Como se fala "sector" em sueco

EN

"sector" em sueco

volume_up
sector {subst.}

EN sector
volume_up
{substantivo}

1. "a part of something"

sector (também: section)
volume_up
sektor {gên. com.}
In a sector-by-sector comparison, inflation is clearly higher in the services sector.
Jämför man sektor för sektor är inflationen tydligt högre inom tjänstesektorn.
Where there are legal uncertainties, they must be eradicated, issue by issue and sector by sector.
Där det finns rättslig osäkerhet måste den utrotas, fråga för fråga och sektor för sektor.
Information and communications technology is the fastest growing sector of industry.
Informations- och kommunikationsteknik är industrins snabbast växande sektor.
sector (também: area, belt, branch, circuit)
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
There is a serious democratic deficit in this sector in all the candidate countries.
Inom detta område finns allvarliga demokratiska brister i samtliga kandidatländer.
There is hardly a sector in which this is more pertinent than the transport sector.
Det finns knappast ett område där detta är så sant som i transportsektorn.
sector (também: article, episode, part, passage)
There has been no change to the sectors to which the area of discrimination refers.
De avsnitt som gäller diskrimineringens områden har inte förändrats.
Mr President, the European Association Agreement with Slovenia contains a section relating to the transport sector.
I det europeiska associeringsavtalet med Slovenien ingår ett avsnitt om transportsektorn.
With the European Constitution, it is promoted to a separate sector of supplementary or support action.
I och med den europeiska konstitutionen upphöjs det till ett separat avsnitt av kompletterande eller stödjande åtgärder.

Sinônimos (inglês) para "sector":

sector
English

Exemplos de uso para "sector" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Dessutom äger utvecklingen i branschen i dag rum i såväl västra som östra Europa.
EnglishIn economic terms, this decision is a crisis for the entire European wine sector.
Ekonomiskt sett är detta beslut katastrofalt för hela den europeiska vinsektorn.
EnglishThe public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Den offentliga sektorn underordnas behoven i de monopolgrupper som den tjänar.
EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Angående: Avvecklingsprogram för en tredjedel av den irländska sikfiskesektorn.
EnglishIn 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
År 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.
EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
EnglishIt was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
Det var principen om större konkurrens för mjölk som drev oss in i BSEkrisen...
EnglishThey use public procurement, without blushing, to encourage their space sector.
De använder offentlig upphandling, utan att rodna, för att främja sin rymdsektor.
EnglishThis sector is, in fact, almost totally dependent on the common fisheries policy.
Sektorn är i praktiken nästan helt beroende av den gemensamma fiskeripolitiken.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
För arbetsgivarna inom transportsektorn går lönsamheten klart före säkerheten.
EnglishWe must finish establishing the internal market, including the service sector.
Vi måste fullborda inrättandet av den inre marknaden, inbegripet tjänstesektorn.
EnglishNow is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
Nu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Den europeiska textilsektorn måste bli mer konkurrenskraftig internationellt.
EnglishWe must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this.
Vi måste fundera över hur jordbruket och livsmedelssektorn kan bidra till detta.
EnglishIt is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Det är också mycket viktigt att vi avsatte särskilda medel för mejerisektorn.
EnglishAnd it is also crucial for the competitiveness of our services sector in general.
Och det är också avgörande för vår tjänstesektors konkurrenskraft i allmänhet.
EnglishA regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
En regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
EnglishIs it envisaging other innovatory measures with a view to developing this sector?
Planerar kommissionen några andra innovativa åtgärder för sektorns utveckling?
EnglishHealth is too important to leave to researchers from the private sector alone.
Hälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
EnglishThe catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Fångstsektorn i sin helhet kommer att ha en vinst på nära noll eller ännu sämre.