Como se fala "slide show" em sueco

EN

"slide show" em sueco

EN slide show
volume_up
{substantivo}

slide show

Exemplos de uso para "slide show" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI have given the slide show that I gave here two years ago about 2,000 times.
Jag har hållit presentationen som jag gav här för två år sen ungefär tvåtusen gånger.
EnglishTo run a custom slide show, select the desired presentation in the list.
Om du vill köra en individuell presentation markerar du den i den stora listrutan.
EnglishThis is where you choose to show or not to show a slide in the slide show.
Här väljer du eller väljer bort en diabild för presentationen i diabildsvyn.
EnglishIf you select this option, the custom slide show is displayed when you click Start.
Markera den här rutan om den individuella presentation ska visas när du klickat på Starta.
EnglishChoose Presentation - Show/Hide Slide again when you want to have the slide shown again.
Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild när du vill visa diabilden igen.
EnglishIf you call up the context menu of a selected slide, you will see the Show/Hide Slide command.
Om du öppnar snabbmenyn till en markerad dia ser du också kommandot Visa diabild.
EnglishThe list at the right shows the order of the selected slides for the custom slide show.
I den högra listrutan ser Du diabildernas ordningsföljd i den individuella presentationen.
EnglishThe only difference to a normal slide show is the timer on the screen.
Skillnaden jämfört med en " normal " presentation är att en klocka visas på bildskärmen.
EnglishView the presentation by clicking the Slide Show icon on the main toolbar.
Titta på presentationen genom att klicka på ikonen Bildskärmspresentation på verktygslisten.
English1890, a date I believe to be the most important in this slide show.
1890, det datum som jag tycker är det viktigaste i den här presentationen.
EnglishAll slides listed on the right will be shown in the custom slide show.
Alla sidor i det högra fältet visas i den individuella presentationen.
EnglishDefine the composition of slides for a custom slide show here.
Här anger du hur diabilderna ska sättas samman för den individuella presentationen.
EnglishThe next slide I show you will be a rapid fast-forward of what's happened over the last 25 years.
Nästa bild som jag visar er är en snabbspolning över vad som skett de senaste 25 åren.
EnglishUse the >> and << buttons to select the slides for your custom slide show.
Använd kommandoknapparna >> och << för att sätta samman den individuella presentationen.
EnglishYou can modify the name of a custom slide show in this field.
I detta textfält kan Du ändra namnet på den individuella presentationen.
EnglishChoose Slide Show Settings to define the settings for a slide show.
Under Presentationsinställningar... gör du standardinställningarna för en bildskärmspresentation.
EnglishAnd we trained 250 people to give the slide show in every town and village and city in Australia.
Och vi lärde upp 250 personer att hålla presentationen i varje tätort, by och stad i Australien.
EnglishSpecify your settings for a slide show under Slide Show - Slide Show Settings.
Förinställningarna för en bildskärmspresentation gör du under Bildskärmspresentation - Presentationsinställningar....
EnglishCheck the box Use Custom Slide Show and click Start.
Markera dessutom alternativet Använd individuell bildskärmspresentation och klicka på Starta.
EnglishChoose Slide Show - Slide Show Settings to set the type of presentation.
Du gör inställningarna för typen av presentation med kommandot Bildskärmspresentation - Presentationsinställningar.