Como se fala "wood" em sueco

EN

"wood" em sueco

volume_up
wood {subst.}

EN wood
volume_up
{substantivo}

1. geral

wood (também: forest)
volume_up
skog {gên. com.}
In 2006, 10% of imports to the United States were produced from illegally logged wood.
År 2006 uppgick 10 procent av importen till USA av olagligt avverkad skog.
A marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.
På en mosse växer det årligen ungefär lika mycket torv per arealenhet som det växer trämassa i en skog.
The majority of trade in wood-based products is not subject to presumptions of illegality.
Det var bland annat satellitövervakning, som gör det möjligt att mycket noggrant övervaka både avverkning och återplantering av skog.
wood (também: firewood)
volume_up
ved {gên. com.}
After all, wood burning must also be included as a source of carbon.
Förbränning av ved bör nämligen också räknas in som kolkälla.
Harvesting and preparing the wood and the peat requires work.
Att skörda och förbereda torv och ved kräver arbete.
At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
Exempelvis dricker vi vin men vi livnär oss inte ännu på ved från våra skogar.
wood (também: barrel, dish, tray, tub)
volume_up
fat {n.}
It must also be clear to us that it is not possible to monitor what is done with barriques or wood chips.
Det måste också stå klart att det inte går att övervaka vad som görs med fat eller träspån.
It must also be clear to us that it is not possible to monitor what is done with barriques or wood chips.
När det gäller lagring på fat eller med tillsats av träspån är vin en regional produkt, och frågan om invändningar av hälsoskäl infinner sig inte.
Where its maturation in barriques or with the addition of wood chips is concerned, wine is a regional product, and the question of objections on health grounds does not arise here.
När det gäller lagring på fat eller med tillsats av träspån är vin en regional produkt, och frågan om invändningar av hälsoskäl infinner sig inte.
wood
Demand for tropical wood, despite all campaigns, remains high.
Efterfrågan på tropiska träslag är stor, trots alla kampanjer.
We cannot say the same of the types of wood covered by this proposal for a directive.
Vi kommer inte längre att säga samma sak om det träslag som behandlas i detta förslag till direktiv.
Benedict carefully choosed the species of wood he assessed to be most suitable for the guitar parts.
Han har omsorgsfullt valt de träslag han bedömt vara mest lämpliga för gitarrens olika delar.
wood (também: timber)
We need to look for strict sustainability criteria, and in this context we need to look, in particular, at the production of wood and timber, which is a very much renewable source.
Vi måste eftersträva stränga hållbarhetskriterier, och i detta sammanhang måste vi i synnerhet se över produktionen av virke och timmer, vilket är en mycket förnybar källa.
The most important natural resources for the region's Economic Community of West African States (ECOWAS) are wood and fish, and more than 80% of exports of these go to the European Union.
Den viktigaste naturresursen för Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) är timmer och fisk och mer än 80 procent av exporten av dessa produkter går till Europeiska unionen.
wood
That is the difference between the use of wood chippings and wooden barrels.
Det är det som är skillnaden mellan användning av träspån och träfat.
What is not permitted in any event is for wine to be indicated as having been matured in wood, if this only involved wood chippings.
Något som hur som helst inte är tillåtet är att ange att ett vin har lagrats på träfat om det bara har tillverkats med användning av träspån.
I do not think that will be the case, because if you have true quality, then you can prove that there is a difference between the use of wood chippings and wooden barrels.
Jag tror inte att det kommer att bli så, för när man har äkta kvalitet så kan man bevisa att det finns en skillnad mellan användningen av träspån och träfat.
wood
wood
wood (também: lumber, timber)
The majority of trade in wood-based products is not subject to presumptions of illegality.
Huvuddelen av handeln med virkesprodukter berörs inte av misstankarna om illegalt virke.
The illegal export of African wood and ivory by China is having a disastrous effect on Africa's environment.
Kinas olagliga export av afrikanskt virke och elfenben får förödande konsekvenser för Afrikas miljö.
In Baden-Württemberg alone the accumulation of storm wood runs to about 25 million solid cubic metres.
Bara i Baden-Württemberg uppgår omfattningen av stormskadat trä till i runda tal 25 miljoner kubikmeter virke.
wood (também: timber, woodwork)
A European campaign to promote the use of wood and wood products is being proposed.
Det föreslås en europeisk kampanj för att främja användningen av trä och trävaror.
Complab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
Complab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
This directive in particular would enable great progress to be made in marketing wood.
Just detta direktiv möjliggör väsentliga framsteg för saluföring av trä.

2. esporte: "golf"

wood
volume_up
träklubba {gên. com.} (golf)

Sinônimos (inglês) para "wood":

wood

Exemplos de uso para "wood" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English. - (ES) Mr President, sometimes we cannot see the wood for the trees.
föredragande. - (ES) Herr talman! Ibland kan vi inte se skogen för alla träd.
EnglishWe therefore do not want a situation where you cannot see the wood for the trees.
Vad vi därför önskar är att man inte skall missa att se skogen för alla träd.
EnglishSession 4A: Strategies in wood manufacturing Chair: Jerry Larsson, SCA Timber
Session 4A: Strategier inom trämanufaktur Ordförande: Jerry Larsson, SCA Timber
EnglishHumanity has gone from the wood age to the coal age, then to the oil age.
Mänskligheten har gått från träåldern till kolåldern, och sedan till oljeåldern.
EnglishEvery loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Varje bröd bakades i ett av hans bagerier, av en bagare i taget, i en vedeldad ugn.
EnglishWe do not welcome many amendments because we then cannot see the wood for the trees.
Vi har problem med många ändringsförslag eftersom det gås in för mycket på detaljer.
EnglishWe have used it for analysis of preservatives and extractives in wood products.
Vi använder apparaturen för analys av träskyddsmedel, extraktiver i olika träprodukter.
EnglishWood fiber serves as reinforcement and gives a stronger and stiffer material.
Träfiber fungerar som armering och ger ett starkare och styvare material.
English2009), there are ten times more wood pigeons in Flanders in the winter than in the summer.
2009) finns det i Flandern på vintern tio gånger fler ringduvor än på sommaren.
EnglishWe also offer a two year Master Programme in Wood Technology, 120 credits.
Vi erbjuder även en 2-årig masterutbildning i Träteknik, 120 högskolepoäng.
EnglishMost of the characteristic char-grilled taste doesn't come from the wood or the charcoal.
Största delen av karaktären i kolgrillssmaken kommer inte ifrån trädet eller kolet.
EnglishLTU offers Bachelor and Master Programme in Wood Technology, start autumn 2012.
LTU Skellefteå erbjuder HT2012 Högskoleingenjörsutbildning och Masterutbildning i Träteknik.
EnglishThe project is funded by the competence center Lean Wood Engineering (LWE).
Projektet är finansierat av kompetenscenter Lean Wood Engineering (LWE).
EnglishThe most promising form of renewable energy is biomass, mainly wood fuel.
De mest lovande bland de förnybara energikällorna är biomassor, främst då träbränslen.
EnglishTo see the wood, which is safety at sea, not the tree, which is the Prestige.
Att se skogen, som är sjösäkerheten, och inte trädet, som är Prestige.
EnglishIf not, we fear that we will no longer see the wood for the trees.
Annars är vi rädda att vi inte längre kommer att kunna se skogen för alla träd.
EnglishPeat bogs grow peat at the same rate annually as forests grow wood.
Torvens tillväxt i mossen är årligen lika stor som trädens tillväxt i skogen.
EnglishI fear that this will mean that we will not see the wood for the trees.
Jag är rädd att detta kommer att betyda att vi inte kommer att se skogen för alla träd.
EnglishSustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
Ett hållbart skogsbruk kommer att möjliggöra energiproduktion med hjälp av träflis.
EnglishPeat and wood consumption, therefore, at the same time promotes employment.
Därför befrämjar deras användning samtidigt även sysselsättningen.