Como se fala "out of consideration" em sueco

EN

"out of consideration" em sueco

Veja exemplos com "out of consideration" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "out of consideration" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishImports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.
Även av hänsyn till konsumenterna bör därför importen avregleras.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Danish workers ill-treated by globalisation.
Jag lägger ned min röst av hänsyn till de danska arbetare som misshandlats av globaliseringen.
EnglishWe have also proposed leaving the 4% limit out of consideration for compensation payments.
Samtidigt har vi föreslagit att 4-procentsgränsen skall lämnas utan beaktande för kompensationsutbetalningar.
EnglishWe have also proposed leaving the 4 % limit out of consideration for compensation payments.
Samtidigt har vi föreslagit att 4-procentsgränsen skall lämnas utan beaktande för kompensationsutbetalningar.
EnglishDistrict heating investments cannot be left out of consideration during harmonisation of energy investment policies.
Investeringar i fjärrvärme får inte lämnas obeaktade vid harmoniseringen av investeringspolitiken för energi.
EnglishWe must respect diversity and strengthen the principle of subsidiarity, partly out of consideration for the legitimacy of the EU.
Vi skall respektera skillnaderna och stärka närhetsprincipen, även med hänsyn till EU:s legitimitet.
EnglishWe must respect diversity and strengthen the principle of subsidiarity, partly out of consideration for the legitimacy of the EU.
Vi skall respektera skillnaderna och stärka närhetsprincipen, även med hänsyn till EU: s legitimitet.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Czech workers who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Jag lägger ned min röst när det gäller de tjeckiska arbetstagare som har blivit arbetslösa på grund av globaliseringen.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Spanish textile industry workers sacrificed in the name of sacrosanct globalisation.
Jag lägger ned min röst av hänsyn till de spanska textilarbetare som offras i namn av den heliga globaliseringen.
EnglishOut of consideration for the Irish Waterford Crystal workers, who have been sacrificed to globalisation, I am abstaining.
I respekt för de irländska arbetstagarna vid Waterford Crystal, som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Danish workers of the Linak Group who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Jag lägger ned min röst av hänsyn till de danska arbetare från Linakkoncernen som offrats på globaliseringens altare.
EnglishOut of consideration for the Spanish workers of the Region of Valencia, who have been sacrificed to globalisation, I am abstaining.
I respekt för de spanska arbetstagarna i regionen Valencia, som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst.
EnglishI am abstaining merely out of consideration for the Polish workers whose pain may be eased a little by this hypocritical aid.
Jag avstår från att rösta endast av hänsyn till de polska arbetstagare vars lidande kan mildras något av detta skenheliga stöd.
EnglishI shall, however, at least notify you of the other proposals, if only out of consideration for the Members and the groups which tabled them.
Men jag vill ändå delge er de övriga förslagen, om inte annat av respekt för de kolleger och grupper som lämnat dem.
EnglishOut of consideration for the Council we subsequently moved Question Time to the afternoon, with the result that it has not worked since.
Av hänsyn till rådet flyttade vi därefter frågestunden till eftermiddagen, med resultatet att det inte har fungerat sedan dess.
EnglishIt will, moreover, be all the more difficult to achieve the millennium objectives if such a large segment of the population is left out of consideration.
Det kommer dessutom att bli allt svårare att uppnå millenniemålen om inte en sådan stor del av befolkningen beaktas.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Spanish workers of Lear Automotive, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Av hänsyn till de spanjorer som arbetar vid Lear Automotive och som har offrats på globaliseringens altare avstår jag från att rösta.
EnglishWe have chosen to vote against the report, partly for reasons of legal security and partly out of consideration for the anti-federalist principle.
Vi har valt att rösta emot betänkandet, dels av rättssäkerhetsskäl, dels utifrån ett principiellt antifederalistiskt perspektiv.
EnglishI am abstaining out of consideration for the workers of the Polish car industry, who have been sacrificed on the altar of globalisation.
Jag lade ned min röst i omröstningen, av omtanke om arbetstagarna inom den polska bilindustrin, som har offrats på globaliseringens altare.
EnglishOut of consideration for the Spanish workers of the Castilla-La Mancha region, who have suffered at the hands of globalisation, I am abstaining.
I respekt för de spanska arbetstagarna i regionen Kastilien-La Mancha, som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst.

Aprenda outras palavras

English
  • out of consideration

Dê uma olhada no dicionário Alemão-Português bab.la.