EN

yet {advérbio}

volume_up
1. geral
This has not yet started, but the Commission has been instructed to prepare it.
Den har inte inletts än, men kommissionen har behörighet att förbereda den.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.
Ändå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
yet (também: even, still, as of yet, as yet)
We have not yet achieved our aim; we do not yet have this issue fully under control.
Vi har ännu inte uppnått vårt syfte; vi har ännu inte full kontroll över denna fråga.
Yet the transition to an entirely democratic system is not yet complete.
Likväl har övergången till ett oinskränkt demokratiskt system ännu inte fullbordats.
Their problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Deras problem kommer att bli ännu mer allvarliga och leda till ännu mer invandring.
yet (também: still)
Yet still members of the Committee on Fisheries seem unable to make the connection.
Ledamöterna för fiskeriutskottet tycks fortfarande inte kunna se detta samband.
That is possible, but with these guidelines it is not yet possible.
Det är nämligen möjligt, men fortfarande inte med detta direktiv.
The President of the European Council is not yet accounted for in the budget.
Europeiska rådets ordförande har fortfarande inte tagits med i budgeten.
yet (também: further)
And there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
And yet they continue to pursue him with threats of yet more trials.
Ändå fortsätter de att förfölja honom med hot om ytterligare rättegångar.
This has not yet happened, and there will be other colleagues addressing the subject.
Så har ännu inte skett, och kolleger kommer att ta upp denna fråga ytterligare.
yet (também: already)
Have you yet visited Parliament's website, or the Council's, or the Commission's?
Har ni redan gått in på parlamentets, rådets och kommissionens webbplatser?
I have already informed the competent services of this but nothing has happened yet.
Jag har redan informerat behöriga instanser om detta, men ännu har ingenting skett.
Yet it is incomprehensible that we react only when the damage has been done.
Det är svårt att förstå att vi reagerar först när olyckan redan är framme.
Yet we are all aware that, ultimately, part of the problem is refinery capacity.
Till sist är vi ändå alla medvetna om att raffineringskapaciteten är en del av problemet.
Finally, I should like to turn to an issue that has not yet been touched upon.
Till sist skulle jag vilja ta upp en fråga som ännu inte har berörts.
I would point out yet again that the move could have devastating consequences for the region.
Jag skulle till sist återigen vilja påpeka att åtgärden kan få förkrossande konsekvenser för regionen.
yet (também: still)
And yet, despite everything going really well for John, he was struggling, fighting addiction and a gripping depression.
Ändock, trots att allt gick riktigt bra för John så kämpade han mot ett missbruk och en djup depression.
There is one point in the social section on which I am not yet in a position to comment, but which I would still like to say something about.
Det finns en punkt på det sociala området, fru ordförande, som jag egentligen ännu inte kan kommentera, men som jag ändock vill säga något om.
The monitoring of minority rights was an important part of the negotiations on enlargement, yet there is no policy for linguistic minorities in the EU.
Övervakningen av minoriteters rättigheter var en mycket viktig del av utvidgningsförhandlingarna, ändock saknas det en politik för språkliga minoriteter i EU.
2. "however, for all that, still"
It is not simply a question of being weak yet clever, or being dynamic yet clumsy.
Det är inte bara en fråga om att vara svag men smart, eller om att vara dynamisk men klumpig.
Yet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.
Men enhetligheten i växelkurspolitiken och räntesatserna kommer att hindra dem.
Yet without the active involvement of women, the Lisbon agenda is bound to fail.
Men utan kvinnornas aktiva deltagande är Lissabonmålen dömda att misslyckas.
Yet today the processes of globalization too often exacerbate social inequality.
Ändå förvärrar i dag globaliseringsprocesserna alltför ofta den sociala ojämlikheten.
And yet they continue to pursue him with threats of yet more trials.
Ändå fortsätter de att förfölja honom med hot om ytterligare rättegångar.
Yet when the Commission looks at additionality it is dealt with on a Member State level.
När kommissionen granskar additionaliteten sköts det ändå på medlemsstaternas nivå.
yet (também: however, though)
The setting of efficiency levels at Community level is, however, not yet feasible.
Fastställandet av effektivitetsnivåer på gemenskapsnivå är dock ännu inte genomförbart.
Yet I continue to agree wholeheartedly with that original vision.
Jag delar dock fortfarande denna ursprungliga synpunkt fullständigt.
This flexibility is not yet given, by the Council or by Parliament.
Denna flexibilitet medges dock ännu inte av rådet eller parlamentet.
yet (também: however, though)
However, the contours of the potential deal are not yet fully there.
Den potentiella överenskommelsens grunddrag är emellertid ännu inte helt tydliga.
Yet Mr Hatzidakis makes proposals which restrict the scope of the Commission proposals.
Hatzidakis lägger emellertid fram förslag som inskränker kommissionens förslag.
Yet, there is also the question of the abolition of export subsidies.
Vi får emellertid inte glömma frågan om att avskaffa exportbidragen.
Yet it is not a position that Europe could or should have followed.
Men ändå är det inte en ståndpunkt som EU hade kunnat följa eller borde ha följt.
The results achieved to date are positive but, as yet, insufficient.
Resultaten hittills är positiva men ändå otillräckliga.
And yet, McDonald's sells hundreds of millions of burgers every year.
Men ändå säljer McDonald's hundratals miljoner hamburgare varje år.
Yet the transition to an entirely democratic system is not yet complete.
Likväl har övergången till ett oinskränkt demokratiskt system ännu inte fullbordats.
Yet, what is on the table tomorrow is the proposal for yet more centralised power!
Det som ska diskuteras i morgon är likväl förslaget om mer centraliserad makt!
Yet the European Parliament and the Commission genuinely attach vast significance to it.
Europaparlamentet och kommissionen fäster likväl verkligen stor vikt vid det.
Mr President, the as yet unofficial Dehaene report is on the right track.
Deahenes rapport, som fortfarande är inofficiell, siktar i alla fall i rätt riktning.
European money which has not been lost yet, but time is moving.
Europeiska bidrag som visserligen inte gått förlorade än, men det börjar i alla fall bli riktigt bråttom.
Men det är i alla fall en avslöjande lapsus.

Exemplos de uso para "yet" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishThe health implications of this technology have not yet been adequately studied.
Det finns ännu inte tillräcklig forskning om hur denna teknik kan påverka hälsan.
EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishMadam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
   . – Fru talman! Jag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Det är bara rådet som ännu inte har erkänt att detta faktiskt är vad som behövs.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishIt is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.
EnglishI specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Vi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishThe European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Europeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
Europeiska unionen innehar också lösningen på hur vi ska få med Förenta staterna.
EnglishNevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.
Jag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.
EnglishNo attempt has as yet been made to take on board the Member States’ objections.
Inget försök har ännu gjorts för att ta till sig medlemsstaternas invändningar.
English. - Mr President, yet again we are confronted with a coup d'état in Fiji.
författare. - (EN) Herr talman! Än en gång har en statskupp genomförts på Fiji.
EnglishOthers, for their part, focus mainly on what it has not yet been possible to do.
Vissa fokuserar huvudsakligen på vad som ännu inte har varit möjligt att göra.