EN note
volume_up
{substantivo}

1. geral

The European Commission cannot get away with just a note on the subject.
Europeiska kommissionen kommer aldrig fram med något meddelande i frågan.
How is the Commission implementing its Guidance Note on Disability and Development?
Hur genomför kommissionen sitt vägledande meddelande om funktionshinder och utvecklingssamarbete?
This was clearly stated in a note on the subject from DG TAXUD to DG TRADE;
Detta framgår tydligt i ett meddelande i frågan från GD Skatter och tullar till GD Handel.
note (também: badge, brand, dent, device)
I have taken good note that this is a concern shared by Parliament.
Jag har lagt märke till att parlamentet delar denna uppfattning.
I have taken due note of the honourable member's concern about the hostage affair.
Jag har lagt märke till ledamotens oro vad det gäller gisslandramat.
We will take careful note of its contents and will give due consideration to each point.
Vi kommer att lägga noga märke till dess innehåll och kommer att beakta varje punkt.
note (também: comment, complaint, criticism, knock)
volume_up
anmärkning {gên. com.}
We take note of what you say, and no doubt the Commission will also have heard your comments.
Bra, vi noterar er anmärkning. Kommissionen har förmodligen också hört er anmärkning.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
En personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
We are taking note of your comment and it will be duly considered.
Vi antecknar er anmärkning och den kommer att beaktas på lämpligt sätt.
note (também: entry, jotting)
volume_up
anteckning {gên. com.}
If you have already inserted and selected a note, the Edit Note dialog is activated.
Om du redan har infogat och markerat en anteckning heter den här dialogrutan Redigera anteckning.
You can assign a note to each cell by choosing Insert - Note.
Varje cell kan innehålla en anteckning som du infogar via menypunkten Infoga - Anteckning.
The note is indicated by a small red square, the note indicator, in the cell.
En liten röd kvadrat indikerar att cellen innehåller en anteckning.
note (também: annotation, gloss)
volume_up
not {gên. com.}
This will all be made clear in a note addressed to the recipients of the letter.
Allt detta kommer att förklaras i en not till mottagarna för skrivelsen.
This report is a little note of explanation, not an action plan.
Detta betänkande är en liten förklarande not, inte en handlingsplan.
(Piano) And the second, with an impulse every other note.
(Piano) Och andra gången betonade han varannan not.
note (também: character, indication, insignia, mark)
I note some worrying signs in Mr Diamandouros's report.
Jag noterar vissa oroande tecken i Nikiforos Diamandouros' rapport.
Notes are used to include unknown characters in an HTML document.
För att även okända tecken ska kunna sparas i HTML-dokument används noter.
On a positive note it is to be welcomed that both Kyrgyzstan and Turkmenistan have introduced moratoria on capital punishment.
Som ett positivt tecken måste man välkomna att både Kirgizistan och Turkmenistan har infört moratorium för dödsstraff.
He should take more note of the phrase " peacekeeping operations ".
Han borde fästa större uppmärksamhet vid frasen " fredsbevarande verksamhet ".
He should take more note of the phrase "peacekeeping operations".
Han borde fästa större uppmärksamhet vid frasen " fredsbevarande verksamhet" .
I shall conclude on that note and thank you for your attention.
Jag avslutar med detta påpekande och tackar för er uppmärksamhet.
note (também: sound, stop, strain, ton)
volume_up
ton {gên. com.}
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Vi måste slå an en positiv ton för att kunna åstadkomma ett genombrott.
So I welcome the note of caution that I detect in some parts of the text.
Jag välkomnar därför den försiktiga ton som präglar vissa delar av texten.
I also think this beguilingly simple form of words strikes a note to which every citizen can relate.
Jag tror att dessa fascinerande enkla ord slår an en ton som alla medborgare kan relatera till.
note (também: message, word)
You only need to pick up the note from the Presidency, document 37.
Man behöver bara titta på meddelandet från ordförandeskapet, dokument 37.
I hope that somebody will take note and pass the communication on.
Jag hoppas att någon får honom att följa den och att meddelandet överlämnas till honom.
Note: this Return Receipt only acknowledges that the message was displayed on the recipient's machine.
Anm: det här kvittot talar endast om att meddelandet har visats på mottagarens maskin.
note (também: consideration, notice)
Again I can assure you that we have taken due note of the concerns expressed.
Återigen kan jag försäkra er att vi har tagit de farhågor som uttryckts i vederbörligt beaktande.
I wish finance ministers would take note of this.
Jag hoppas att finansministrarna tar detta i beaktande.
The Commission takes note of the amendments voted by Parliament that it will study in detail.
Kommissionen noterar de ändringsförslag som parlamentet har röstat igenom och kommer att noggrant ta dem i beaktande.
note (também: ambience, atmosphere, feeling, mood)
volume_up
stämning {gên. com.}
Mr President, perhaps I can change the prevailing mood and introduce a positive note.
Jag skall försöka att i någon mån bryta den stämning som uppstått och vara lite mera positiv.
On a lighter note, I would conclude by saying that library cards are sometimes very useful sources of identification.
För att lätta upp stämningen skulle jag vilja säga att bibliotekskort ibland kan vara användbara i legitimationssyfte.
The report noted that, compared with previous elections, the atmosphere was less tense and there were fewer violent incidents – although such incidents did occur.
I rapporten noterade man att stämningen var mindre spänd, och det skedde färre våldsamma händelser i jämförelse med föregående val – även om sådana incidenter förekom.
note (também: concept)
In this respect, it should be noted that universal service is a concept borrowed from the telecommunications service, which in my opinion cannot be automatically transposed to the audiovisual sector.
I det hänseendet bör det noteras att konceptet lånats från telekommunikationssektorn, och kan enligt min uppfattning automatiskt överföras till den audiovisuella sektorn.
note (também: ticket)
volume_up
biljett {gên. com.}
It was also noted that, especially if you wanted to buy tickets in France, you had to have an address in France.
Man har också konstaterat att man, för att kunnat köpa biljetter i Frankrike, måste ha en adress i Frankrike.
It was soon noted, even by the national associations and leagues, that the number of tickets was extremely limited.
Man har snabbt kunnat konstatera, till och med de nationella förbunden eller de nationella föreningarna har kunnat konstatera, att antalet biljetter var mycket begränsat.
note (também: entry, quotation, registration)
volume_up
notering {gên. com.}
You all have a note to that effect in the voting list.
Ni kan alla se en notering om detta i omröstningslistan.
– Jag har gjort en positiv notering om denna begäran.
   I have taken a positive note of that request.
   – Jag har gjort en positiv notering om denna begäran.
note (também: chirp, warble, sing, song)
volume_up
sång {gên. com.}
Have we not already invented the virtual European monument which has no particular national characteristic and which will embellish future euro notes?
Har man inte redan för att smycka de framtida sedlarna i euro uppfunnit det virtuella europeiska monumentet, som inte står för något särskilt nationellt kännetecken?
note (também: abstract, brief, commentary, report)
Mr Santini, I shall ask the services to prepare a note for you on the evolution of the different budget elements in recent years.
Jag skall be tjänstemännen att förbereda ett referat åt er om utvecklingen av olika budgetfaktorer under de senaste åren.
note
volume_up
tangent {gên. com.}
Another way to delete a note is by choosing Edit - Delete Contents, or calling the same dialog with the Delete key.
Du kan också radera en anteckning i dialogrutan Redigera - Radera innehåll som du öppnar med tangenten Delete.
note (também: copy, manuscript, script, ms)
note
volume_up
melodi {gên. com.} [poét.]
note (também: birdsong, warble)
volume_up
fågelsång {gên. com.}
note (também: caw, croak)
note (também: undertone)
volume_up
underton {gên. com.}
On a more serious note, he reproaches me for having paid in advance on agriculture and for not having been paid in return.
Han förebrår mig med en allvarligare underton för att i förväg ha betalat för jordbruket och för att inte ha fått något i gengäld.
A few notes, a few strains of mistrust towards free competition, free enterprise, and the possibility of citizens receiving services through society itself via the free economy.
En viss underton, en attityd av misstro mot fri konkurrens, fri företagsamhet och möjligheten att medborgare kan ta emot tjänster från samhället genom den fria marknadsekonomin.
note (também: IOU, I owe you)
volume_up
skuldsedel {gên. com.}
note
I am ready to contact Internet service providers, and, as I said to the rapporteur, I will send a short note with links to all of you.
Jag är beredd att ta kontakt med tjänsteleverantörer på Internet, och jag kommer, som jag sade till föredraganden, att skicka ett kort brev med länkar till er alla.
note
note
volume_up
annotation {gên. com.}

2. Inglês Britânico

note (também: bank note, bill, bank-bill, banknote)
volume_up
sedel {gên. com.}
Last year, counterfeit EUR 500 notes rose by over 160%, and that is only the ones we know about.
Varje sedel är värd sju gånger så mycket som en 100-dollarsedel från Förenta staterna.
Mr Wibe clearly explained these risks just now, specifically with regard to the existence of a 100 euro note.
Jag tror att Wibe förklarade dessa risker bra nyss, med tanke på att det också finns en sedel på 100 euro.
There are both manual foreign-exchange operations - exchanging notes for notes - and cross-border transfers.
Vi har å ena sidan manuella växlingsoperationer, sedel mot sedel, och å andra sidan gränsöverskridande överföringar.

Exemplos de uso para "note" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe all note the increasing interest in the region, not least in this assembly.
Vi märker alla det ökande intresset för regionen, inte minst i denna församling.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Kommissionsledamot Ján Figeľ är här och jag är säker på att han noterat detta.
EnglishWe also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Vi uppmärksammar också att en ny strafflag och en lag mot korruption har antagits.
EnglishIn spite of the progress with this directive, I wish to sound a note of warning.
Trots framgången med detta direktiv, vill jag ändå höja ett varningens finger.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
EnglishParliament takes note of this decision with effect from today, 14 November 2007.
Parlamentet noterar detta beslut med verkan från i dag, den 14 november 2007.
English   The Commission takes good note of what Mr Swoboda has just said, of course.
   – Kommissionen tar givetvis stor hänsyn till det som Hannes Swoboda sa nyss.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins ' request: I have simply taken note of it.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
EnglishLastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.
Slutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo's intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
EnglishOn a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
En sista punkt: Jag tror också att det behövs en demokratisk kontroll av OLAF.
EnglishI shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
Jag noterar ert uttalande, även om det inte har något att göra med protokollet.
English. - Mr President, we take note of the vote here today.
ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Vi noterar omröstningen här i dag.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishWe are concerned to note that staff would be subject to non-renewable statutes.
Det bekymrar oss att se att personal omfattas av en stadga som inte kan förlängas.
EnglishThe Commissioner accepts and takes good note of Mrs Izquierdo Rojo' s intervention.
Kommissionären instämmer och lovat att lägga Izquierdo Rojos anförande på minnet.
EnglishNote that changes made here have an effect on some of the following functions.
Observera att ändringar som du gör här påverkar en del av följande funktioner.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Vi har noterat detta och vi kommer att försöka rätta till det till i morgon bitti.
EnglishI note that none of the three sub-items proposed for inclusion has been adopted.
Jag konstaterar att ingen av de tre underpunkter som föreslagits som tillägg valdes.
EnglishFurther, it takes serious note of our responsibilities towards the developing world.
Dessutom tar man på allvar hänsyn till vårt ansvar gentemot utvecklingsländerna.