EN

insignificant {adjetivo}

volume_up
insignificant (também: distant, faint, nugatory, outside)
It is a fairly insignificant length of net in that situation.
Det är en ganska obetydlig nätlängd under omständigheterna.
Well, I'm really overwhelmed and my little Bernard Shaw is so insignificant...
Jag är överväldigad och min lilla Bernard Shaw känns obetydlig.
A not insignificant percentage of its gas requirement is therefore imported from Central Asia.
En inte obetydlig andel av Rysslands gasbehov importeras därför från Centralasien.
insignificant (também: dainty, fine, little, petty)
Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.
Men det är ingen liten fråga hur man ska nå de fastställda målen.
Mr President, this is a small insignificant detail relating to the very familiar issue of the Constitution.
Detta är en liten obetydlig detalj som rör den välbekanta frågan om konstitutionen.
Dessa totalkostnader har mycket liten inverkan.
insignificant (também: fiddling, fiddly, inconsequential, little)
The role of education is not insignificant.
Utbildning spelar en inte oviktig roll.
We are not talking about something insignificant, but about one of the fundamental principles of the EU; freedom of movement.
Vi talar inte om en oviktig fråga utan om den fria rörligheten, som är en av EU:s grundläggande principer.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
Det är inte oviktigt för en Kyoto-känslig sektor.
insignificant (também: harmless, hollow, insipid, plain)
Therefore, it is essential that in future the European Union considers environmental protection as a whole, knowing that it cannot be 'patched up' by making separate insignificant decisions.
Därför är det mycket viktigt att EU i framtiden ser miljöskyddet som en helhet, och att vi är medvetna om att det inte kan ”lappas ihop” genom enskilda intetsägande beslut.
insignificant (também: humble, mean)

Sinônimos (inglês) para "insignificant":

insignificant
significant

Exemplos de uso para "insignificant" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
I detta sammanhang räcker inte det inte betydelselösa beloppet 2 miljarder euro till.
EnglishIt is very important that we recognise that those impacts are far from being insignificant.
Det är mycket viktigt att vi inser att dessa effekter är långt ifrån obetydliga.
EnglishIt is very important that we recognise that those impacts are far from being insignificant.
Jag skulle verkligen önska att förslaget utsträcks till att också omfatta dessa.
EnglishIs the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
Är månne innehållet i handlingsplanen så oväsentligt att denna försummelse är ursäktlig?
EnglishUp there, in the depths of space, the people's lives... seem small and insignificant.
Däruppe från rymdens djup, verkar människorna... små och obetydliga.
EnglishIt must be obvious that such an approach would have not insignificant redistribution effects.
Det måste stå klart att ett sådan försök skulle ha väsentliga omfördelningseffekter.
EnglishI think it was Talleyrand who said that all that is exaggerated is insignificant.
Jag skulle dock här vilja påminna om att Talleyrand sagt att allt som är överdrivet är obetydligt.
EnglishSeismic risk protection in insurance policies, for instance, is lacking or is insignificant.
Skydd mot jordbävningsrisker i försäkringsavtal saknas till exempel eller är obetydligt.
EnglishAnd they are not, as one of my colleagues indicated, insignificant.
Som en av kollegerna påpekade är dessa beteckningar inte obetydliga.
EnglishWe have to speak with one voice; otherwise, we reduce our position to something insignificant.
Vi måste tala med en röst, annars blir vår ståndpunkt utan tyngd.
EnglishThe toxic effects of phthalates are insignificant, and they do not irritate the mucous membrane or the skin.
Ftalaternas akuta giftsymtom är ringa, och de irriterar inte slemhinnor eller hud.
EnglishI think that the date that we are reaching is not insignificant.
Jag anser att det datum som vi närmar oss inte är utan betydelse.
EnglishThe risks of infection following an accident are not insignificant.
Riskerna för en infektion efter en olycka är inte obetydliga.
EnglishThey are two small points, but hopefully not insignificant.
Det är två små frågor, men förhoppningsvis saknar de inte betydelse.
EnglishI think that the date that we are reaching is not insignificant.
Det som inträffade var inte en avreglering utan ett slopande.
EnglishThis is certainly not insignificant from an electoral viewpoint.
Detta är sannerligen inte betydelselöst från väljarsynpunkt.
EnglishUkraine is not insignificant, it has 42 million inhabitants.
Ukraina är inte betydelselöst. Det har 42 miljoner invånare.
EnglishTalleyrand stated that anything which is exaggerated is insignificant.
Talleyrand sade att allt överdrivet är obetydligt.
EnglishThe possible effects of these substances are not insignificant.
De möjliga effekterna av dessa ämnen är inte obetydliga.
EnglishIncidentally, a number of not insignificant victories are attributable to the European Socialists.
För närvarande skall icke föraktliga segrar föras upp på tillgångssidan för de europeiska socialisterna.