Como se fala "weak" em sueco

EN

"weak" em sueco

EN weak
volume_up
{adjetivo}

weak (também: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Oppositionsgrupperna karakteriseras ofta av en svag formaliseringsgrad.
On the contrary, growth is very weak and the political will is lacking.
Utvecklingen är tvärtom mycket svag, och den politiska viljan i denna fråga saknas.
I would like to follow this positive aspect by mentioning another weak point.
Efter denna positiva aspekt vill jag avslutningsvis också ta upp en svag punkt.
weak (também: adynamic, beefy, feeble, floppy)
volume_up
slapp {adj.}
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Tror förespråkarna för en slapp politik att ett sådant förhållningssätt ger mer fisk?
Delaying until everyone can strike a weak compromise; is this always preferable to taking action?
Ett uppskjutande tills alla kan acceptera en slapp kompromiss; är det under alla förhållanden bättre än att agera?
Budgetary consolidation is too lax, governance too non-committal, the euro pact too weak and national interest still too strong.
Budgetkonsolideringen är för slapp, styrningen för halvhjärtad, europakten för svag och det nationella intresset fortfarande för starkt.
weak (também: dead, depressed, dim, downcast)
volume_up
matt {adj.}
In spite of that, Europe’ s response to the various energy challenges remains weak and lacklustre.
Trots detta förblir EU: s svar på de olika energirelaterade utmaningarna svagt och matt.
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
According to the GAO the FDA relied upon 'poorly-documented AERs and weak information '.
dåligt dokumenterade rapporter om avvikande händelser och bristfällig information?.
According to the GAO the FDA relied upon 'poorly-documented AERs and weak information'.
dåligt dokumenterade rapporter om avvikande händelser och bristfällig information?.
The draft declaration itself was rather weak and disappointing.
Själva utkastet till förklaringen var ganska bristfälligt och en besvikelse.
weak (também: frail, tender, delicate)
volume_up
vek {adj.}
Is it not true that the guidelines are really too weak to shut the door to impunity arrangements?
Stämmer det inte att riktlinjerna egentligen är för veka för att stänga dörren för uppgörelser om straffrihet?
Therefore, this is a good resolution, but it is far too weak and we need to take European cooperation further.
Därför är den här resolutionen bra, men den är alldeles för vek och vi måste gå vidare med det europeiska samarbetet.
We cannot stress the importance of human resources and then stop at such a weak conclusion.
Man kan inte betona betydelsen av mänskliga resurser och sedan begränsa sig till en sådan obetydlig slutsats.
Secondly, Parliament continues to play a weak role, both in the area of foreign trade and payments policy, and in competition policy.
För det andra: Parlamentet har fortfarande en obetydlig roll inom såväl den externa ekonomiska politiken som inom konkurrenspolitiken.
As Lacordaire said in the 1830s: between the strong and the weak, it is liberty that oppresses and the law that sets free.
Ni kommer att få se att denna till synes obetydliga och tekniska text ger oss möjlighet att ställa viktiga frågor.
weak (também: flimsy, fragile, frail, frangible)
volume_up
skör {adj.}
weak (também: feeble, flimsy, fragile, frail)
volume_up
klen {adj.}
Our age-pyramid already seems to have a very weak base, which means that it is bound to collapse.
Vår ålderspyramid ser ut som ett träd med klen stam som inte kan hålla uppe sig själv.
We have also voted against out of protest against the weak stance adopted by the European institutions on foreign policy in general and in the crisis situation in the Middle East in particular.
Dessutom röstade vi emot i protest mot de europeiska institutionernas klena uppträdande när det gäller utrikespolitiken i allmänhet och krissituationen i Mellanöstern i synnerhet.
weak (também: breakable, flimsy, fragile, frail)
The EU position, frankly, is weak and untenable.
EU:s inställning är helt klart bräcklig och ohållbar.
A new peace in Guatemala is a most welcome fact, but it will of course remain weak unless we help to underpin it.
En ny fred i Guatemala är glädjande men förblir naturligtvis mycket bräcklig när vi inte fortsätter bidra till den.
This is especially true of the least advanced countries and those with weak or not very diversified economies.
Detta gäller främst de minst utvecklade länderna, bräckliga ekonomier med låg grad av diversifiering.
weak (também: fragile, frail, frangible, infirm)

Exemplos de uso para "weak" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHowever, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
Det finns dock svaga punkter i systemet som även behöver uppdateras regelbundet.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Här kan man se att produktsäkerhetsdirektivet helt enkelt har varit för svagt.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Det verktyg som utvecklades var ineffektivt och tillgodosåg inte aktuella behov.
EnglishHowever, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Det betyder emellertid inte att vi inte har lagt märke till dokumentets svagheter.
EnglishThese fears are increasing because the response of the institutions has been weak.
Dessa farhågor växer eftersom institutionerna inte har gett något kraftfullt svar.
EnglishOn Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
Kontaktgruppen fattade i måndags beslut om ett antal halvhjärtade och svaga åtgärder.
EnglishThe proposal for the non-trading sectors is far too weak in these respects.
Förslaget för den icke-handlande sektorn är alldeles för svagt i dessa avseenden.
EnglishThe rules are biased against the weak and nothing has changed since Seattle
Reglerna används mot de svaga, och ingenting har förändrats sedan Seattle. "
EnglishLike others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
. – Jag har varit parlamentsledamot i 40 år och 25 av dem i denna ärevördiga kammare.
EnglishEuropean standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Europeiska standarder för nyttofordon är obefintliga eller alldeles för verkningslösa.
EnglishFinally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
Vad kommer slutligen konsekvenserna att bli om man hittar fel och svaga punkter?
EnglishThere is also no fixed timetable for implementation, which is a weak point.
Utöver det finns det ingen fast tidsplan för genomförandet. Det är en svaghet.
EnglishThese mercilessly exploit the vulnerability of the weak for their own greater gain.
De utnyttjar hänsynslöst svaga människors utsatthet för egen vinnings skull.
EnglishThe so-called guideline daily amounts (GDAs) also have their weak points.
Det så kallade rekommenderade dagliga intaget (RDI) har också sina svaga punkter.
EnglishThere is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.
Det finns bara en förklaring: parlamentet är den svaga länken i budgetmyndigheten.
EnglishThat would be inappropriate, although we fully recognise our weak points.
Detta skulle vara olämpligt, även om vi till fullo erkänner våra svaga punkter.
EnglishPatents protect the weak; they protect inventors against those who wield market power.
Patent skyddar de svaga. De skyddar uppfinnare mot dem med inflytande på marknaden.
EnglishSecondly - weak coordination of the work of numerous European institutions.
Den andra bristen är det svaga samarbetet mellan ett antal EU-institutioners arbete.
EnglishIt is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
Visst har de ryska bankerna, som är svaga och splittrade, varit oförsiktiga.
EnglishThe issue is the protection of the weak, not some new form of protectionism.
Det handlar om att skydda de svaga och inte om en ny form av protektionism.