EN slow
volume_up
{adjetivo}

slow (também: backward, late, nocturnal)
volume_up
sen {adj.}
But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.
Men se upp - sen betalning är inte samma sak som långsam betalning.
Finding long-term solutions has nevertheless been a very slow process in recent years.
Under de senaste åren har det emellertid gått trögt med att finna långfristiga lösningar.
What is unfortunate is that the Commission's response to initiatives such as the school fruit programme is, in my view, too slow.
Det är dock olyckligt att kommissionen enligt min mening är så sen att reagera på initiativ som skolfruktprogrammet.
slow (também: still)
volume_up
sakta {adj.}
This tactic was on a slow but sure course up to 11 September.
Denna process fortskred sakta men säkert fram till den 11 september.
I recognise that we are making only slow progress, but we are following the right philosophy.
Vi tar ett steg i taget, om än sakta, men det är en god inställning.
Our own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.
Vår egen väg till 1900-talets liberala demokrati gick mycket sakta.
slow (também: dull, languid, tardy, tedious)
Darwinian evolution is slow; it takes hundreds of thousands of years.
Darwiniansk evolution är långsam, det tar flera hundra, tusentals år.
It is a slow and difficult process because it also requires a secure environment.
Det är en långsam och svår process, eftersom det också kräver en säker omgivning.
We are witnessing the slow strangulation of a wonderful nation and a wonderful people.
Vi bevittnar en långsam kvävning av en underbar nation och ett underbart folk.
slow (também: blunt, dull, impassive, inert)
volume_up
trög {adj.}
The plan is allegedly deficient, slow and unambitious.
Planen sägs vara bristfällig, trög och oambitiös.
This directive, as a number of colleagues have said, has a very slow-burning fuse to it.
Detta direktiv skyddas av en mycket trög säkring, som flera av kollegerna har sagt.
slow (também: obtuse)
volume_up
bakom {adj.}
Some people call her a little bit slow but she's not.
En del kallar henne lite bakom, men det är hon inte
Behind the scenes, though, implementation is so slow and so heartbreaking for our fellow countrymen that it is necessary to find other means to force the hands of the Heads of State or Government.
Men bakom kulisserna sker genomförandet så långsamt och är så hjärtskärande för våra landsmän att det är nödvändigt att finna andra medel för att tvinga stats- och regeringscheferna till handling.
slow (também: absurd, blundering, bovine, brainless)
volume_up
dum {adj.}
slow (também: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
The railways are bad, too slow, too expensive, unreliable.’
Järnvägarna är dåliga, alldeles för långsamma, alldeles för dyra och opålitliga. ”
Farmers, I know, are not slow in coming forward.
Jag vet att jordbrukare inte är dåliga på att hävda sina rättigheter.
I do, however, regret that the Council and the Commission were quite slow in making progress here.
Jag beklagar emellertid att rådet och kommissionen har varit ganska dåliga på att komma framåt i detta sammanhang.
slow (também: complete, done, finished, fit)
slow (também: dilatory)
slow (também: slow-witted)
slow
slow (também: dull)

Exemplos de uso para "slow" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Eric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
EnglishThe Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.
Unionens överträdelseförfaranden är ineffektiva, för långsamma och för politiska.
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Detta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
EnglishFinally, in the area of regional integration, the GCC is slow to make progress.
Slutligen, när det gäller regional integration, gör GCC endast långsamma framsteg.
EnglishWe fully support the Commission's criticism of the slow speed of reform in Europe.
Vi stöder till fullo kommissionens kritik mot den långsamma reformtakten i Europa.
EnglishThe report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
I betänkandet framhävs med rätta den långsamma takten i genomförandet av direktivet.
EnglishDo not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.
Dröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.
EnglishI expressed my very real concern about the slow pace of the present negotiations.
Jag uttryckte min djupa oro över den långsamma takten i de pågående förhandlingarna.
EnglishWe fully support the Commission' s criticism of the slow speed of reform in Europe.
Vi stöder till fullo kommissionens kritik mot den långsamma reformtakten i Europa.
EnglishWhen it came to economic criteria, however, progress had been extremely slow.
I fråga om ekonomiska kriterier hade framstegen emellertid varit ytterst långsamma.
EnglishAs you know the slow process of ratification is a problem in other areas as well.
Den långsamma ratificeringsprocessen är som bekant ett problem också på andra områden.
EnglishAll the figures consistently demonstrate this and we are making slow progress.
Det är något som alla siffror ständigt visar på. Vi gör långsamma framsteg.
EnglishDoes the Commission have any idea of the cause of this slow exchange of information?
Känner kommissionen till vad som är orsaken till detta tröga uppgiftsutbyte?
EnglishYou cannot change the world that quickly, and even Europe is slow to move.
Världen låter sig inte förändras så enkelt, inte ens Europa är ständigt i rörelse.
EnglishWe are making very slow progress in combating the crisis in the financial markets.
Vi gör mycket långsamma framsteg när det gäller att bekämpa krisen på finansmarknaderna.
EnglishUnfortunately, we must recognize that we are making only very slow progress in this field.
Och tyvärr måste man konstatera att vi bara gör små framsteg på det här området.
EnglishHe appeared to be very concerned at the slow recovery of economic growth.
Han verkade mycket bekymrad över den ekonomiska tillväxtens långsamma återhämtning.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Vi var lika långsamma att reagera på den ekonomiska stormen, men det är en annan historia.
EnglishI am very uneasy, of course, about the very slow progress of the Commission.
Jag är naturligtvis mycket missnöjd med kommissionens långsamma framsteg.
EnglishSecondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy.
För det andra är vi bekymrade över den låga takten i strukturpolitikens genomförande.