EN

then again {advérbio}

volume_up
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
Å andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Å andra sidan leder straffrihet till att dessa brott begås om och om igen.
Society, on the other hand, saves a great deal of money by being able to reuse something again and again.
Men samhället sparar å andra sidan mycket pengar på att kunna återanvända något gång på gång.

Sinônimos (inglês) para "then again":

then again
then

Traduções parecidas para then again em Sueco

then adjetivo
then advérbio
again advérbio

Exemplos de uso para "then again" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishUnfortunately, the terrorist murderers are once again punishing Spanish society.
Än en gång bestraffas tyvärr det spanska samhället av dessa mordiska terrorister.
EnglishNow here we are again - and it is not the last time, it is the penultimate time.
Nu är vi här igen - och det är inte sista gången, det är den näst sista gången.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishMr President, we cannot make the mistakes we made in Copenhagen last year again.
Herr talman! Vi kan inte göra om misstagen vi gjorde i Köpenhamn förra året igen.
EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishOnce again, history is repeating itself, in all its horror, on Europe's doorstep.
Återigen upprepar sig historien med all dess ohygglighet på tröskeln till Europa.
EnglishCommissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Återigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Slutligen vill jag återigen uttrycka mitt uppriktiga tack till Kyösti Virrankoski.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
På min grupps vägnar vill jag återigen belysa och understryka nyckelpunkterna.
EnglishIt is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
Det är viktigt att vi gör detta eftersom vi annars kommer att bli splittrade igen.
English. - Mr President, yet again we are confronted with a coup d'état in Fiji.
författare. - (EN) Herr talman! Än en gång har en statskupp genomförts på Fiji.
EnglishOur resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
English(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
EnglishIn conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
Avslutningsvis vill jag än en gång tacka föredraganden för hans utmärkta arbete.
EnglishIn conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
EnglishFor the children of today, for tomorrow's child: as never again, now is the time.
För barnen av i dag, för morgondagens barn som aldrig igen, det är nu det gäller!
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.