EN slope
volume_up
{substantivo}

1. geral

slope (também: gradient, hill, hillside, grade)
volume_up
backe {gên. com.}
Is your idea of relaxation down-hill skiing on a black slope, or do your prefer kayaking in the archipelago?
Är din idé av avkoppling utförsåkning på en svart backe, eller gör din föredrar kajakpaddling i skärgården?
Good slopes for skiers of all levels and great opportunities for hard woods skiing.
Bra backar för alla typer av åkare och stora möjligheter till tuff skogsskidåkning.
There are many great slopes with well-groomed slopes and great opportunities for cross country skiing.
Här finns många bra backar med välpreparerade nedfarter och stora möjligheter till längdskidåkning.
slope (também: bank, banking, dip, downgrade)
volume_up
lutning {gên. com.}
If Europe is picking up speed it has more to do with the slope of the road than with the state of our engine.
Om Europa ökar farten har det mer med vägens lutning att göra än med skicket på vår motor.
Paddock should have a slope of 1-2 percent to the edges, either with vertex along the midline or depending on the slope in general.
Ridbanan bör ha en lutning på 1-2 procent ut mot kanterna, antingen med brytpunkt längs medellinjen eller beroende på markens lutning i övrigt.
   . The definition of mountain areas is based exclusively on natural handicaps such as altitude and slopes or a combination of the two.
. – Definitionen av bergsområden bygger uteslutande på naturbetingade nackdelar såsom höjd och lutning eller en kombination av dessa båda.
slope (também: ascending)
volume_up
resning {gên. com.}
slope (também: ascent, decline, declivity, descent)
volume_up
sluttning {gên. com.}
slope (também: acclivity, climb, gradient, inclination)
volume_up
stigning {gên. com.}
slope (também: ski-slope)
volume_up
skidbacke {gên. com.}
slope
volume_up
slänt {gên. com.}
Landfills stability of the whole and its slopes are factors that are crucial for life of the structure.
Deponiers stabilitet vad gäller för dess helhet som dess slänter är faktorer som är avgörande för konstruktionens livslängd.

2. tecnologia

slope
volume_up
dosering {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "slope":

slope

Exemplos de uso para "slope" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Vi är ute på hal is här. Vår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
EnglishHowever, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Men jag förstår att om vi ger oss ut på hal is, finns det ingen återvändo.
EnglishWe did change it, and we put it on the slippery slope - and we see the results today.
Vi ändrade den och vi satte den på det sluttande planet - och i dag ser vi resultatet.
EnglishThat is how you lead a country to the slippery slope of hatred and civil war.
Så går det till när ett land drivs allt längre ut mot hatets och inbördeskrigets avgrund.
EnglishWho will stop this us going down this slippery slope in the name of so-called efficiency?
Vem kommer att sätta stopp för vår färd utför i den så kallade effektivitetens namn?
EnglishThe European Parliament has, in my view, embarked upon a slippery slope, however.
Jag anser emellertid att Europaparlamentet har kommit ut på hal is.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Jag bönfaller därför att vi lämnar den hala isen som besluten innebär.
EnglishWe must not slide down the slippery slope from open coordination to closed planning.
Vi får inte glida från öppen samordning till sluten planstyrning.
EnglishThis report and this Agency set that principle on a slippery slope.
Detta betänkande och denna byrå placerar denna princip på mycket tunn is.
EnglishLocated paddock on sloping ground is the slope of the land direction.
Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.
EnglishAt least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Åtminstone hur en Indier försöker få tag i en av dessa Amerkanska böcker i Park Slope, glöm det.
EnglishOnce you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.
Om man inte är noga med att göra denna åtskillnad, anser jag att man verkligen är ute på hal is.
EnglishWith this proposal, you are travelling down a very slippery slope.
Med detta förslag ger ni er verkligen ut på ett sluttande plan.
EnglishThe downward slope of unrestrained competition and deregulation seems to have no end.
Det verkar som om det inte fanns något slut på nedgången på grund av den måttlösa konkurrensen och avregleringen.
EnglishThe slope of the epidemic curve is approaching now, in November.
Lutningen på epidemikurvan närmar sig nu, i november.
EnglishI will not resign myself to the idea that in ten years' time I will be skiing indoors, on a 100-yard slope.
Jag tänker inte finna mig i tanken att jag om tio år kommer att åka skidor inomhus, i en hundrametersbacke.
EnglishReturns the slope of the linear regression line.
Beräknar lutningen på en linjär regressionslinje.
EnglishMake sure that we do not end up on a slippery slope.
Se upp så att vi inte ger oss ut på hal is.
EnglishIt also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
Landet behöver även ålägga sig självbehärskning för att inte på nytt hamna i intoleransens och omänsklighetens utförsbacke.
EnglishI believe that we are on a slippery slope here.