EN to knock down
volume_up
{verbo}

to knock down (também: to dispose of, to negotiate, to sell, to vend)
to knock down (também: to break, to bungle, to consume, to cripple)
to knock down (também: to bomb, to hit, to blindside)
to knock down (também: to club)
to knock down (também: to drop, to knock off, to put down, to slap down)
to knock down
to knock down
to knock down (também: to knock out)
to knock down (também: to rip down)
to knock down (também: to knock over, to upset, to bowl over)
to knock down (também: to bludgeon, to club)
to knock down (também: to bate)

Exemplos de uso para "to knock down" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar ...
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
Det sjätte och mest slående argumentet är: vad har allt detta egentligen att göra med EU?
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Vi kommer att avskaffa visummurarna som har delat länderna på västra Balkan alltför länge.
EnglishIt is selling off the Community preference at knock-down prices in industry as in agriculture.
Unionen säljer ut gemenskapens förmånsrätter till minimipriser, både inom industrin och inom jordbruket.
English   Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mrs Sandbæk stated that she wanted to knock down the wall.
   – Fru talman, herr rådsordförande! Ulla Margrethe Sandbæk sade att hon ville riva muren.
EnglishYou could say, 'seeing that all these people will not fit into our cathedral, let us knock it down and start from scratch'.
Vi kan säga att " eftersom de här människorna inte får plats i vår katedral får vi rasera den och istället samlas under bar himmel" .
EnglishYou could say,'seeing that all these people will not fit into our cathedral, let us knock it down and start from scratch '.
Vi kan säga att " eftersom de här människorna inte får plats i vår katedral får vi rasera den och istället samlas under bar himmel ".
EnglishThe moment has come to either knock down these artificial walls or give them our seal of approval, which would be greeted by applause by the trade unionists.
Direktivet är därför ett test av om vi gynnar kortsiktig nationell protektionism eller gemensam välfärd inom EU.
EnglishThe moment has come to either knock down these artificial walls or give them our seal of approval, which would be greeted by applause by the trade unionists.
Nu är det dags att antingen riva dessa artificiella murar eller också ge dem vår välsignelse, något som skulle välkomnas varmt av fackföreningarna.
EnglishContrary even to Union provisions, it is planned to make the entire staff of that factory redundant, to knock down all the buildings and to put modern facilities beyond use.
Där planerar man att i strid med EU:s bestämmelser säga upp hela fabrikspersonalen, riva alla byggnaderna och bygga onödigt moderna anläggningar.
EnglishThis is an old story: there is a Europe – that of Mrs Sandbæk – which 60 years ago, for substantially the same reasons, wanted to knock down the Maginot Line.
Detta är en gammal historia: det finns ett Europa – Ulla Margrethe Sandbæks Europa – där man för 60 år sedan av i stort sett samma skäl ville riva Maginotlinjen.
EnglishI fully support the report on the Innovation Union because I think that it will allow us to knock down the barriers preventing innovative thinking in the European Union.
Jag stöder helt betänkandet om Innovationsunionen eftersom jag anser att det kommer att göra det möjligt för oss att riva de murar som hindrar innovativt tänkande i EU.
EnglishHe alleges that the Mayor, local town planner, notary and builder have been arrested by the Guardia Civil and that the government is speeding up its efforts to knock down ‘illegal builds’.
Han menar att borgmästaren, den lokale stadsplaneraren, notarius publicus och byggaren har häktatsav Guardia Civil och att regeringen intensifierar sina insatser för att riva ”olagliga byggnader”.