EN subtle
volume_up
{adjetivo}

subtle (também: fine, sophisticated, subtile)
volume_up
subtil {adj.}
I believe that the issue calls for a more subtle approach.
Jag anser att frågan kräver en mer subtil strategi.
The phrase "God is subtle" appears again and again, and indeed, the whole of the Koran is far more subtle than most of us have been led to believe.
Och hela Koranen är långt mer subtil än de flesta av oss leds att tro.
Mr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
John Hume talade om den institutionella ramen och den utomordentligt subtila formeln för denna.
subtle (também: alert, awake, mindful, shrewd)
volume_up
vaken {adj.}
subtle (também: refined, sophisticated)
Could you explain this attitude, which corresponds perhaps to a particularly subtle strategy?
Skulle ni kunna förklara denna hållning, som måhända döljer en särskilt raffinerad strategi?
They are after all more subtle and sophisticated.
De är när allt kommer omkring mer raffinerade och sofistikerade.
In short, a more active and subtle approach is required, which makes it possible to isolate an undemocratic government without isolating society.
Inom kort kommer det att krävas en mer aktiv och raffinerad taktik, som gör det möjligt att isolera en odemokratisk regering, utan att isolera samhället.
subtle (também: acute, astute, keen, perspicacious)
subtle (também: fancy, overwrought)
subtle (também: minute, slight, capillary)
And this difference between the self and the other focus can be very subtle.
Och den här skillnaden i fokus mellan oss själva och andra kan vara väldigt hårfin.
There seems to have been a very subtle shift - an undertow - in our thinking, towards security: security of energy supply and security to use resources.
Det verkar ha skett en mycket hårfin förändring - ett motsug - i vårt sätt att tänka i fråga om säkerhet: säkerhet när det gäller energiförsörjning och egna resurser.
subtle (também: delicate)
subtle (também: elusive)
subtle (também: quirky, hair-splitting)
We are relying on the Commission to implement a mechanism to streamline the structure of rates and this mechanism will have to be subtle.
Vi har det största förtroende för att kommissionen kommer att inrätta en mekanism, som visserligen måste bli spetsfundig, som kan främja tillnärmningen; men det viktiga är att den påbörjas.
subtle (também: artful, cunning, furtive)
subtle (também: undefinable)
subtle

Sinônimos (inglês) para "subtle":

subtle

Exemplos de uso para "subtle" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is why we believe that problems of corruption are both subtle and dangerous.
Det är anledningen till att vi anser att korruptionsproblemen är både subtila och farliga.
EnglishIt is a language with European roots and easy to understand, but also rich and subtle.
Detta språk som har europeiska rötter är lätt att lära, rikt och nyanserat.
EnglishThere is another, more technical reason, involving some subtle points.
Det finns en annan mer teknisk anledning till att det finns en del nyanser.
EnglishIntellectually, the teacher that I am, or that I remain, understands this subtle distinction.
Rent intellektuellt förstår läraren i mig, vilket jag fortfarande är, denna subtilitet.
EnglishI think you will agree that it is a fairly subtle distinction, Mr Verheugen.
Ni måste hålla med om att det är ganska subtilt, herr Verheugen.
English(Laughter) So it's cute, but it's also like a subtle channel of conveying information, right?
(Skratt) Det är gulligt, men också ett subtilt sätt att förmedla information, eller hur?
EnglishMr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
John Hume talade om den institutionella ramen och den utomordentligt subtila formeln för denna.
EnglishDoes enlargement require subtle changes in the membership and functioning of this Parliament?
Innebär utvidgningen kännbara förändringar i sammansättningen och arbetet i denna institution?
EnglishI believe that we should show our appreciation for their silent and subtle company with great enthusiasm.
Jag tycker att vi kraftfullt måste visa detta tysta och subtila sällskap vår tacksamhet.
EnglishI tried to amend the text with a more subtle wording.
Jag har försökt att förbättra texten genom en mer nyanserad formulering.
EnglishWe must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
Vi måste därför hantera det här problemet med ryssarna på ett mycket finkänsligt men beslutsamt sätt.
EnglishIt's so much more subtle, so much more visceral -- you know, what's visible, what's not.
Det är så mycket mer subtilt, närmast intuitivt.
EnglishIs that a subtle attempt to distance yourself from this body?
Är det ett subtilt försök att ta avstånd från detta organ?
EnglishThe rapporteur's amendment aimed at drawing this subtle distinction in the report is therefore necessary.
Föredragandens ändringsförslag som gör denna subtila distinktion i betänkandet är därför nödvändigt.
EnglishAnd those genes are interesting, but they're very subtle.
Och de generna är intressanta, men de är väldigt subtila.
EnglishThe rapporteur’ s amendment aimed at drawing this subtle distinction in the report is therefore necessary.
Föredragandens ändringsförslag som gör denna subtila distinktion i betänkandet är därför nödvändigt.
EnglishThey are after all more subtle and sophisticated.
De är när allt kommer omkring mer raffinerade och sofistikerade.
EnglishAnd that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated.
Och det betyder att det är svårare för oss att vara uppmärksamma på det stillsamma, det subtila, det underförstådda.
EnglishThis demonstrates that subtle distinctions are useful.
Det visar att det är bra med nyanserade beskrivningar.
EnglishMadam President, I would like to express my sincerest thanks to the rapporteur for her subtle treatment of the directive.
Fru ordförande! Bästa tack till föredraganden för en mångfasetterad behandling av direktivet.