Como se fala "obligation to report" em sueco

EN

"obligation to report" em sueco

Veja exemplos com "obligation to report" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "obligation to report" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn fact, the ECB is bound merely by the obligation to report to the European Parliament.
Det handlar helt enkelt om en enkel skyldighet att rapportera till Europaparlamentet.
English4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
4. Att fullt ut använda uppgifter som erhållits genom en moralisk förpliktelse att rapportera.
EnglishNational enforcement bodies have no legal obligation to report under the sole terms of the regulations.
De nationella tillsynsorganen har inga rättsliga skyldigheter att rapportera enbart enligt villkoren i förordningarna.
EnglishLaboratories must also be placed under obligation to report cases where the limit values are exceeded to the national supervisory authorities.
Laboratorierna måste även vara skyldiga att rapportera fall där gränsvärdena överskrids till de nationella tillsynsmyndigheterna.
EnglishDoes the Member States' obligation to report information to the register imply in the last resort that finger prints should be taken by force?
Innebär medlemsstaternas skyldighet att inrapportera uppgifter till registret att fingeravtryck i yttersta fall ska tas med tvång?
EnglishDoes the Member States ' obligation to report information to the register imply in the last resort that finger prints should be taken by force?
Innebär medlemsstaternas skyldighet att inrapportera uppgifter till registret att fingeravtryck i yttersta fall ska tas med tvång?
EnglishThis, though, has to do with the criteria we have and our obligation to report very precisely on the extent to which they are complied with - or not, as the case may be.
Men det hänger samman med att vi ju har dessa kriterier och är tvungna att mycket noga rapportera om huruvida kriterierna uppfyllts eller inte.
English. - I voted against the proposals to discharge the Commission of its obligation to report on its expenditure because the report was unclear.
skriftlig. - (EN) Jag har röstat mot förslaget att ge kommissionen ansvarsfrihet när det gäller skyldigheten att rapportera om sina utbetalningar, eftersom betänkandet var oklart.
EnglishThirdly, will the EU lodge an objection to Pakistan's reservation on Article 40 - the obligation to report - of the International Covenant of Civil and Political Rights?
För det tredje, kommer EU att inge en protest mot Pakistans reservation mot artikel 40 - skyldigheten att rapportera - i internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter?
EnglishIf there is no obligation to report knowledge of actual crime in this respect in Member States, we hope that the Commission will encourage the implementation of such legislation.
Om inte skyldighet att anmäla vetskap om faktiska brott i denna fråga föreligger i medlemsstaterna, hoppas vi att kommissionen kommer uppmana till att sådan lagstiftning kommer till stånd.
EnglishThe obligation to report the certification of personnel responsible to the Commission every year and the policy of recovery for recycling or recovery of equipment are measures that I warmly welcome.
Skyldigheten att varje år rapportera om certifieringen av ansvarig personal till kommissionen och politiken för att återvinna eller återanvända utrustning är åtgärder som jag varmt välkomnar.

Aprenda outras palavras

English
  • obligation to report

Mais traduções no dicionário Espanhol-Espanhol bab.la.