Como se fala "timid" em sueco

EN

"timid" em sueco

SV

"timid" em inglês

EN

EN timid
volume_up
{adjetivo}

timid (também: backward, bashful, coy, shy)
volume_up
blyg {adj.}
It is odd to hear the interventions of certain MEPs who say that they find this report very timid, and of others who feel that it will put an end to the last redoubt of Member States'sovereignty.
Det känns konstigt att höra att vissa kolleger anser att betänkandet är mycket blygt, och andra som anser att det kommer att göra slut på det sista av medlemsstaternas suveränitet.
timid
volume_up
timid {adj.}
The Barcelona Council, despite the big talk by Tony Blair before it, was disappointing and timid.
Rådet i Barcelona blev trots att det föregicks av stora ord från Tony Blair en timid historia och kom att utgöra en besvikelse.
The Barcelona Council, despite the big talk by Tony Blair before it, was disappointing and timid.
(EN) Rådet i Barcelona blev trots att det föregicks av stora ord från Tony Blair en timid historia och kom att utgöra en besvikelse.
In my opinion we should reflect on whether a " brave new world ' is not always better than a timid old one.
Jag anser snarare att man kanske borde fundera över om ändå inte the brave new world är bättre än the timid old world.
timid (também: covert, coy, furtive, shy)
volume_up
skygg {adj.}
timid (também: skittish)
The European Union ought to be less timid and more daring: we need to get to the peace conference as quickly as possible.
Europeiska unionen bör inte vara så lättskrämd, utan mer våghalsig: vi måste komma till fredskonferensen så fort som möjligt.
timid (também: fainthearted, mousey, wimpy)
In this area, the Commission is timid and reluctant.
På detta område är kommissionen försagd och motvillig.
The report by the Dutch Member, Mrs Oomen-Ruijten, makes some important points but is far too timid a response to the seriousness of the political situation in Turkey.
I betänkandet av den nederländska ledamoten Ria Oomen-Ruijten lyfts några viktiga punkter fram, men det är en alldeles för försagd reaktion på allvaret i den politiska situationen i Turkiet.

Sinônimos (inglês) para "timid":

timid

Sinônimos (sueco) para "timid":

timid

Exemplos de uso para "timid" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is bad enough that our own governments are timid and indifferent to our ideals.
Det är illa nog att våra regeringar är räddhågade, och att de struntar i våra ideal.
EnglishIt is our non-European partners who have been rather timid on this subject.
Det är våra icke-europeiska partner som har varit lite långsamma i denna fråga.
EnglishWe have seen a few timid signs, not yet brought up to date, in the Marguerite Fund.
Vi har sett en del svaga tecken, som ännu inte har aktualiserats, i Margueritefonden.
EnglishThe gradual extension we are calling for is getting off to a very timid start.
Den gradvisa utvidgning som vi vill se är till en början mycket försiktig.
EnglishIt is true that, up to now, the renewal in investment worldwide is still timid.
Det är sant att hittills är uppsvinget för de globala investeringarna fortfarande blygsamt.
EnglishOur group has taken note of a few timid steps forward among those proposals.
Vår grupp har noterat några få blygsamma framsteg bland dessa förslag.
EnglishWe are, though, in my opinion, a bit too timid when it comes to the regions.
När det gäller regionerna anser jag dock att vi är lite för tveksamma.
EnglishFurthermore, the Council's proposals on 'black-list' flags are still too timid.
I övrigt är rådets förslag i fråga om flagg på "svarta listan" fortfarande alltför blygsamma.
EnglishFurthermore, the Council's proposals on 'black-list ' flags are still too timid.
I övrigt är rådets förslag i fråga om flagg på " svarta listan " fortfarande alltför blygsamma.
EnglishWe felt that, although it was a timid proposal, it was the best one.
Även om det var ett blygsamt förslag, så var det enligt vår mening det bästa.
EnglishThe announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
Den förklaring som har gjorts om detta var i mitt tycke senkommen, blygsam och vag.
EnglishMr President, the proposal for a directive presented by the Commission is a timid proposal.
Herr talman! Kommissionens förslag till direktiv är ett försynt förslag.
EnglishThe other side is - let us be open about this - that a lot of the proposals were much too timid.
Den andra sidan är - låt oss säga det lika öppet -: Mycket var alltför obeslutsamt.
EnglishThe Commission was extremely timid, not to say cowardly, about it.
Kommissionen har varit ytterst försiktig på det området, för att inte säga räddhågad.
EnglishOur problem, in the European Union, is that we are often too timid.
Vårt problem i Europeiska unionen är att vi ofta är alltför försiktiga.
EnglishThe European Parliament has been mute apart from a timid statement by the Maghreb delegation.
Europaparlamentet har varit stumt bortsett från ett försagt uttalande av Maghrebdelegationen.
EnglishThe response from the Committee on Women's Rights has been somewhat timid.
Reaktionen från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor har varit en aning blygsam.
EnglishThis timid IGC 2000 can in no way represent an end result, but only the first step towards a constitution.
Vår kontinent måste alltså stöpa om sina regler, inte bara snygga till dem.
EnglishYet the objectives are timid, vague and extremely long term.
Men målsättningarna är svaga, oklara och ligger långt i framtiden.
EnglishThis is a step in the right direction, but a small and timid one.
Detta är ett, om än litet och blygsamt, steg i rätt riktning.