Danish Liberal Party voted against allocating DKK 300 million to a European dairy fund.
A konečně hlasovala Dánská liberální strana proti přidělení 300 milionů DKK do evropského mléčného fondu.
EnglishThat is why I believe it should be a priority when allocating funding from the Community's budget.
Z tohoto důvodu se domnívám, že by to mělo být prioritou při vyčleňování prostředků z rozpočtu Společenství.
EnglishWe should take this into account when allocating funding.
Pto bychom měli brát v úvahu při rozdělování prostředků.
EnglishAllocating funds for investment and development projects will definitely be a major benefit for our country.
Rozdělování finančních prostředků na investiční a rozvojové projekty bude pro naši zemi značným přínosem.
EnglishAt present, President Obama is allocating 10 times more venture capital to green technologies than Europe is.
V současnosti prezident Obama přiděluje 10krát více rizikového kapitálu na zelené technologie než Evropa.
EnglishHowever, I do not understand why selection should then come down to allocating the right to speak to each group.
Nerozumím však tomu, proč by se v takovém případě měl přidělovat čas na projev každé politické skupině.
EnglishThe aid that the European Union is allocating to Portugal and France following the storms in February 2010 is good news.
Pomoc, kterou Evropská unie poskytuje Portugalsku a Francii po bouřích v únoru 2010, je dobrou zprávou.
EnglishThe 2010 budget is very carefully balanced as it makes full use of all the opportunities for allocating expenditure.
Rozpočet na rok 2010 je velmi pečlivě vybalancovaný, neboť bezezbytku využívá všechny možnosti alokace výdajů.