Como se fala "item" em sueco

EN

"item" em sueco

volume_up
item {subst.}

EN item
volume_up
{substantivo}

item (também: article, dot, point, topic)
volume_up
punkt {gên. com.}
This item is now entered as the first item on today's agenda.
Denna punkt står således som första punkt på föredragningslistan i dag.
The next item is the statement by the Commission on the shipbuilding industry.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om varvsindustrin.
The next item is the presentation of the Annual Report of the Court of Auditors.
Nästa punkt på föredragningslistan är presentation av revisionsrättens årsrapport.
item
volume_up
artikel {gên. com.} (vara, varusort)
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
This is corroborated by an amendment relating to Article 3, item c.
Ändringen som gäller punkt c i artikel 3 stöder detta.
The next item is the one-minute speeches in accordance with Rule 150.
Nästa punkt är anföranden på en minut i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen.
item (também: article, block, guard, office)
volume_up
post {gên. com.}
A new item called " Menu " appears under the last selected item.
Under den senast markerade posten ser du en ny post med namnet " Meny ".
Click on an item to switch the icon from visible to hidden and vice versa.
Klicka på en post för att växla från synlig ikon till dold och tillbaka.
Our group has had a discussion about the amount to be approved under item 3.
Vår grupp har haft en diskussion om det belopp som skall godkännas under post 3.
item
volume_up
sak {gên. com.} (vara, varusort)
The same can be said of item 7 on the meeting’s agenda.
Samma sak kan sägas om punkt 7 på mötets dagordning.
The next item is the Council and Commission statements on health workers detained in Libya.
För att göra det har kommissionen gjort gemensam sak med rådet så att Europeiska unionen kan agera ytterligt samordnat.
Jag vill informera om en sista sak.
item (também: act, attraction, copy, issue)
The next item is the Commission statement on the PNR Agreement with the United States.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om avtal med Förenta staterna om PNR-nummer.
The number of the ordered item is assigned to each record in this table through an " Item-Number " field.
Till varje datapost i denna tabell tillordnas via ett fält " Artikelnummer " den beställda artikelns nummer.
The first was for the Council statement on the situation in Guinea to be placed on the agenda as the second item.
Den första gällde att rådets uttalande om läget i Guinea skulle placeras på föredragningslistan som punkt nummer två.
item
volume_up
ingrediens {gên. com.} (vara, varusort)

Sinônimos (inglês) para "item":

item

Exemplos de uso para "item" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe have heard from two speakers on this item and I think that is sufficient.
Vi har hört två talare yttra sig i denna fråga och det tror jag är tillräckligt.
EnglishMr President, this is actually a very interesting item on our agenda this evening.
Herr ordförande! Det är egentligen ett intressant ämne som vi behandlar här i dag.
EnglishThis is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.
Detta är ett icke-tekniskt föremål, så socialisterna bör inte vara rädda för det.
EnglishThis menu item is visible only if a drawing object is selected in the document.
Det här menykommandot är bara synligt när ett ritobjekt är markerat i ett dokument.
EnglishSelect a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
Markera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2009.
Den första punkten är presentationen av revisionsrättens årsrapport för 2009.
EnglishThe first item is the joint debate on the following motions for resolutions:
Den första punkten är den gemensamma debatten om följande resolutionsförslag:
EnglishThe second item that I would like to highlight concerns the tax-related aspects.
Den andra punkten som jag vill ta upp gäller de skatterelaterade delarna.
EnglishMadam President, I do not want to speak on this item but the previous item.
(EN) Fru talman! Jag vill inte uttala mig i den här frågan, utan i den förra.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag den 16 januari 2008 kl. 12.00.
EnglishThat really is exceptional, as this item on the agenda is otherwise much more diverse.
Det är ju verkligen ett undantag, för annars är vi här mycket mer mångsidiga.
EnglishThis is not an item of codecision, it is an item where we have an opinion.
Detta är inte en fråga om medbeslutande; det är en fråga där vi har en åsikt.
EnglishFor all these reasons, it was well worth adding this item to our agenda.
Av dessa anledningar var det väl värt att föra upp denna fråga på dagordningen.
EnglishThe protocol set a six-week period for them to do this for any item of legislation.
Protokollet ger dem en sexveckorsperiod att göra detta för varje lagstiftningsförslag.
EnglishDo you still request that this item be placed on the agenda of this sitting?
Vidhålls begäran om att betänkandena skall tas upp under detta sammanträde?
EnglishAny new menu item you define here is included as a submenu for scanning.
Om du nu definierar nya menyposter förs dessa in som undermenyer till " Skanna ".
EnglishPerhaps, too, we might actually put this item on Parliament’ s agenda.
Kanske borde vi också faktiskt sätta upp denna fråga på parlamentets dagordning.
EnglishThe second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
Den andra viktiga frågan på dagordningen i Köpenhamn är Turkiets kandidatur.
EnglishAnother important item on the Cologne agenda will be institutional reforms.
En annan viktig fråga i Köln kommer att vara de institutionella reformerna.
EnglishSelect the category containing the function you want to assign to a menu item.
Här kan Du välja den kategori ur vilken Du vill tilldela ett menyalternativ en funktion.