Como se fala "objective reasons" em sueco

EN

"objective reasons" em sueco

Veja exemplos com "objective reasons" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para objective reasons em Sueco

objective substantivo
Swedish
objective adjetivo
object substantivo
to reason verbo
reason substantivo

Exemplos de uso para "objective reasons" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishCan the Commission give objective reasons for the adoption of these standards?
Kan kommissionen motivera skälen till åtgärden och säga om dessa fortfarande är giltiga?
EnglishQuite apart from that, there are any number of objective reasons why we cannot agree to it.
Oberoende av detta finns det en rad sakliga skäl till att man inte kan göra det.
Englishobjective reasons justifying the renewal of such contracts and relationships;
a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning.
EnglishWe owe it to the public to provide objective reasons why they should again have confidence.
För att återvinna detta förtroende måste vi ge medborgarna objektiva skäl för att tro på oss.
EnglishOf course, the Member States themselves determine what is meant by the term 'objective reasons'.
Givetvis är det medlemsstaten själv som fastställer vad man menar med ?objektiva grunder?.
EnglishOf course, the Member States themselves determine what is meant by the term 'objective reasons '.
Givetvis är det medlemsstaten själv som fastställer vad man menar med? objektiva grunder?.
EnglishWhere would this leave the new Member States which, for many objective reasons, are not in the eurozone?
Var skulle detta lämna de nya medlemsstater som av många objektiva anledningar inte är med i euroområdet?
EnglishHowever, if there are objective reasons for the seller to refuse to sell to you, that seller may be within their rights.
Om det finns sakliga skäl kan säljaren dock ha rätt att vägra att sälja en tjänst till dig.
EnglishThere are numerous cases in which, for objective reasons, the European Commission may be late submitting a study.
Det finns många fall när Europeiska kommissionen av sakskäl kan dröja med att lägga fram en undersökning.
EnglishThey either define objective reasons or a maximum duration, or the maximum number of extensions is defined.
Antingen fastställer de objektiva grunder eller en längsta tidsrymd, eller så fastställs antalet förlängningar.
EnglishFor these objective reasons, we ask the Parliament to approve the preambles and motions for resolutions tabled.
Av dessa klara skäl ber vi parlamentet att godkänna de beaktandemeningar och de förslag till resolution som lagts fram.
EnglishThere may be objective reasons why some differentiation is needed between product types or distribution channels.
Det kan finnas objektiva orsaker till varför viss differentiering krävs mellan produkttyper eller distributionskanaler.
EnglishWe are convinced that there are no objective reasons for restricting freedom of movement for workers within the European Union.
Vi är övertygade om att det inte finns några objektiva skäl för att begränsa arbetstagarnas rörlighet inom Europeiska unionen.
EnglishAs she understood, the question does not concern the objective reasons and the implementation criteria, it concerns the scope.
Som hon förstår så gäller frågan inte de objektiva grunderna eller tillämpningens kriterier, utan den gäller tillämpningsområdet.
EnglishThe Commission wishes to make the procedures stricter and impose penalties for tender irregularities, often without objective reasons.
Kommissionen vill göra förfarandena striktare och straffbelägga oriktigheter i anbudsförfarandet, ofta utan objektiva skäl.
EnglishAs you know, tourism is, to date, still unevenly developed in the European Union, and there are objective and subjective reasons for this.
Som ni vet är turismen hittills ojämnt utvecklad inom Europeiska unionen, och det finns objektiva och subjektiva skäl till det.
EnglishMr President, these are the technical and objective reasons why the Italian delegation will vote in favour of the Commission proposal.
Herr talman! Detta är de tekniska och objektiva skälen till att den italienska delegationen kommer att rösta för kommissionens förslag.
EnglishBut why is it that we always think we are doing so much worse than others are, even though there are no objective reasons for this?
Men varför är det nu ändå så att vi alltid tror att det går sämre för oss än för andra, trots att det inte finns några objektiva anledningar till det?
EnglishAt the same time Lithuanian producers have made it clear that they intend to increase food prices in the autumn, without giving any objective reasons.
Samtidigt har litauiska producenter tydliggjort att de avser att öka livsmedelspriserna under hösten, utan att ge några objektiva skäl.
EnglishThese include exemptions, for objective reasons, on the basis of collective agreements, and in cases of agency workers with open-ended contracts.
Det inbegriper undantag, av objektiva skäl, som grundar sig på kollektivavtal och för de som arbetar för bemanningsföretag med icke tidsbegränsade kontrakt.

Aprenda outras palavras

English
  • objective reasons

No dicionário Inglês-Português você encontrará mais traduções.