Como se fala "negligence" em sueco

EN

"negligence" em sueco

EN negligence
volume_up
{substantivo}

1. geral

negligence (também: dereliction)
volume_up
försumlighet {gên. com.}
Subject: Commission negligence in investigation of Siemens scandal
Angående: Kommissionens försumlighet i utredningen av Siemensskandalen
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
Ninety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
90 procent av ärendena kommer att vara disciplinärenden om försumlighet eller inkompetens.
negligence (também: carelessness)
Such negligence by the authorities makes them an accomplice to the killing.
Detta slarv från myndigheternas sida gör dem till mördarnas medbrottslingar.
Such negligence on the part of the Commission will not be tolerated by Parliament in future.
Sådant slarv från kommissionens sida kommer parlamentet inte längre att ha överseende med i framtiden.
We heard yesterday that 95 % of forest fires are caused by negligence and the actions of speculators.
Vi hörde i går att 95 procent av skogsbränderna uppkommer på grund av slarv och spekulation.
negligence (também: carelessness, coolness, recklessness)
volume_up
vårdslöshet {gên. com.}
These fires are deliberate, or due to negligence, and we must condemn that.
Bränderna är anlagda eller orsakas av vårdslöshet och det måste vi fördöma.
Twenty percent were caused by arson and the rest by negligence.
Tjugo procent var anlagda bränder, och resten orsakades av vårdslöshet.
Things really have come to a pretty pass, all as the result of indifference or negligence or fanaticism.
Situationen är verkligen svår och allt är ett resultat av likgiltighet, vårdslöshet och fanatism.
negligence (também: failure, omission)
volume_up
underlåtenhet {gên. com.}
Detta är sannerligen en underlåtenhet av allra värsta slag.
It highlights the UN's unwillingness or negligence in forwarding the relevant payment documents.
Man lyfter upp FN:s ovilja eller underlåtenhet att skicka över relevanta utbetalningsdokument.
We believe that those countries that have accepted their responsibility and funded places of refuge along their coasts should not be forced by other states’ negligence to create places of refuge.
Vi anser att de länder som har tagit sitt ansvar och finansierat nödhamnar längs sina kuster inte skall betungas av övriga staters underlåtenhet att skapa nödhamnar.
negligence (também: abandon, carelessness, casualness, nonchalance)
volume_up
nonchalans {gên. com.}
Negligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
Nonchalans och oansvarig verksamhet får ödesdigra och irreparabla följder.
Secondly, this is a case of negligence on the part of the European Union.
I andra hand handlar det om ett fall av nonchalans från Europeiska unionen.
The document has my full support, insofar as it is a stand against those who are trying to blame others for their own negligence.
Resolutionen har mitt fulla stöd, eftersom det är en markering mot dem som försöker ge andra skulden för sin egen nonchalans.
negligence (também: ease, fluency, leave, holiday)
volume_up
ledighet {gên. com.}

2. negócios

negligence
volume_up
försumlighet {gên. com.}
Subject: Commission negligence in investigation of Siemens scandal
Angående: Kommissionens försumlighet i utredningen av Siemensskandalen
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
Ninety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
90 procent av ärendena kommer att vara disciplinärenden om försumlighet eller inkompetens.
negligence
volume_up
försummelse {gên. com.}
Was it treachery, bad faith, incompetence, negligence or ignorance?
Var det trolöshet, ond tro, inkompetens, försummelse, likgiltighet?
Ninety per cent of cases would be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
90 procent av fallen kommer att utgöra disciplinfrågor om försummelse eller inkompetens.
Ninety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
Nittio procent av ärendena kommer att vara disciplinärenden om försummelse eller inkompetens.
negligence (também: carelessness, recklessness)
volume_up
vårdslöshet {gên. com.}
These fires are deliberate, or due to negligence, and we must condemn that.
Bränderna är anlagda eller orsakas av vårdslöshet och det måste vi fördöma.
Twenty percent were caused by arson and the rest by negligence.
Tjugo procent var anlagda bränder, och resten orsakades av vårdslöshet.
Things really have come to a pretty pass, all as the result of indifference or negligence or fanaticism.
Situationen är verkligen svår och allt är ett resultat av likgiltighet, vårdslöshet och fanatism.
negligence (também: carelessness)
volume_up
oaktsamhet {gên. com.}
In other words, intention and serious negligence.
Med andra ord: avsikt och grov oaktsamhet.
The key Amendments 10 and 20, on gross negligence and inexcusable conduct, are along these lines.
De viktiga ändringsförslagen 10 och 20, om grav oaktsamhet eller oförsvarligt beteende, är i linje med detta.
That should suffice, but it is wise to add the provision on negligence as something which can be brought into play within the courts.
Det borde räcka, men det är klokt att lägga till en föreskrift om oaktsamhet som något som kan utvecklas i domstolarna.
negligence (também: culpa)
volume_up
culpa {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "negligence":

negligence

Exemplos de uso para "negligence" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThere has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
Man har kunnat konstatera stora brister i utredningar av religiösa brott.
EnglishIn my opinion, to do so would be gross negligence and it must not be allowed to happen.
Enligt min mening skulle det vara grovt vårdslöst, och det får inte hända.
EnglishThe former Commission, through its negligence, was guilty of manslaughter.
Den gamla kommissionen har genom försummelser begått oavsiktligt dråp.
EnglishThere has been financial negligence both at the distribution and at the receipt end.
Försummelser har förekommit både hos dem som delar ut pengar och hos dem som tar emot dessa.
EnglishA united Europe cannot afford further delays and negligence.
Ett enat Europa har inte råd med ytterligare förseningar eller försumligheter.
EnglishInvestigations show that the Commission is guilty of serious negligence.
Undersökningarna har visat att kommissionen har gjort sig skyldig till allvarliga försummelser.
EnglishI would like to say that the Catholic hierarchy is guilty of negligence in the fight against AIDS.
Jag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
EnglishHis own record of managing the UK economy is one of negligence and catastrophe.
Hans egna prestationer när det gäller att sköta den brittiska ekonomin har varit slarviga och katastrofala.
EnglishIt is not acceptable for people to be cleared of their negligence by reporting the incident involved.
Det får inte vara så att dessa personer kan fria sig från vårdslösheten genom att rapportera den.
EnglishIn this day and age we really should not be exposing people to this danger to their health by negligence.
I dag är det verkligen inte nödvändigt att vi vårdslöst utsätter människor för denna hälsorisk.
EnglishHas it found evidence of any negligence on the part of these services in investigating complaints brought by consumers?
Händer det att myndigheterna struntar i att utreda konsumenternas klagomål?
EnglishI believe there is a good deal of negligence here.
Jag har den uppfattningen att det finns mycket vanskötsel här.
EnglishNonetheless, ionisation must not, of course, be used to compensate for negligence with regard to hygiene.
Bestrålning bör för den sakens skull naturligtvis inte användas för att kompensera en bristande hygien.
EnglishEurope’s negligence with nuclear waste makes victims of the local population and of the environment.
Det är lokalbefolkningen och miljön som drabbas av Europeiska unionens vårdslösa hantering av sitt kärnavfall.
EnglishThis is a case of negligence on the part of the Member States in putting these matters and the system into effect.
Det här handlar ju om medlemsstaternas försummelser när det gäller att genomföra bestämmelserna och systemet.
EnglishLet us not forget that almost 80 % of accidents at sea are caused primarily by human error or negligence.
Låt oss inte glömma att närmare 80 procent av alla olyckor till sjöss beror på mänskliga fel eller underlåtenhetssynder.
EnglishMadam President, it has been said that one cannot blame a new Commission for the old Commission's negligence.
Fru ordförande, det har sagts, att man inte kan straffa en ny kommission för sådant, som är den tidigares försummelser.
EnglishThis fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Detta faktum är i sig tillräckligt för att väcka oss till nödvändig insikt och för att minska den likgiltighet vi hittills har gett uttryck för.
EnglishThis is mainly because of the report's negligence with regard to international law - which is shared by the Ahtisaari report itself.
Det beror huvudsakligen på att man där inte tar hänsyn till folkrätten - vilket också är fallet med Ahtisaarirapporten.
EnglishSuch disasters, which are increasing in scale, are the result of decades of ecological negligence and may eventually outstrip the EU's ability to provide assistance.
Det är dock uppenbart att om ni vill bekämpa utsläppen av växthusgaser så är det där ni måste börja.