Como se fala "themes" em sueco

EN

"themes" em sueco

SV
volume_up
theme {subst.}

EN themes
volume_up
{plural}

themes
Mr Barroso, competitiveness is one of your important themes, it is one of our important themes!
Konkurrenskraften är ett av era viktiga teman och den är ett av våra viktiga teman!
Google developed most of the themes, but some have been designed by external artists.
Google har utvecklat de flesta teman men vissa har designats av utomstående konstnärer.
As regards the structure, there will be more emphasis on themes and less on instruments.
När det gäller strukturen kommer mer betoning att läggas på teman och mindre på instrument.

Exemplos de uso para "themes" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishThese themes also dominated or sought to hijack the intergovernmental conference.
Dessa frågor dominerade också eller försökte att ta över regeringskonferensen.
EnglishTheir themes are fraud, irregularities, and mistakes running to DM 8 billion.
De talar om bedrägeri, oegentligheter, fel som uppgår till åtta miljarder D-mark.
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Jag ska nämna fem centrala frågor som verkligen är viktiga för vår grupp.
EnglishFor example, some outdoorsy themes are sunny during the day and dark at night.
Vissa utomhusteman blir till exempel soliga på dagen och mörka på natten.
EnglishYou mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
Herr kommissionär! Ni tog upp många frågor, framför allt behovet av förebyggande åtgärder.
EnglishThese will be the three common themes running through all our cultural actions.
Dessa kommer att vara de tre gemensamma nämnarna för alla våra åtgärder på kulturområdet.
EnglishWe have two themes which are dealing with that very seriously.
Nu går jag över till finansiering, som behandlas mycket noggrant ur två aspekter.
EnglishThese themes have attracted a growing amount of attention during the Finnish Presidency.
Dessa frågor har uppmärksammats starkt under det finländska ordförandeskapet.
EnglishThe resolution put forward contains some themes that we see as essential.
Den resolution som lagts fram omfattar fyra ämnen som vi anser vara viktiga.
EnglishWe can develop themes and get a good control over the agencies in future.
Vi kan behandla ämnena och uppnå en god kontroll över organen i framtiden.
EnglishThe themes addressed here, in particular illegal fishing, are of vital concern to us.
De ämnen som vi diskuterat, framför allt det illegala fisket, har stor betydelse för oss.
EnglishAlzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
Alzheimers sjukdom kan vara ett av de huvudteman som vi ger oss i kast med.
EnglishAs we know, these are the four themes from Nice relating to the Convention.
Vi har de fyra frågorna från Nice när det gäller konventet, det vet vi.
EnglishHere you see the main help themes, arranged in a similar way to folders in a file manager.
Här ser du huvudämnena i hjälpen i en struktur som liknar mapparna i en filhanterare.
EnglishThe same aspect is also one of the main themes of the Commission's proposal.
Det kommer också att vara ett huvudtema i kommissionens förslag.
EnglishDuring the discharge process for 2001, Eurostat was one of our rapporteur's key themes.
Var det verkligen deras önskan att kasta ljus över Eurostataffären?
EnglishThe Commission's document is based on two guiding themes that are lacking in relevant foundation.
Kommissionens dokument kretsar kring två riktlinjer som grundas på falska premisser.
EnglishSo I thought of a different way by thinking, well, the talks revolve around certain themes.
Så jag tänkte ut ett annat sätt jag tänkte, föredragen kretsar kring vissa särskilda ämnen.
EnglishMr President, this debate revolves around two or three main themes.
(EN) Herr talman! Denna debatt rör sig kring två eller tre huvudfrågor.