Como se fala "then" em sueco

EN

"then" em sueco

EN then
volume_up
{adjetivo}

then
volume_up
{adj.}
At this point, it is obvious that the worker is no longer needed and the Blue Card then becomes invalid.
Det är uppenbart att arbetstagaren inte längre behövs och att blåkortet blir ogiltigt.
That is going to bring Europe much closer to our citizens, so we will be all right then, wo n't us?
Det kommer att föra Europa mycket närmare våra medborgare, blir väl allting bra??
It was all of you, ladies and gentlemen, and we heard very few protests then!
Och hördes mycket få protester!
then
volume_up
sedan {adj.}
There's innocent, there's childlike, and then there's just asking for it.
Man kan vara oskuldsfull, barnslig, och sedan får man bara det man ber om.
It is the task of the European Commission to make the necessary proposals, which we then approve.
Det är kommissionen som skall komma med nödvändiga förslag som vi sedan antar.
We have gone from 22 to four programmes, four large programmes which are then divided into a variety of key actions.
Vi har gått från 22 program till 4 stora program, som sedan delas upp i nyckelåtgärder.
then
volume_up
{adj.}
If Lithuania is accompanied by other Member States, the other Baltic States, then all the better.
Om Litauen åtföljs av andra medlemsstater, de övriga baltiska staterna, är det mycket bättre.
As soon as that appears impossible then of course we can resort to convening the panel again.
snart det hotar att inte uppnås, då är naturligtvis ett inkallande av panelen på nytt en möjlighet.
The conclusion from the G20 in London was that, if there is a need to do more, then we agree to do more.
Slutsatsen från G20-mötet i London var att om det behöver göras mer ska vi göra det.
then
The old members will join the system first, and the new ones will then follow.
De gamla medlemsstaterna kommer att ansluta sig först, och därefter de nya medlemsstaterna.
It would then be discussed in the codecision procedures with Parliament and with Council.
Det skulle därefter diskuteras i medbeslutandeförfarandena med parlamentet och rådet.
Since then, the Commission must confirm what the Members have said.
Därefter kan kommissionen endast instämma i vad parlamentsledamöterna har sagt.
then (também: existing, former)
Ambitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
Ambitiösa åtgärder utan motstycke, som dåvarande kommissionsledamot Joe Borg sade.
Two separate directorates of the Commission were there - the then DG XXIV and DG VI.
Två skilda kommissionsdirektorat var närvarande - dåvarande GD XXIV och GD VI.
The then President undertook to find out from the service what had happened.
Den dåvarande ordföranden åtog sig att höra med tjänstemännen vad som hade hänt.
then
You then proceeded to the final vote, then to the vote on the annex.
Därefter företog ni slutomröstning och därpå omröstning om bilagan.
The database will be then automatically increased (up to 100 MB) and restarted again.
Databasen förstoras därpå automatiskt med ett inkrementvärde (upp till 100 MB) och startas om.
UNICEF and other agencies then organised a meeting of experts on children's rights on 14 March 2003.
UNICEF och andra aktörer organiserade därpå den 14 mars 2003 ett möte med experter på barnrätt.

Sinônimos (inglês) para "then":

then

Exemplos de uso para "then" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.