EN little
volume_up
{substantivo}

little

Sinônimos (inglês) para "little":

little

Exemplos de uso para "little" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Tack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
EnglishIt seems to me that there is very little in the recent European Council report.
Enligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishI am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
Jag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
David Campbell Bannerman, jag blir lite förvirrad av det här pratet om aprildagen.
EnglishHowever, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.
De brödlösa direktörerna vid TV6 har dock i dag inte någon anledning att skratta.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Gradvis började kvinnor som tvingats in i prostitution att berätta offentligt.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Detta avslutade tiden för anföranden på en minut, som blev lite längre än vanligt.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Finansieringsbeloppet kanske verkar stort, men det är faktiskt mycket begränsat.
EnglishIt is a good thing that the new agreement allows for a little more flexibility.
Det är positivt att den nya överenskommelsen innebär en något större flexibilitet.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Å andra sidan, kan vi fuska lite och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishMr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
Herr ordförande, herr ledamot! Låt mig få utveckla den här frågan ytterligare.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Den här restaurangen ser ut lite som Acorn House -- samma bord, samma stolar.
EnglishIt is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
Det står klart att finansieringen för högre utbildning är för knapp här i Europa.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Allt vi begär är att ni vid ert nästa besök tar med er lite solsken till Bryssel.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Resolutionen har dock tagits fram lite sent och uppfyller inte alla förväntningar.
EnglishThis is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
Det är det vi diskuterar i dag; att försöka få saker och ting att fungera bättre.