Como se fala "half up" em sueco

EN

"half up" em sueco

EN half up
volume_up
{substantivo}

1. moda e roupas: "hairdo"

half up

Traduções parecidas para half up em Sueco

half substantivo
half adjetivo
Swedish
half advérbio
to be up to verbo
up adjetivo
Swedish
up advérbio
up preposição
Swedish
to up verbo

Exemplos de uso para "half up" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMore than half take up the amendments adopted by Parliament at first reading.
Över hälften handlar om de ändringsförslag som parlamentet antog i första behandlingen.
EnglishFirstly, it takes up almost half the budget - that is a widely known fact.
I första hand omfattar den nästan hälften av budgeten, det är allmänt känt.
EnglishWomen make up half the population, half the strength of the planet.
Kvinnorna utgör hälften av befolkningen, hälften av människorna på planeten.
English… and that this must allow such a budget to shape the second half of the perspective up to 2013.
… och att denna måste tillåta en sådan budget att forma den andra halvan av budgetperioden fram till 2013.
EnglishIt took us a year and a half to draw up the Agreement.
Vi tog ett och ett halvt år på oss att utarbeta avtalet.
EnglishIt's gonna be hard enough on you coming up with half the rent.
Du får svårt nog att få ihop till halva hyran.
EnglishThis year, it adds up to half of all the agricultural and structural aid allocated to all ten new Member States.
I år är det lika stort som hälften av allt jordbruks- och strukturstöd till alla tio nya medlemsstater.
EnglishIn the first half-year up to the June summit, it falls to us to conduct this discussion on the future of Europe.
Under det första halvåret fram till toppmötet i juni åligger det oss att leda diskussionen om EU:s framtid.
EnglishIn the first half-year up to the June summit, it falls to us to conduct this discussion on the future of Europe.
Under det första halvåret fram till toppmötet i juni åligger det oss att leda diskussionen om EU: s framtid.
EnglishThe latter, which make up almost half of the population, are for the most part Sunni Muslims of Turkish-speaking origin.
De utgör nästan hälften av befolkningen och är till största delen sunnimuslimer med turkiska som modersmål.
EnglishWomen should not only bear up half of heaven, they should also accept responsibility for decisions concerning our whole world.
Kvinnor skall inte bara bära upp halva himlen, utan de ska också ta ansvar för beslut som rör hela vår jord.
EnglishI gave up half my life for this crap.
Jag har lagt ner halva mitt liv på det här.
EnglishIn the past six years alone, the ice cap has lost up to half its thickness near the North Pole and may have passed a tipping point.
Bara under de sex senaste åren har islagrets tjocklek nästan halverats vid Nordpolen och kan nu ha nått en vändpunkt.
EnglishIn total, we are talking about up to half a million people to a greater or lesser extent in need of humanitarian assistance.
Allt som allt talar vi om cirka upp emot en halv miljon människor som i högre eller lägre grad är i behov av humanitär hjälp.
EnglishThat way, you would be able to form a balanced Commission, not with nine women, but made up of half women, half men.
På så sätt skulle ni kunna bilda en kommission med jämn könsfördelning - inte med nio kvinnor, utan med hälften kvinnor och hälften män.
EnglishUp to half the young women and girls in developing countries say that they were forced into their first sexual experience.
Upp emot hälften av de unga kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer säger att de tvingades till sin första sexuella erfarenhet.
EnglishThe individual is important: private investors rather than institutions make up nearly half the transactions of the Nasdaq.
Den enskilda personen är viktig: privata investerare står i stället för institutionerna för nästan hälften av transaktionerna på Nasdaq.
EnglishThe analysis suggests that financial integration will bring about an annual increase in growth of up to half a per cent of GDP.
Analysen tyder på att den finansiella integrationen kommer att medföra en årlig tillväxtökning med ända upp till en halv procent av BNP.
EnglishWe'll go up to Half peak.
EnglishRecently, the Belgian Government appointed eight well-known fundamentalists to the Muslim executive, of which they will make up half.
Nyligen utsåg den belgiska regeringen åtta välkända fundamentalister till den muslimska exekutiven, där de kommer att utgöra hälften av den.