Como se fala "underdeveloped" em sueco

EN

"underdeveloped" em sueco

EN underdeveloped
volume_up
{adjetivo}

underdeveloped (também: backward)
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
Deras infrastruktur är dessutom ofta oerhört underutvecklad.
The EU cannot allow itself to become a socially underdeveloped region.
EU kan inte tillåta sig att bli en socialt underutvecklad region.
The public services sector is also underdeveloped.
Den offentliga tjänstesektorn är också underutvecklad.

Sinônimos (inglês) para "underdeveloped":

underdeveloped
English

Exemplos de uso para "underdeveloped" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThese areas are generally underdeveloped and no other economic activity is viable there.
Dessa är vanligtvis inte välutvecklade och har inga andra ekonomiska alternativ.
Englishconcentrate on underdeveloped and other acutely structurally disadvantaged regions;
? inrikta sig på underutvecklade regioner och andra regioner med strukturella nackdelar,
EnglishI agree that underdeveloped regions throughout Europe should be supported.
Jag håller med om att underutvecklade regioner i hela Europa bör få hjälp.
EnglishDid it help to improve health service provision in underdeveloped countries, or did it not?
Har den bidragit till att förbättra hälsovården i underutvecklade länder eller ej?
EnglishGlobalisation is the mainspring of democracy and prosperity for underdeveloped countries.
Globaliseringen är drivkraften bakom demokrati och välstånd för underutvecklade länder.
EnglishIndustry is still underdeveloped and unevenly distributed regionally.
Industrin är fortsättningsvis outvecklad och ojämnt fördelad över landet.
EnglishThe actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
Den faktiska och politiska viljan att tillämpa dem i verkligheten är tämligen svagt utvecklad.
EnglishTrue, there are enormous gaps between the developed and the underdeveloped regions.
Det finns visserligen oerhörda skillnader mellan de utvecklade och de underutvecklade regionerna.
EnglishIn order to speed up the development of the underdeveloped regions, we must change two things.
För att skynda på utvecklingen i de underutvecklade regionerna måste vi ändra två saker.
EnglishThe children being born are underdeveloped due to malnutrition.
Alla barn som föds uppvisar en utveckling under den normala till följd av undernäring.
EnglishLet us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
Låt oss lämna vår överbeväpnade och underutvecklade tidsålder och skapa en säkrare värld för alla.
EnglishIt is the biggest single underdeveloped policy that we have.
Detta är det i särklass största underutvecklade politikområdet vi har.
EnglishScientific research into bee diseases and into ways of tackling them continues to be under-developed.
Den vetenskapliga forskningen om sjukdomar och botemedel är i dagsläget mycket eftersatt.
EnglishThe cohesion policy is vital for the communities in the underdeveloped regions and sub-regions.
Sammanhållningspolitiken är viktig för samhällena i de underutvecklade regionerna och underregionerna.
EnglishThe site which the Austrian Government has in mind for it is in a structurally underdeveloped area near the border.
Österrikes regering tänker sig en plats i en struktursvag region nära gränsen.
EnglishThe Vietnamese people live in poverty, their society is in decline and the country is still under-developed.
Befolkningen lever i misär, samhället är i totalt förfall, och landet förblir underutvecklat.
EnglishHowever, it is the most underdeveloped countries that pose the greatest risk of instability.
Den största risken för instabilitet utgår emellertid i detta sammanhang från de ekonomiskt minst utvecklade länderna.
EnglishI know that the social function of the post is important for old people and for underdeveloped regions.
Jag vet att postens samhällsfunktion är viktig, för gamla människor, för de regioner som är underutvecklade.
EnglishThe imposition of new, divisive concepts will not contribute to solving the problems of underdeveloped Africa.
Införandet av nya, splittrande begrepp kommer inte att bidra till att lösa det underutvecklade Afrikas problem.
EnglishLet us hope that the underdeveloped countries will never again get caught by them as they were at Cancún.
Låt oss hoppas att de underutvecklade länderna aldrig mer kommer att hindras av dem på det sätt som skedde i Cancún.