EN grant
volume_up
{substantivo}

1. geral

Fortunately, we are mainly a provider of direct grant assistance and not loans.
Tur nog är vi huvudsakligen givare av direkta bidrag och inte av lån.
CONTENT OF THE ACTIONS, BUDGET AND SELECTION OF GRANT APPLICATIONS
INNEHÅLLET I INSATSERNA, BUDGET OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR OM BIDRAG
For the purposes of this grant aid, a small and medium-sized enterprise is a company that employs less then 250 people.
Detta statliga bidrag gäller små och medelstora företag som har mindre än 250 anställda.
A grant of up to 32 million ECU's may also be provided for the Raphael programme.
Man föreskriver också ett anslag som uppgår till 32 miljoner ecu, alltså mer än vad som anslogs till Rafael-programmet.
It is much better to discuss allocations and grant them without analysing them in minute detail.
Det är mycket klarare att diskutera anslag, och fördela dem utan att öronmärka dem i detalj.
However, it refused to grant the corresponding appropriations for paying salaries for those positions.
Rådet vägrade emellertid att bevilja motsvarande anslag för löner till innehavarna av dessa tjänster.
I have asked the ministers to make sure that a larger grant is given to the poorest students.
Jag har bett ministrarna att se till att ett större stipendium beviljas de fattigaste studenterna.
I got a small little grant at Stanford.
Jag fick ett litet stipendium från Stanford.
Those who need the money should be given adequate grants.
Men de som är i behov av stipendium, bör få en tillräckligt stor summa.
grant (também: concession, franchise, franchises)
volume_up
koncession {gên. com.}
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
I detta sammanhang bör man komma ihåg att tidigare tillstånd, licens eller koncession inte kan användas som försvar under sådana omständigheter.'
In the case of non-profitable services, in remote geographical areas for example, they may be made a compulsory part of the consideration for the franchises granted.
När det handlar om icke lönsamma tjänster, exempelvis i avlägsna geografiska områden, kan de införas som krav i de tilldelade koncessionerna.
grant
grant (também: fief)
volume_up
förläning {gên. com.}
The granting of nationality is an exclusive competence of the Member States.
Förläning av medborgarskap är en exklusiv behörighet för medlemsstaterna.
grant
volume_up
anslående {s. sing.}
grant (também: conferment)

2. jurídico

grant (também: conveyance, release)
volume_up
överlåtelse {gên. com.}

Exemplos de uso para "grant" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn fact the Commission proposals represent a reduction on existing grant rates.
Kommissionens förslag innebär i praktiken en sänkning av de nuvarande stödnivåerna.
EnglishMs Bellamy, who directed UNICEF after Mr Grant, was forced to resign last year.
Carol Bellamy, som efterträdde Grant som chef för Unicef, tvingades avgå förra året.
EnglishAre we to play the part of supplicants, imploring the Council to grant us more rights?
Är vi något slags petitionärer, som tigger om ytterligare rättigheter hos rådet?
EnglishThe grant for a one-year course is EUR 21 000, and EUR 42 000 for two years.
Bidraget för ettåriga program är 21 000 euro, och 42 000 euro för tvååriga program.
EnglishThat is - did she say that we would now grant recognition and go on from there?
Sade hon att vi nu skulle garantera ett erkännande och fortsätta därifrån?
EnglishBut I grant the Commission the freedom and wisdom to select another date.
Men jag unnar även kommissionen friheten och visheten att välja ett annat datum.
EnglishI grant you everlasting life...... youth...... and the power to serve me.
Jag ger dig evigt liv, så att du förblir vacker och kan tjäna mig i all framtid.
EnglishOur political commitment will be judged according to the resources that we grant it.
Vårt politiska engagemang kommer att bedömas enligt de resurser vi beviljar reformen.
EnglishIt is also important to grant the same rights to citizens throughout the EU.
Det är likaså viktigt att medborgarna ges samma rättigheter överallt i EU.
EnglishPlease read How do I grant or restrict a user's access to specific profiles in my account?
Läs Hur begränsar jag en användares tillgång till vissa domäner eller rapporter?
EnglishI grant you that this is a complicated field, and I do not envy you your task.
Jag är villig att erkänna att det är en komplicerad fråga. Jag avundas er inte uppgiften.
English The system referred to in paragraph 2 shall include the grant of an aid to production.
    Systemet som avses i punkt 2 skall inkludera beviljandet av stöd till produktion.
EnglishAs this is not a matter of urgency, why not grant us an additional reflection period?
Eftersom det inte brådskar, varför får vi inte alla mer tid att fundera över förslagen?
EnglishWe grant the working group the freedom to submit any necessary recommendations.
Arbetsgruppen är fri att lägga fram alla nödvändiga rekommendationer.
EnglishOur duty and our ultimate scope is to grant security to our citizens.
Vår plikt och vårt ultimata syfte är att garantera säkerheten för våra medborgare.
EnglishTo grant discharge is, when all is said and done, to grant a certificate of good management.
Beviljande av ansvarsfrihet är detsamma som att utfärda en attest för gott styre.
Englishof determining whether or not to grant other persons permission to enter the United Kingdom.
avgöra om andra personer skall ges tillstånd att resa in i Förenade kungariket.
EnglishThe first attempt to grant a European patent was under the Munich Convention.
Det första försöket till meddelande av europeiska patent gjordes genom M?nchenkonventionen.
EnglishFor these reasons, we cannot guarantee at the present time that we shall grant discharge.
Vi kan därför för ögonblicket inte garantera att vi beviljar ansvarsfrihet.
EnglishToday I received three faxes protesting that we should grant extensions.
I dag har jag fått tre faxmeddelanden med krav på att vi skall gå med på förlängningar.