EN thin
volume_up
{adjetivo}

thin (também: diluted, fine, flimsy, light)
volume_up
tunn {adj.}
The veneer of social varnish is really far too thin to offer genuine protection.
Den sociala fernissan är verkligen alltför tunn för att kunna ge ett riktigt skydd.
As one of our experts said, the United States is skating on very thin ice.
Förenta staterna är ute på mycket tunn is, hävdade en av våra experter.
RB: Well, I think that there's a very thin dividing line between success and failure.
RB: Jo, jag tror att det är en väldigt tunn linje mellan framgång och nederlag.
thin (também: gaunt, lenten, low, poor)
volume_up
mager {adj.}
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Låt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.
Now at least we have a document, although I have to say that it is rather thin soup.
Nu har vi till sist fått ett dokument, även om jag måste säga att detta är en ganska mager anrättning.
It is also true, however, that there is a strong obsession, insistence and indeed a requirement to be thin.
Men det stämmer också att det finns en besatthet, ett framhållande av och faktiskt ett krav på att man ska vara mager.
thin (também: scanty, sparse)
volume_up
gles {adj.}
thin (também: clear, limpid, lucid, pellucid)
The humanitarian terms in which this report is couched are an embarrassingly thin and hypocritical disguise for the barbarity of the superpowers and the world order which they impose on people.
Det humanitära resonemang som betänkandet omger sig med är bara en hycklande och ack så genomskinlig slöja som döljer barbariet hos stormakterna och den världsordning de påtvingar folken.
thin
volume_up
klen {adj.} [fig.]
thin

Exemplos de uso para "thin" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYou are incinerating it but it does not vanish into thin air without any consequences.
Man förbränner den, men den försvinner inte upp i intet utan några konsekvenser.
EnglishCan I stress that labels will not make you thin. Labels will not reduce obesity.
Får jag påpeka att märkning inte kommer att göra dig smalare eller minska din övervikt.
EnglishAll this makes me wonder whether this coup is merely the thin end of the wedge.
Allt det här får mig att undra: är inte den här statskuppen ett förebud om värre saker?
EnglishBut we cannot believe that it is possible to create jobs out of thin air.
Men man kan inte tro att vi kommer att skapa arbetstillfällen ur tomma intet.
EnglishHarm reduction is the thin edge of the wedge leading to legalisation.
En satsning på att minska skadeverkningarna kan leda fram till en legalisering.
EnglishAn obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
En fixering vid att vara smal är lika skadligt för hälsan som att tröstäta.
EnglishThe line between the acceptable and the unacceptable cannot be so thin.
Gränsen mellan det acceptabla och det oacceptabla kan inte vara så hårfin.
EnglishFirstly, we should recognise that Europol did not appear out of thin air.
För det första bör vi erkänna att Europol inte uppstod ur tomma intet.
EnglishHowever, we must admit that we are skating on very thin ice with these stress tests.
Vi måste emellertid erkänna att vi är ute på mycket hal is när det gäller dessa stresstester.
EnglishHopes for progress under Raúl Castro, of course, have long since vanished into thin air.
Förhoppningarna om framsteg under Raúl Castro har givetvis för länge sedan gått upp i rök.
EnglishYou will now only see a thin gray mark in the document where the entry was.
På postens ställe i dokumentet visas då bara en smal grå markering.
EnglishWe have all these programmes; they are acclaimed; and then they seem to dissipate into thin air!
Vi har alla dessa program; de hyllas - och sedan verkar de upplösas i tomma intet!
EnglishWhich were thin, and you just put a little bit over it and it sunk down to the bottom of the pasta.
Tunna såser. ~~~ När man hällde på den så sjönk den direkt till botten av pastan.
EnglishCentres of Excellence for the thin-film technology are a priority within this field of research.
Spetsforskning kring tunnfilmsteknik är prioriterad inom forskningsområdet.
EnglishHuman resources are too thin in relation to the volume of aid that we are supposed to manage.
Vi har för litet personal i förhållande till den biståndsvolym som vi förväntas förvalta.
EnglishFor the most part they were empty promises which, on closer inspection, evaporated into thin air.
Det var i huvudsak tomma löften som vid närmare granskning gick upp i rök.
EnglishGood and viable transport links are vital for these areas, which have thin traffic flows.
För dessa områden med små trafikmängder är goda och fungerande trafikförbindelser livsviktiga.
EnglishTo date, however, such measures have been thin on the ground.
Samtidigt måste vi dock fråga oss vilka åtgärder som länderna själva vidtar.
EnglishThe line between the acceptable and the unacceptable cannot be so thin.
Därmed är debatten avslutad och jag vill tacka alla som deltagit.
EnglishThis is 20 microns thin, so this is about a baby hair's width. ~~~ And remember, it's frozen.
Den är 20 mikrometer tjocka, ungefär samma tjocklek som ett bebishår.