EN late
volume_up
{adjetivo}

late (também: backward, nocturnal, slow)
volume_up
sen {adj.}
Late is the hour...... in which this conjurer chooses to appear.
Sen är timmen...... som denna besvärjare behagar visa sig.
Sport was a fairly late-comer to the scope of the Treaty.
Sporten kom vid en ganska sen tidpunkt att innefattas i fördragets verksamhetsområde.
But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.
Men se upp - sen betalning är inte samma sak som långsam betalning.
late
Particularly of late, relations between the Union and Turkey have never been more tense.
Just under den senaste tiden har spänningen mellan Turkiet och EU varit större än någonsin tidigare.
Most notorious of late was the robbery of EUR 40 million from the Northern Bank in Belfast.
Det mest beryktade på senaste tiden är bankrånet på 40 miljoner euro från Northern Bank i Belfast.
The Meciar problem has been doing a hop, skip and jump of late.
Problemet Meciar har den senaste tiden gjort märkliga krumsprång.
I find it in any case unacceptable that he is late.
Jag anser att det över huvud taget inte är acceptabelt att han är försenad.
If success is coming at this late stage, I am grateful.
Om en försenad framgång nu infinner sig är jag tacksam för det.
The fact is, I was late and I voted in the place of Mr Pasqua.
Faktum är att jag var försenad och röstade från Pasquas plats.
late
The latest set of measures was the recently approved energy package.
Den senaste uppsättningen åtgärder var det energipaket som nyligen antogs.
The latest arrests made in France, Germany and also recently in Belgium confirm this.
De senaste arresteringarna som ägde rum i Frankrike, Tyskland och nyligen i Belgien vittnar om det.
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
Ett urval av lagstiftning och andra dokument som nyligen lagts in i EUR-Lex.
late (também: ex-, old, washed-up, quondam)
In the latest edition of Der Spiegel, I have read the statements by Henry Kissinger, the former US Secretary of State, which concluded: 'Europeans do not want to understand'.
I det senaste numret av Der Spiegel läste jag Henry Kissingers uttalanden, den före detta amerikanska utrikesministern, som sammanfattade: ”Européer vill inte förstå.”
late
(NL) Mr President, you just observed that I was too late with my blue card.
Du anmärkte just att jag var för sen med mitt blåkort.
Too late, too selective and too fragmented: this is how one could describe the human rights policy of the international community.
För sen, för selektiv och för splittrad, så skulle man kunna beskriva världssamfundets människorättspolitik.
The European Union's response to the Balkans, on our very doorstep, was generally viewed as too little, too late.
Europeiska unionens hjälp till Balkan, på vår egen tröskel, ansågs i allmänhet som för liten, för sen.
late
Not only in Pakistan would there be a need for leaders like the late Salmaan Taseer.
Det är inte bara i Pakistan det behövs ledare som den framlidne Salmaan Taseer.
It is not so long ago that the late President Mitterrand reminded us that nationalism means war.
Det är inte länge sedan framlidne president Mitterand påminde oss om att nationalism betyder krig.
Well here's the late, great Jerry Andrus' "impossible crate" illusion in 3D, in which Jerry is standing inside the impossible crate.
Nå här är den framlidne, store Jerry Andrus "omöjliga låda" illusion i 3D, i vilken Jerry står inne i den omöjliga lådan.
late (também: dead, deceased)
Working on projects that actually have visible impacts, like a book for a deceased German artist whose widow came to us with the requirement to make her late husband famous.
Att jobba på projekt som faktiskt har en märkbar effekt, som en bok för en avliden tysk artist vars änka kom till oss med kravet att göra hennes avlidne make berömd.
late
My colleague, Mr Schori, gave an account just now of the latest information on how Russia is, in fact, strengthening its military budget.
Kollegan Schori berättade alldeles nyss de senaste uppgifterna om hur Ryssland i själva verket förstärker sin militära budget.
late (também: advanced)
late
Please rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Jag ber er att ställa er upp för att hålla en tyst minut till minne av vår framlidna kollega.
late (também: departed)

Sinônimos (inglês) para "late":

late

Sinônimos (sueco) para "lat":

lat

Exemplos de uso para "late" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishI realise that there are difficulties but Question Time started 20 minutes late.
Jag inser att det var svårigheter men frågestunden började 20 minuter försent.
EnglishThis is unusual, but we are half an hour late and the interpreters want to finish.
Detta är ovanligt, men vi är försenade med en halv timme och tolkarna vill sluta.
EnglishLate payment is a massive economic problem in commercial transactions within the EU.
Sena betalningar är ett enormt ekonomiskt problem i handelsförbindelser inom EU.
EnglishThe idea is that the late payment directive could also be applied in these areas.
Idén går ut på att late payment-direktivet skall tillämpas också för dessa områden.
EnglishThe scale of the problem of late payment is not the same in every Member State.
Problemet med sena betalningar är inte lika omfattande i alla medlemsstater.
EnglishMadam President, I should like at this late stage to draw attention to two points.
Fru ordförande, jag vill under denna sista minut fästa uppmärksamheten på två saker.
EnglishI apologise to the Commissioners for bringing them in at this late hour of the night.
Jag ber kommissionärerna om ursäkt för att ha tvingat dem hit i denna sena timme.
EnglishPerhaps, Minister, it is not too late for you to express a view on that report.
Herr minister, ni kan kanske fortfarande ta ställning till det betänkandet.
EnglishAbout five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Cirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
English(DA) Minister, at this late hour I will restrict myself to just one point.
(DA) Herr minister! I denna sena timme ska jag begränsa mig till bara en punkt.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Jag vill avsluta med att citera min numera avlidne landsman, domare Aspery: ”Reform?
English   Thank you, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, at this late hour.
   . Tack herr talman, herr kommissionär, kära kollegor i denna sena timme!
EnglishI have been pondering of late on a question which is relevant to this evening's topic.
Jag ställer mig emellertid en fråga som rör det ämne som vi diskuterar i kväll.
EnglishI would ask that we set this deadline and that it be as late as possible.
Jag ber om att vi fastställer denna frist och att den blir så lång som möjligt.
EnglishMadam President, I am sorry for my late arrival, which I can, however, justify.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för min sena ankomst, som jag kan förklara.
EnglishA Steering Group meeting is planned for late September, early October in Reykjavík.
Ett styrgruppsmöte ska hållas i slutet av september och början av oktober i Reykjavík.
EnglishAs a result of that late diagnosis, permanent damage is caused to those young lives.
På grund av denna sena diagnos får dessa unga individer en permanent skada.
EnglishIn some cases there are appalling stories of late payments by the EU itself.
I vissa fall finns det hemska historier om sena betalningar från EU:s sida.
EnglishHe started some of the country's first charter schools in the late '80s in the U.S.
Han startade några av landets första friskolor i slutet av 80-talet i USA.