Como se fala "agency" em tcheco

EN

"agency" em tcheco

volume_up
agency {subst.}

EN agency
volume_up
{substantivo}

agency
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Evropská obranná agentura má rozvíjet vojenské možnosti sledování prostoru.
The European Maritime Safety Agency (EMSA) also provides technical support.
Technickou podporu poskytuje i Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA).
The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
Evropská agentura Frontex pomohla zastavit tisíce nelegálních přistěhovalců.
agency (também: dealership)
agency (também: bureau, chamber, office, bureaux)
For example, a travel agency should not show images of a hotel chain logo.
Cestovní kancelář tak například nesmí zobrazovat obrázky loga řetězce hotelů.
I met women running essential oils businesses, wineries and even the country's largest advertising agency.
Potkala jsem ženy, které měli firmy na esenciální oleje, vinárny a dokonce Bosenskou největší reklamní kancelář.
. ~~~ Kancelář prezidenta.
agency
The Belgian investigation body has asked the European Railway Agency to support it in its investigation.
Belgický vyšetřující orgán požádal Evropskou agenturu pro železnice, aby jej podpořila v jeho šetření.
As the central body, the Agency must ensure that a uniform strategy is pursued throughout Europe.
Agentura, jako ústřední orgán musí zajistit, aby v Evropě byla uplatňována jednotná strategie.
Parliament therefore calls on the Agency to inform the discharge authority of the action taken in this respect.
Parlament proto apeluje na Agenturu, aby informovala orgán udělující absolutorium o kroku, který byl v této záležitosti podniknut.
agency
While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.
Zatímco kanceláře, zastoupení a pobočky nemají právní subjektivitu, dceřiné společnosti jsou z právního hlediska nezávislé na své mateřské společnosti.
The issues involving how relations between the EP and the agency could be strengthened and how the EP could be represented on the Governing Board have also been resolved.
Řeší se rovněž otázky možného způsobu posilování vztahů mezi Evropským parlamentem a agenturou a možného zastoupení Parlamentu ve správní radě.
It is therefore essential to establish mechanisms which will enable exploited workers to file complaints against their employers personally or through the agency of a third party.
Proto je zásadní vytvořit mechanismy, jež umožní vykořisťovaným pracovníkům vznést buď osobně, nebo v zastoupení třetí stranou stížnost proti zaměstnavatelům.
This is an independent agency which was set up to provide opinions.
Jedná se o nezávislý úřad, který byl zřízen, aby poskytoval posudky.
The US Environmental Protection Agency (EPA) is undertaking a major study.
Úřad pro ochranu životního prostředí Spojených států (EPA) momentálně provádí rozsáhlou studii.
2008 discharge: European Environment Agency
Absolutorium za rok 2008: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Sinônimos (inglês) para "agency":

agency

Exemplos de uso para "agency" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nevidím žádný důvod pro to, abychom přehodnocovali umístění agentury ve Finsku.
EnglishWe are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
Od agentury očekáváme, že bude užitečným nástrojem společné energetické politiky.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro obnovu.
EnglishConclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) (
EnglishIt requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
Vyžaduje, v první řadě, zprostředkování -- musíme se nejprve nějak rozhodnout.
EnglishWe should establish a European rating agency on the basis of a foundation model.
Měli bychom vytvořit evropskou ratingovou agenturu na základě modelu nadace.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 16.6% less than its budget for 2008.
Rozpočet agentury na rok 2009 byl o 16,6 % nižší než její rozpočet na rok 2008.
EnglishPostal address: ENISA (European Network and Information Security Agency) P.O.
Poštovní adresa: ENISA (European Network and Information Security Agency) P.O.
EnglishIt is for the agency to reduce this gulf and to establish common safety objectives.
Je na agentuře, aby tyto rozdíly omezila a zavedla společné bezpečnostní cíle.
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Změna nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (
EnglishCooperation between the Fundamental Rights Agency and the Council of Europe (vote)
Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (hlasování)
EnglishEstablishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
Zřízení této agentury je dalším krokem k centralizaci azylové politiky EU.
EnglishTherefore, the European Training Foundation is an extremely important agency.
Proto je Evropská nadace odborného vzdělávání mimořádně důležitou agenturou.
EnglishThe new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
Nové stanovy zásobovací agentury Euratomu usilují o dosažení těchto cílů.
EnglishCooperation between the Fundamental Rights Agency and the Council of Europe (debate)
Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (rozprava)
EnglishThe European Fundamental Rights Agency's competences focus on monitoring and support.
Pravomoci Evropské Agentury pro základní práva se soustředí na dohlížení a podporu.
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Pokud jde o agenturu, Komise chce založit agenturu se silnými pravomocemi.
EnglishThis important agreement will enable the Agency to work to the best of its capabilities.
Tato významná dohoda umožní agentuře pracovat podle jejích nejlepších schopností.
EnglishEveryone has campaigned for a stronger agency than the one proposed by the Commission.
Každý vedl kampaň za posílení agentury v porovnání s původním návrhem Komise.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 3.5% less than its budget for 2008.
Rozpočet agentury na rok 2009 byl o 3,5 % nižší než rozpočet na rok 2008.