Como se fala "sheer" em sueco

EN

"sheer" em sueco

volume_up
sheer {subst.}
SV
SV

EN sheer
volume_up
{substantivo}

sheer
volume_up
gir {gên. com.}

Exemplos de uso para "sheer" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Deras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.
EnglishThis serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
Detta illustrerar verkligen hur rent bedrövligt vårt nuvarande viseringssystem är.
EnglishThe report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.
Betänkandets påstående om friktionsfri samverkan är simpelt juridiskt nonsens.
EnglishIn the case of Malta the situation is even more precarious because of sheer numbers.
För Maltas del gör enbart det stora antalet människor situationen ännu vanskligare.
EnglishSurely, the way in which transport in Europe is organised is sheer madness.
Det är väl helt galet det sätt på vilket transporter äger rum i Europa.
EnglishIn fact, what really strikes me here is the large element of sheer hypocrisy.
Det som verkligen slår mig är det stora inslaget av rent hyckleri.
EnglishIt would be sheer folly to believe a Council of 25 members could ever reach unanimous agreement.
Det är dåraktigt att tro att ett råd bestående av 25 länder kan uppnå enhällighet.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Det är rent slöseri med tid att breda ut sig om förslag som rör egna medel och EU-skatter.
EnglishThe sheer number of amendments proposed shows that this issue remains highly controversial.
Antalet framlagda ändringsförslag visar att denna fråga fortfarande är ytterst kontroversiell.
EnglishToday, it unveils its ‘Strategy for Africa’, preaching with sheer effrontery about good governance.
I dag presenterar den sin ”strategi för Afrika” och har mage att predika om gott styre.
EnglishIt is pretty obvious that this does little for consumer protection and is sheer nonsense.
Att sådant inte alls innebär ett konsumentskydd, utan att det är dumheter, tror jag är helt klart.
EnglishToday, it unveils its ‘ Strategy for Africa’, preaching with sheer effrontery about good governance.
I dag presenterar den sin ” strategi för Afrika ” och har mage att predika om gott styre.
EnglishIn terms of sheer numbers, we can already talk about the European works council as a success story.
Redan rent siffermässigt kan man tala om en framgångshistoria för de europeiska företagsråden.
EnglishWe should have voted against this amendment and it was a sheer mistake on the voting list.
Vi hade för avsikt att rösta emot detta ändringsförslag, men det blev helt enkelt fel i omröstningslistan.
EnglishIt is therefore sheer common sense to fight for equality.
Därför hör det till sunt förnuft att kämpa för jämställdheten.
EnglishThe sheer nonsense that we have heard here demonstrates how important the ECB's independence is.
De allvarliga dumheter som har kommit upp här bevisar hur viktigt Europeiska centralbankens oberoende är.
EnglishThe sheer nonsense that we have heard here demonstrates how important the ECB' s independence is.
De allvarliga dumheter som har kommit upp här bevisar hur viktigt Europeiska centralbankens oberoende är.
EnglishThe rapporteur has departed from the principle of subsidiarity out of a sheer desire to adopt centralist solutions.
Föredraganden har med sin förkärlek för centralistiska lösningar åsidosatt subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe sheer number of anti-dumping investigations at the moment would suggest that they are being so used.
Blotta antalet antidumpningsutredningar för närvarande tycks tyda på att de används i protektionistiskt syfte.
EnglishBut worst of all, it is the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project.
Värst av allt är dock er arrogans när ni påstår att ni vet bäst när det gäller det europeiska projektet.